Statuten

van de Communistische Jongerenbeweging van Nederland (CJB)

Vastgesteld op de 9e Algemene Ledenvergadering van de CJB in november 2020.

Inhoudsopgave

 
Inleiding

 

Deel 1 – Doel en uitgangspunten van de CJB
Artikel 1 – Naam en doel
Artikel 2 – Politieke uitgangspunten
Artikel 3 – Internationalisme
Artikel 4 – Voorwaarts

 

Deel 2 – Organisatieprincipes van de CJB
Artikel 5 – Democratisch centralisme

 

Deel 3 – Leden
Artikel 6 – Voorwaarden voor lidmaatschap
Artikel 7 – Rechten en plichten van de leden
Artikel 8 – Beëindiging van lidmaatschap

 

Deel 4 – Organen van de organisatie
Artikel 9 – Opbouw van de organisatie
Artikel 10 – Afdelingen
Artikel 11 – Districten
Artikel 12 – AB
Artikel 13 – Conferentie
Artikel 14 – Congres
Artikel 15 – Besluitvorming en verkiezingen

 

Deel 5 – Financiën
Artikel 16 – Financiën

 

Deel 6 – Handhaving en wijziging van de statuten
Artikel 17 – Handhaving van de statuten
Artikel 18 – Wijziging statuten of opheffing van de vereniging
Artikel 19 – Ontbinding van de vereniging
 

Inleiding

De Communistische Jongerenbeweging van Nederland (CJB) is de revolutionaire jongerenorganisatie van de Nieuwe Communistische Partij van Nederland (NCPN). De CJB is een organisatie van vrijwilligers, die opkomt voor de belangen van de werkende, werkloze, schoolgaande en studerende jongeren van de arbeidersklasse, en die als doel heeft de jeugd te winnen in de strijd voor de omverwerping van het kapitalisme en de opbouw van het socialisme-communisme.

Die strijd is hard nodig, gezien de problemen en het onrecht waar we als jongeren mee geconfronteerd worden. We ervaren de uitbuiting op het werk, de (financiële) barrières in het onderwijs en het gebrek aan sociale voorzieningen. We zien hoe oorlogen en andere imperialistische interventies elk jaar het leven van miljoenen jongeren in de wereld kapotmaken. De kapitalistische maatschappij waarin we leven, beperkt op allerlei manieren de mogelijkheden voor ons als jongeren om ons te ontwikkelen en onze dromen waar te maken.

Het systeem waarin we leven zorgt ervoor dat de toenemende rijkdom in de wereld terechtkomt bij een kleine groep, terwijl de meerderheid van de mensen steeds harder moet knokken om rond te komen. Maar het is juist de grote meerderheid die alle rijkdom voortbrengt: de mensen uit de arbeidersklasse en andere lagen van de werkende bevolking. De kapitalisten, de eigenaren van de grote bedrijven, maken miljoenen winst over de rug van de werkende mensen. De kapitalisten kunnen zich verrijken, omdat zij de eigenaren zijn van de productiemiddelen, zoals de fabrieken, kantoren, transportmiddelen en grond. Daarom worden ze rijk, ook al voegen ze zelf als klasse nauwelijks nog iets toe aan de productie; de arbeidersklasse doet het werk.

De kapitalisten zijn onderling permanent verwikkeld in een hevige concurrentiestrijd, op nationaal maar ook op internationaal niveau. Ze strijden om de controle over grondstoffen, markten en transportroutes. Ze schuwen daarbij geen geweld of zelfs oorlog om hun belangen te verdedigen. De imperialistische oorlogen eisen jaarlijks veel mensenlevens en dwingen miljoenen mensen uit hun land te vluchten.

De kapitalisten geven niets om klimaatverandering en andere milieuproblemen die de toekomst voor de komende generaties bemoeilijken, zolang hun winsten maar veiliggesteld zijn. Het kapitalisme biedt geen oplossing voor de bijkomende problemen waar allerlei groepen jongeren mee te maken hebben, zoals jonge vrouwen die geconfronteerd worden met gebrek aan voorzieningen voor het moederschap en met seksisme; etnische minderheden en vluchtelingen die vaak onder erbarmelijke omstandigheden werken en op allerlei manieren met racisme te maken hebben; onvoldoende voorzieningen voor jongeren met een handicap, etc.

Maar zo hoeft het niet te zijn. Al deze problemen en het onrecht waar we als jongeren mee geconfronteerd worden, zijn geen natuurverschijnselen. Het zijn gevolgen van een systeem dat gebaseerd is op het private kapitalistische eigendom van de productiemiddelen en de uitbuiting van de werkende klasse. Een systeem dat de winst van de kapitalisten als het hoogste goed beschouwd.

De CJB strijdt voor de revolutionaire omverwerping van het kapitalisme en de afschaffing van het private eigendom over de productiemiddelen. We zetten ons in voor de opbouw van een maatschappij zonder uitbuiting, armoede en oorlog, het socialisme-communisme.

Een maatschappij waar de economie niet in handen is van een kleine groep private eigenaren, maar waar de productiemiddelen maatschappelijk eigendom zijn. De rijkdom zal dus in handen zijn van de werkende mensen, die immers allemaal samen de maatschappelijke rijkdom creëren. Op die basis kan de economie centraal en wetenschappelijk gepland worden, zodat de producten worden geproduceerd en de diensten worden geleverd die de mensen nodig hebben, in plaats van wat de meeste winst oplevert.

In het kader van zo’n economie, kunnen de zaken die jongeren nodig hebben voor alle jongeren beschikbaar zijn. Onderwijs en gezondheidszorg zal volledig gratis, kwalitatief en uitsluitend publiek zijn. Er wordt voor gezorgd dat zaken als kwalitatieve huisvesting, sociale zekerheid en openbaar vervoer gratis of goedkoop voor iedereen beschikbaar zijn. Alle jongeren zullen toegang hebben tot sport, kunst en cultuur. We strijden dus voor een maatschappij waar alle jongeren gelijke rechten en mogelijkheden hebben, zodat ieder zijn of haar persoonlijkheid en talenten volwaardig kan ontwikkelen.

De CJB is opgericht op 21 september 2003 als jongerenorganisatie van de NCPN. Daarvoor bestond een platform binnen de partij, de NCPN-jongeren. De CJB staat in de traditie van de jongerenorganisaties die de revolutionaire arbeidersbeweging in Nederland gekend heeft, zoals De Zaaier, die later Communistische Jeugdbond zou heten (1901-1938), de georganiseerde jongeren van het communistisch verzet (1940-1945), het Algemeen Nederlands Jeugdverbond in de decennia na de Tweede Wereldoorlog en de Communistische Jeugdbond in de jaren ’80.

De CJB wordt in haar functioneren geleid door de wereldbeschouwing van het marxisme-leninisme en is politiek gelieerd aan de NCPN. De filosofie en methode van het dialectisch en historisch materialisme, de marxistische politieke economie en de revolutionaire strategie bieden leidraden voor ons handelen.

De CJB haalt in het bijzonder inspiratie uit de eerste proletarische revolutie, de Commune van Parijs in 1871, en de eerste poging om het socialisme op te bouwen met de socialistische Oktoberrevolutie van 1917. De CJB trekt lessen uit de positieve en negatieve ervaringen van de opbouw van het socialisme in de 20ste eeuw en de historische ervaringen van de klassenstrijd in Nederland en wereldwijd.

In de strijd voor de revolutionaire omverwerping van het kapitalisme en de opbouw van het socialisme, verzetten we ons als communistische jongeren tegen elk sociaal onrecht en zetten we ons in voor elke progressieve strijd, elke strijd die in het belang is van de arbeidersjeugd, dat wil zeggen de werkende, werkloze, schoolgaande en studerende jongeren van de arbeidersklasse.

We komen op voor goedbetaald en waardig werk. Voor goed en gratis onderwijs. We strijden tegen de catastrofale gevolgen van het kapitalisme voor het milieu. Tegen racisme en discriminatie op basis van huidskleur, afkomst of geloofsovertuiging. Voor de emancipatie van vrouwen. Tegen seksisme en elke andere vorm van discriminatie, zoals transfobie. Tegen discriminatie op basis van seksuele geaardheid. De CJB zet zich juist in voor solidariteit en voor eenheid in de arbeidersjeugd en arbeidersklasse. De CJB strijdt tegen het fascisme en de reactionaire opvattingen die door de fascisten worden verspreid. We komen op voor politieke rechten en democratie, en strijden tegen ondemocratische en repressieve maatregelen van de burgerlijke staat, die het op de arbeidersbeweging gemunt hebben.

We streven ernaar de bijzondere eigenschappen en de maatschappelijke oorzaken van specifieke problemen waar bepaalde groepen in de bevolking mee geconfronteerd worden te onthullen op basis van het dialectisch en historisch materialisme en de marxistische politieke economie, maar verbinden elke afzonderlijke strijd ook met de noodzaak van de omverwerping van het kapitalistische systeem en de opbouw van het socialisme-communisme.

Als communisten hechten we grote waarde aan het proletarisch internationalisme. We strijden tegen imperialistische oorlogen en voor vrede. We tonen in woord en daad onze internationale solidariteit aan volkeren die lijden onder de gevolgen van imperialistische interventies en oorlogen. We verzetten ons in het bijzonder tegen oorlogen, interventies en inmenging door de Nederlandse bourgeoisie in het buitenland, evenals het hedendaagse Nederlandse bezit van koloniën in het Caribisch gebied en verdere inmenging in dat gebied als een overblijfsel van het Nederlands kolonialisme.

De CJB onderhoudt relaties en wisselt ervaringen uit met haar zusterorganisaties in het buitenland. De CJB draagt bij aan de internationale communistische en anti-imperialistische samenwerkingsverbanden van jongerenorganisaties.

De organisatie en het functioneren van de CJB zijn gebaseerd op de principes van het democratisch centralisme zoals deze worden uitgedrukt in de statuten. Collectief en democratisch worden de standpunten bepaald en worden besluiten genomen in de organen van de CJB, waar alle leden aan bijdragen. Alle organen en leden dragen de standpunten van de CJB uit en dragen op creatieve wijze bij aan de uitvoering van genomen besluiten.

De CJB strijdt tegen het individualisme, egoïsme, carrièrisme, nationalisme, racisme, seksisme en alle andere elementen van de bedorven burgerlijke ideologie. Daar tegenover bevordert de CJB bij haar leden juist de waarden en moraal die eigen zijn aan de revolutionaire arbeidersbeweging, zoals solidariteit, collectieve actie en een strijdbare levenshouding.

De CJB zet zich in voor de scholing van haar leden en verzet zich tegen de invloeden van de burgerlijke ideologie, het opportunisme in de arbeidersbeweging en anticommunistische propaganda.

In dit kader strijdt de CJB als jongerenorganisatie van de NCPN ervoor de jeugd te winnen in de strijd voor de omverwerping van het kapitalisme en de opbouw van een maatschappij zonder armoede, oorlog en uitbuiting. Een maatschappij die alle jongeren de mogelijkheid geeft om zich te ontwikkelen. Die nieuwe maatschappij zal een verworvenheid zijn van de arbeidersklasse, die een einde maakt aan de klassenuitbuiting en alle lagen van de bevolking die onderdrukt worden in het kapitalisme bevrijdt. De omverwerping van het kapitalisme en het begin met de opbouw van het socialisme-communisme wordt gerealiseerd door de socialistische revolutie die wordt uitgevoerd door de arbeidersklasse. In de revolutionaire strijd wordt de arbeidersklasse geleid door haar voorhoede, de communistische partij en haar jongerenorganisatie.

Jongeren zijn de toekomst, de toekomst is het socialisme!

Deel 1 – Doel en uitgangspunten van de CJB

Artikel 1 – Naam en doel

1. De naam van de jongerenorganisatie is: Communistische Jongerenbeweging van Nederland, bij afkorting CJB.

2. De CJB is een vereniging met zetel te Amsterdam en opgericht voor onbepaalde duur.

3. De CJB is de revolutionaire jongerenorganisatie van de Nieuwe Communistische Partij van Nederland (NCPN). De CJB verenigt op basis van het democratisch centralistisch organisatieprincipe in haar rijen jonge werkers, werklozen, scholieren en studenten uit de arbeidersklasse in Nederland. Het doel van de CJB is als voorhoede voorop te staan in de strijd voor de rechten en belangen van de jongeren van de arbeidersklasse, en jongeren te organiseren in de strijd voor de omverwerping van het kapitalisme en de opbouw van het socialisme als eerste fase van het communisme.

Artikel 2 – Politieke uitgangspunten

1. De CJB is de jongerenorganisatie van de NCPN en steunt op de politiek van de NCPN.

2. De CJB baseert zich op de wereldbeschouwing van het marxisme-leninisme, ook bekend als wetenschappelijk socialisme. De basis voor deze wereldbeschouwing is gelegd door Karl Marx en Friedrich Engels en is verder ontwikkeld door Vladimir Ilyich Lenin. Zij legden de basis voor de filosofie en methode van het dialectisch en historisch materialisme, de politieke economie en de revolutionaire strategie. De CJB past het wetenschappelijk socialisme toe in de concrete actuele omstandigheden.

3. De CJB bestrijdt anticommunisme. Zij erkent en waardeert de rol van de voormalige USSR en andere socialistische landen in de strijd voor vrede en vooruitgang in de hele wereld. De CJB bestudeert, samen met de NCPN, kritisch de geschiedenis van de USSR en andere socialistische landen, trekt lessen uit zowel de positieve ervaringen en verworvenheden als de fouten en zwaktes. De CJB is solidair met haar zusterorganisaties, in het bijzonder communistische partijen en jongerenorganisaties die worden vervolgd.

Artikel 3 – Internationalisme

1. Als jongerenorganisatie van de NCPN maakt de CJB deel uit van de internationale communistische beweging. De CJB onderhoudt relaties met haar zusterorganisaties die zich ook op het marxisme-leninisme baseren en draagt naar vermogen bij aan de internationale communistische en anti-imperialistische samenwerkingsverbanden van jongerenorganisaties.

2. De CJB hecht veel aan de waarden van proletarisch internationalisme en internationale solidariteit. De CJB strijdt tegen elke imperialistische oorlog en alle andere vormen van imperialistische interventie; voor vrede en socialisme. Tegenover de tegenstellingen tussen de imperialisten bevordert de CJB de vriendschap tussen volkeren. Zij is solidair met volkeren die lijden onder imperialistische oorlogen en interventies, reactionaire of fascistische regimes en elke andere vorm van onderdrukking.

Artikel 4 – Voorwaarts

1. Voorwaarts, een tijdschrift in papier dan wel digitaal gericht op werkende, werkloze, studerende en schoolgaande jongeren verschijnt onder de verantwoording van het Algemeen Bestuur (AB). Voorwaarts draagt de standpunten van de CJB uit.

Deel 2 – Organisatieprincipes van de CJB

Artikel 5 – Democratisch centralisme

1. De organisatie en het functioneren van de CJB zijn gebaseerd op het democratisch centralisme, dat stelt dat er vrijheid van discussie is tot een besluit is genomen, maar dat iedereen gebonden is aan de realisering van de democratisch genomen besluiten. Het democratisch centralisme is niet slechts een formele kwestie. Het is een eigenschap van de communistische partij en jongerenorganisatie die essentieel is om de rol te kunnen vervullen als voorhoede van de arbeidersklasse.

2. Het democratisch centralisme heeft niets weg van ‘uitvoeren zonder nadenken’. In tegendeel, het democratisch centralisme vereist juist discipline van leden die bewust bijdragen aan het collectief vormen, uitvoeren, bekritiseren en corrigeren van besluiten.

3. Basiselementen van het democratisch centralisme in de CJB zijn:

a. Alle leidinggevende organen van de CJB worden verkozen. Elk lid van een orgaan kan op elk moment worden teruggeroepen door het orgaan waardoor het is verkozen (bijv. een lid van het AB door het Congres, een afdelingsbestuurder door de afdeling, etc.).

b. Het functioneren en het handelen van alle organen van de CJB vindt plaats onder centrale leiding van het AB, het hoogste leidinggevende orgaan tussen de Congressen.

c. De besluiten van hogere organen worden verplicht geïmplementeerd door de lagere organen en individuele leden. Ook degenen die het oneens zijn met een besluit dragen bij aan de uitvoering van het besluit dat is genomen door de meerderheid of door het hogere orgaan.

d. Elk lid voert controle uit over de realisatie van genomen besluiten. Elk lid geeft vrij kritiek over genomen besluiten en de implementatie daarvan, de activiteit van de CJB en het handelen van andere organen of (kader-) leden. Controle, kritiek en zelfkritiek dragen eraan bij dat ervaringen collectief worden gemaakt, dat fouten en zwaktes worden gesignaleerd en overwonnen, dat de lijn en standpunten worden verbeterd, dat de bewuste discipline wordt versterkt.

e. Kritiek van – en op – individuele leden en organen wordt uitsluitend intern geuit. Discussie over de standpunten van de CJB vindt uitsluitend intern plaats.

4. Het democratisch centralisme draagt bij aan de ideologische, politieke en organisatorische eenheid van de CJB. Het democratisch centralisme brengt het lokale of individuele samen met het algemene. Het zorgt ervoor dat het politieke werk van het individuele lid of orgaan een collectief vraagstuk wordt voor de CJB, en andersom dat de lijn van de CJB als geheel een leidraad vormt voor de activiteit van het individu. Het draagt eraan bij dat de lokale en individuele opvattingen en praktijk gebaseerd zijn op de algemene ervaringen, en dat de algemene politiek verrijkt wordt met de lokale en individuele praktijk.

5. Het creëren van fracties of onafhankelijk georganiseerde groepen binnen de CJB is niet toegestaan, aangezien dat de democratie en de ideologische, politieke en organisatorische eenheid van de CJB ondermijnt.

Deel 3 – Leden

Artikel 6 – Voorwaarden voor lidmaatschap

1. Lid van de CJB kan worden: elke jongere van veertien tot en met vijfendertig jaar die de statuten erkent en ermee instemt. Het afdelingsbestuur bekijkt de aanmelding van geval tot geval en kan aan het AB voordragen om van de leeftijdsgrens af te wijken.

2. De CJB richt zich op het werven van leden uit de arbeidersklasse en andere onderdrukte lagen van de bevolking.

3. Lidmaatschap van andere Nederlandse politieke partijen en hun jongerenorganisaties, met uitzondering van de NCPN, is onverenigbaar met het lidmaatschap van de CJB. Het AB beslist over de verenigbaarheid van lidmaatschap van andere organisaties en bewegingen met het lidmaatschap van de CJB.

4. Als iemand zich aanmeldt voor lidmaatschap, vindt er minstens één kennismakingsgesprek plaats. De afdeling besluit over het lidmaatschap en meldt dat bij het AB.

5. Vanaf het moment dat een aanvraag voor lidmaatschap is geaccepteerd, is diegene voor een periode van een half jaar aspirant-lid. Dit is een proeftijd, waarin het aspirant-lid deelneemt aan de afdelingsvergaderingen en functioneert als lid van de organisatie, maar nog geen werkelijk lid is. Voor aspirant-leden geldt het volgende.

a. Aspirant-leden hebben niet het recht leidinggevende organen of delegaties voor een Congres of Conferentie te kiezen en zich daarvoor verkiesbaar te stellen (7.6.c).

b. Aspirant-leden kunnen geen kaderfunctie op zich nemen.

c. Voor de beëindiging van het aspirant-lidmaatschap gelden afwijkende regels, bepaald in artikel 17.7.

d. Met uitzondering van het bovenstaande hebben aspirant-leden dezelfde rechten en plichten als leden en zijn de statuten op hen van toepassing.

6. Kaderleden zijn alle leden van besturen, de kascontrolecommissie, de redactie van Voorwaarts, het Internationaal Bureau en de coördinatoren van werkgroepen.

Artikel 7 – Rechten en plichten van de leden

1. Lidmaatschap van de CJB is natuurlijk vrijwillig, maar het is niet vrijblijvend. De CJB heeft geen papieren leden, maar alleen leden die actief zijn. Alle leden hebben dus bepaalde rechten en plichten die ze moeten uitoefenen.

2. Alle leden van de CJB hebben gelijke statutaire rechten en verplichtingen.

3. Een lid van de CJB vertegenwoordigt de CJB in zijn of haar omgeving en heeft daarbij de volgende plichten:

a. Hij of zij probeert te volgen wat er leeft op de werkplek, in de onderwijsinstelling of in de buurt, met welke problemen, verlangens en opvattingen jongeren zitten, en probeert dit collectief te maken in de CJB.

b. De leden dragen de standpunten van de CJB uit in hun omgeving. Elk lid zet zich in om jongeren in zijn of haar omgeving te betrekken bij de klassenstrijd en de CJB, door politiek werk en agitatie te verrichten en door zijn of haar eigen strijdbare houding op het werk, op school of in de buurt. Elk lid bevordert onder jongeren de waarden van collectieve en georganiseerde strijd en solidariteit.

c. Leden van de CJB zijn zoveel mogelijk betrokken bij de vakbond, studentenvakbond of andere vorm van massaorganisatie op hun werkplek, onderwijsinstelling of buurt. Ze zetten zich in om voorop te staan in de strijd van jongeren, om te functioneren als voorhoede en te handelen in de massaorganisaties volgens de posities van de CJB.

4. Ieder lid heeft de plicht zich voor de doelen van de CJB in te zetten. Gezamenlijk proberen de leden de CJB ideologisch, politiek en organisatorisch te versterken en de slagvaardigheid te vergroten. Om daaraan bij te kunnen dragen hebben leden de volgende plichten:

a. Ieder lid van de CJB heeft de plicht om aan het verenigingsleven deel te nemen, in het bijzonder om deel te nemen aan de afdelingsvergaderingen en de andere organen waar hij of zij lid van is, en aan Congressen als verkozen afgevaardigde.

b. Leden spannen zich in om Voorwaarts, Manifest en andere publicaties van de CJB en NCPN te bestuderen, om goed geïnformeerd te zijn over de standpunten van de CJB en NCPN.

c. Elk lid probeert zijn of haar kennis van de theorie van het marxisme-leninisme te versterken, probeert de argumenten vanuit de burgerlijke ideologie en het opportunisme ideologisch te bestrijden.

d. Elk lid draagt zorg voor de ideologische, politieke en organisatorische eenheid van de CJB en handelt in overeenstemming met de statuten.

e. Elk lid betaalt de contributie aan de CJB.

5. Ieder lid voert de besluiten uit van zijn of haar afdeling en hogere leidinggevende organen.

6. Alle leden hebben de volgende rechten:

a. Ieder lid van de CJB heeft het recht om aan het verenigingsleven deel te nemen. Binnen de organen waar hij of zij lid is heeft ieder lid het recht bij te dragen aan de discussies en besluitvorming.

b. Elk lid heeft het recht vrij zijn of haar mening te uiten over de standpunten of handelingen van elk lid, kaderlid of orgaan van de CJB. Ieder lid doet aan opbouwende kritiek en zelfkritiek. Het is een recht om kritiek te ontvangen, het is een plicht om kritiek te geven.

c. Elk lid heeft het recht de leidinggevende organen te kiezen en zich daarvoor verkiesbaar te stellen.

d. Alle leden kunnen zich te allen tijde tot hun eigen afdelingsvergadering of hogere organen wenden om opheldering of uitleg te vragen met betrekking tot te nemen of genomen besluiten, en voor andere CJB-gerelateerde kwesties.

7. Het is verboden om onder invloed van alcohol of drugs te verkeren bij deelname aan afdelingsvergaderingen en vergaderingen van andere organen of werkgroepen van de CJB, bij vertegenwoordiging van de CJB op andere vergaderingen en bij vergaderingen van de vakbond, studentenvakbond of andere massaorganisaties waarin een lid van de CJB actief is. Bij andere activiteiten kan het gebruik van alcohol met mate toegestaan worden door het orgaan dat de activiteit organiseert. Ook mag er onder geen beding alcohol geschonken en/of verkocht worden aan minderjarigen op activiteiten georganiseerd door de CJB. Gebruik van drugs is op geen enkele activiteit van de CJB toegestaan.

8. Financiële vergoeding die individuele leden ontvangen doordat ze namens de CJB zitting hebben in openbare lichamen of in organen van de massabeweging, dragen ze af aan de CJB, tenzij het om het hoofdinkomen van dat lid gaat en het lid door de functie niet via een andere betaalde baan inkomen kan hebben.

9. Leden, die geen Nederlands spreken, doen hun best om Nederlands te leren. Zo lang een lid onvoldoende Nederlands spreekt doet de afdeling haar best om de deelname van het lid aan alle activiteiten en discussies te faciliteren voor zo verre mogelijk. Alle interne vergaderingen zijn in principe Nederlandstalig.

Artikel 8 – Beëindiging van lidmaatschap

Lidmaatschap eindigt door:

a. het overlijden van het lid;

b. opzegging namens lid;

c. verhuizing naar het buitenland voor onbeperkte tijd of een periode langer dan 1,5 jaar;

d. ontzetting (royement).

 

Deel 4 – Organen van de organisatie

Artikel 9 – Opbouw van de organisatie

1. De vereniging kent: afdelingen, met een afdelingssecretaris en afdelingsbestuur, eventuele districten met een districtraad en eventueel een districtbestuur, een Algemeen Bestuur (AB), en het Congres.

2. Alle organen van de CJB handelen in overeenstemming met de statuten en de principes van het democratisch centralisme zoals beschreven in de statuten.

Artikel 10 – Afdelingen

1. De afdelingen bezitten geen rechtspersoonlijkheid en omvatten alle leden in een bepaald gebied dat door het AB wordt vastgesteld. Alle leden van de CJB zijn lid van een afdeling. Leden kunnen niet lid zijn van meer dan één afdeling.

2. De afdelingen dienen regelmatig vergaderingen te houden, met een minimum van één vergadering per maand.

3. Afdelingen worden gecreëerd en opgeheven bij besluit van het AB. Een afdeling heeft ten minste drie leden.

4. De afdelingsvergadering kiest uit haar midden een afdelingsbestuur met een afdelingssecretaris, voor de termijn van één jaar. De afdelingsvergadering kan de afdelingssecretaris en de andere leden van het afdelingsbestuur te allen tijde ontslaan of schorsen. Deze verkiezing geschiedt met inachtneming van deze statuten, artikel 15.

5. Het afdelingsbestuur met de afdelingssecretaris hebben de taak om alle leden te betrekken bij de activiteiten en taken van de afdeling, ze te scholen in de theorie, de werkwijze van CJB bij te brengen, deel te laten nemen aan de strijd in de vakbond of studentenbeweging op hun werkplek, school of universiteit, kennis te laten maken met de geschiedenis van de Nederlandse en internationale revolutionaire arbeidersbeweging.

6. Het afdelingsbestuur en in het bijzonder de afdelingssecretaris dragen zorg voor de relatie tussen de afdeling en de hogere organen, zorgen ervoor dat de besluiten van hogere organen in de afdelingen worden besproken, begrepen, uitgevoerd, gecontroleerd en bekritiseerd.

7. Een afdeling kan eventueel cellen oprichten voor leden die in eenzelfde bedrijf, sector, onderwijsinstelling of buurt actief zijn.

8. Het AB kan als het nodig is een instructeur aanstellen, die voor een door het AB bepaalde tijd de rol van de afdelingssecretaris vervult. Het AB kan daarvoor ook iemand aanstellen uit een andere afdeling. Een afdelingsinstructeur kan niet door de afdeling worden ontslagen.

Artikel 11 – Districten

1. Districten worden ingesteld en opgeheven bij besluit van het AB en omvatten alle afdelingen in een bepaald gebied, dat door het AB wordt vastgesteld. Districten hebben geen rechtspersoonlijkheid.

2. Het hoogste orgaan van het district is de districtsconferentie.

a. De leden van de afdelingen die binnen een district vallen worden op de districtconferentie vertegenwoordigd door afgevaardigden die door de afdelingsvergadering worden verkozen. De districtraad bepaalt de norm van afvaardiging naar een districtonferentie op basis van evenredigheid. Het aantal leden van de afdeling is dus bepalend voor het aantal afgevaardigden.

b. Leden die geschorst zijn en aspirant-leden kunnen geen afgevaardigden kiezen en niet als afgevaardigden worden verkozen.

c. Districtconferenties dienen minstens één keer per jaar plaats te vinden.

d. De districtconferentie kiest uit haar midden een districtraad.

3. Districtraden dienen regelmatig vergaderingen te beleggen, ten minste eens per half jaar. De districtraad geeft leiding aan de afdelingen in een district en draagt er zorg voor dat de activiteit van de afdelingen in het district wordt afgestemd. De districtraad leidt de afdelingen in het uitvoeren van de besluiten van de hogere organen.

4. Een districtraad kan uit haar midden een districtbestuur verkiezen voor de dagelijkse leiding van de afdelingen binnen het district.

Artikel 12 – AB

1. Het door het Congres gekozen AB leidt de CJB in de periode tussen de Congressen. Het AB heeft de taak leiding te geven aan het ideologische, politieke en praktische werk van de CJB op basis van de besluiten van het Congres. Alle leden, afdelingen en districten zijn verplicht de besluiten van het AB uit te voeren.

2. Alle lagere organen kunnen zich te alle tijde tot het AB wenden om opheldering of uitleg te vragen met betrekking tot te nemen of genomen besluiten.

3. Besturen kunnen onder geen beding activiteiten van de vereniging afstoten welke door een Congres zijn besloten zonder uitdrukkelijke toestemming van een Congres.

4. Het AB verdeelt de verantwoordelijkheden over zijn leden.

5. Het AB is gemachtigd, financiële transacties voor de CJB te verrichten.

6. Het AB neemt besluiten bij meerderheid, tenzij de statuten anders bepalen.

7. Het AB kan besluiten tot de oprichting en opheffing van werkgroepen, inbegrepen een redactie van Voorwaarts en een Internationaal Bureau.

a. Het AB besluit over de samenstelling van een werkgroep, benoemt de coördinator ervan, en stelt de taken en bevoegdheden van de werkgroep vast. Werkgroepen zijn geen leidinggevende organen en hun takenpakket is beperkt tot de taken die het AB vaststelt.

b. Indien een werkgroep gezamenlijk met de NCPN wordt georganiseerd, neemt het AB besluiten over de werkgroep in overleg met het Partijbestuur (PB) van de NCPN.

Artikel 13 – Conferentie

1. Conferenties worden bij besluit van het AB georganiseerd voor het bespreken van één of meerdere specifieke vraagstukken die jongeren uit de arbeidersklasse aangaan.

a. Het AB stelt de agenda van de Conferentie vast en leidt de Conferentie.

b. De leden van een afdeling worden op de Conferentie vertegenwoordigd door afgevaardigden die door de afdelingsvergadering worden verkozen. Het AB bepaalt de norm van afvaardiging naar een Conferentie op basis van evenredigheid. Het aantal leden van de afdeling is dus bepalend voor het aantal afgevaardigden.

c. Leden die geschorst zijn en aspirant-leden kunnen geen afgevaardigden kiezen en niet als afgevaardigden worden verkozen.

d. Toegang tot de Conferentie hebben alle leden van gekozen organen van de CJB, oftewel leden van het AB, de kascontrolecommissie, districtraden en afdelingsbesturen. Het AB kan besluiten de toegang uit te breiden tot alle kaderleden en/of leden van bepaalde werkgroepen. Zij hebben geen stemrecht op de Conferentie (tenzij ze gekozen zijn als afgevaardigden).

e. Toegang tot de Conferentie heeft een delegatie van het Partijbestuur van de NCPN.

2. Minstens één keer per jaar organiseert het AB een Conferentie waarop de rekening en begroting worden vastgesteld. In jaren waarin een Congres plaatsvindt kan het Congres de rol van deze Conferentie overnemen.

Artikel 14 – Congres

1. Het hoogste orgaan van de CJB is het Congres.

2. Reguliere Congressen vinden elke drie jaar plaats en worden georganiseerd door het AB.

a. Van de termijn kan enkel worden afgeweken in uitzonderlijke omstandigheden die het houden van een Congres onmogelijk maken.

b. De agenda met de onderwerpen die op het Congres ter discussie zullen staan, worden uiterlijk twee maanden van tevoren bekendgemaakt door het AB aan alle leden.

3. Het Congres besluit over de volgende zaken.

a. De door het AB uitgebrachte verslagen over het werk van de CJB sinds het voorgaande Congres.

b. De taken voor de CJB in de periode tot het volgende Congres, inbegrepen alle vraagstukken van politiek en organisatie, strategie en tactiek, evenals financieel beleid en beheer.

c. Verkiezing van het AB.

d. Verkiezing van een kascontrolecommissie, bestaande uit ten minste twee leden. Leden van de kascontrolecommissie mogen geen leden zijn die in het voorgaande AB zaten of in het nieuwe AB zijn verkozen. De kascontrolecommissie controleert de financiële verslagen van het AB en doet daarover verslag uit op de jaarlijkse Conferenties bedoeld in artikel 13 en op het volgende Congres.

e. Vaststelling, wijziging en aanvulling van de statuten.

f. Beroep, zoals bedoeld in artikel 17.5.

4. De leden van de afdelingen worden op het Congres vertegenwoordigd door één of meer afgevaardigden, die worden gekozen op de afdelingsvergadering.

a. Het AB bepaalt de norm van afvaardiging naar een Congres op basis van evenredigheid. Het aantal leden van de afdeling is dus bepalend voor het aantal afgevaardigden.

b. Leden die geschorst zijn en aspirant-leden kunnen geen afgevaardigden kiezen en niet als afgevaardigden worden verkozen.

5. Toegang tot het Congres heeft een delegatie van het PB van de NCPN.

6. Ten minste de helft van de afgevaardigden moet aanwezig zijn om het Congres te beginnen.

7. Leden van het AB of de kascontrolecommissie die niet in de afdelingsvergaderingen verkozen zijn als afgevaardigden voor het Congres nemen deel met spreekrecht maar zonder stemrecht.

8. Het Congres van de CJB is een besloten bijeenkomst, alleen toegankelijk voor de afgevaardigden, leden van het aftredend AB en anderen die zijn uitgenodigd, zoals vertegenwoordigingen van zusterorganisaties etc.

9. Na de opening van een regulier Congres is het AB in zijn geheel aftredend. De leiding van het Congres berust bij een door het Congres aan te wijzen Presidium.

10. De leden van het AB worden op grond van hun politieke kwaliteiten gekozen door het Congres. Ieder lid van de CJB is gerechtigd kandidaten te stellen voor het AB. Kandidaten moeten ten minste twee jaar lid zijn van de CJB. Het afgetreden AB beoordeelt alle kandidaten en adviseert tot hun verkiezing.

11. Naast de reguliere Congressen kunnen buitengewone Congressen worden gehouden. Een buitengewoon Congres kan op de volgende wijzen worden georganiseerd.

a. Bij besluit van het AB.

b. Er wordt een verzoek ingediend door één of meerdere afdelingen die samen minimaal een tiende gedeelte van het totaalaantal leden omvatten. Het AB moet dit verzoek voorleggen aan alle afdelingen. Als tenminste 50% +1 van de leden akkoord gaat, wordt een buitengewoon Congres georganiseerd door het AB binnen een redelijke termijn, uiterlijk vier maanden.

c. Op een buitengewoon Congres wordt of worden alleen de één of meerdere punten besproken die de initiatiefnemer(-s) van het buitengewone Congres hebben aangekaart.

Artikel 15 – Besluitvorming en verkiezingen

1. Dit artikel is van toepassing op stemmingen en verkiezingen in alle organen, van de afdelingen tot aan het Congres.

2. Over zaken wordt mondeling gestemd. Bij de stemming over zaken is een voorstel aangenomen, wanneer een meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen voor is, tenzij anders bepaald door de statuten.

3. Over personen wordt altijd schriftelijk en geheim gestemd, tenzij de betrokken vergadering unaniem besluit van stemming af te zien. Indien ten minste één aanwezige stemgerechtigde stemming verlangt, wordt prompt tot schriftelijke en geheime stemming overgegaan. Uitzondering hierop is de stemming voor het nieuwe AB tijdens het Congres, hier vindt onder alle omstandigheden geheime en schriftelijke stemming plaats.

4. Voor de verkiezing van een kandidaat in een vacature is een meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen nodig.

a. Indien het aantal vacatures beperkt is, is het aantal uit te brengen stemmen per stemgerechtigde gelijk aan het aantal vacatures.

b. Indien het aantal vacatures beperkt is en in de eerste stemronde meer leden zijn verkozen dan er vacatures zijn, zijn degenen verkozen die de meeste stemmen hebben behaald onder de groep met een meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen gekozenen. Indien meerdere kandidaten hetzelfde aantal stemmen hebben maar er slechts één verkozen kan worden, vindt er een nieuwe stemronde plaats onder deze kandidaten en is degene verkozen die de meeste stemmen heeft gehaald. Wanneer opnieuw meerdere kandidaten hetzelfde aantal stemmen hebben, beslist het lot.

c. Voor zover in de eerste stemronde vacatures niet bezet zijn geraakt, vindt herstemming plaats over alle kandidaten die in de eerste ronde niet gekozen zijn. Wanneer ook in de tweede stemronde onvoldoende kandidaten een meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen behalen, wordt de vacature niet ingevuld.

5. Elke aanwezige stemgerechtigde heeft één stem.

Deel 5 – Financiën

Artikel 16 – Financiën

1. Alle organen en individuele leden van de CJB zetten zich in voor de financiën van de CJB.

2. De middelen van de CJB bestaan uit contributies, donaties, giften en ander wettig verkregen inkomsten.

3. De hoogte van de contributie wordt door het Congres vastgesteld.

4. Afdelingen en districten kunnen geen eigen contributie heffen. Afdelingen worden aangemoedigd om vrijwillige donaties op te halen voor eigen activiteiten en voor de CJB als geheel. Indien nodig kunnen afdelingen en districten voor activiteiten financiering aanvragen van het AB.

5. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Deel 6 – Handhaving en wijziging van de statuten

Artikel 17 – Handhaving van de statuten

1. Alle leden van de CJB zijn ervoor verantwoordelijk dat de statuten worden nageleefd. Indien een lid handelt in strijd met de statuten of besluiten van de CJB, of gedrag vertoont dat niet in overeenstemming is met een communistische levenshouding, kan een waarschuwing gegeven worden of in het uiterste geval kan worden overgegaan tot royement.

2. Geen enkel lid kan een waarschuwing krijgen, geroyeerd worden of enige andere sanctie krijgen, voor het intern uiten van individuele opvattingen in het kader van de statuten van de CJB. Geen enkel lid kan een sanctie krijgen voor het intern uiten van kritiek op leden, kaderleden of organen van de CJB binnen de kaders van de statuten.

3. Het AB besluit over royement, eventueel op voordracht van een districtbestuur, districtraad, afdelingsbestuur of afdelingsvergadering. Het AB onderzoekt met grote zorg of de aanklachten juist zijn. Besluit tot royement vereist de instemming van ten minste twee derde van het AB.

4. Bij royement door het AB wordt de betrokkene z.s.m. schriftelijk en mondeling van het besluit in kennis gesteld met opgave van redenen. De betrokkene kan schriftelijk reageren op het besluit indien diegene het ermee oneens is.

5. Tegen het besluit tot royement kan door de betrokkene tot aan drie weken voorafgaande het eerstvolgende Congres beroep worden aangetekend. Het Congres kan besluiten het royement door het AB te annuleren.

6. Gedurende de periode ingaande het besluit tot royement tot de beslissing op het beroep bij het Congres is het lid geschorst en niet bevoegd de in deze statuten toegekende rechten en plichten uit te oefenen.

7. Leden 3-6 van artikel 17 zijn niet van toepassing op aspirant-leden.

a. Over beëindiging van het aspirant-lidmaatschap besluit de afdelingsvergadering bij gewone meerderheid.

b. Het aspirant-lid kan in beroep tegen dit besluit bij het AB, dat vervolgens een besluit neemt met gewone meerderheid. Tegen dit AB-besluit kan het voormalig aspirant-lid niet in beroep.

Artikel 18 – Wijziging statuten of opheffing van de vereniging

1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd met een meerderheid van twee derde van het totaalaantal uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

2. Het AB kan binnen de kaders van de statuten een huishoudelijk regelement vaststellen waarin nadere invulling wordt gegeven aan zaken.

3. De CJB is de organisatorisch onafhankelijke jongerenorganisatie van de NCPN. De CJB kan niet fuseren met andere jongerenorganisaties en haar organen en afdelingen kunnen niet opgaan in of ondergeschikt worden aan een andere jongerenorganisatie of een samenwerkingsverband van jongerenorganisaties.

4. De vereniging kan slechts worden ontbonden met een meerderheid van twee derde van het totaalaantal uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen worden geacht niet te zijn uitgebracht, en na goedkeuring van het Partijbestuur van de NCPN.

5. Het AB van de CJB heeft de bevoegdheid om te beslissen over datgene waarin de statuten niet voorzien.

Artikel 19 – Ontbinding van de vereniging

1. Bij opheffing van de vereniging geschiedt de vereffening door het AB onder toezicht van de kascontrolecommissie.

2. De CJB blijft na haar opheffing voortbestaan totdat haar zaken zijn vereffend.

3. Gedurende de vereffening blijven de statuten van kracht.

4. Het Congres, en indien dit onmogelijk is het AB, bepaalt na betaling van alle schulden, aan wie de overgebleven bezittingen van de CJB zullen worden gegeven, zolang het maar om een doel gaat dat gelijk is aan of zoveel mogelijk in de buurt komt van het doel van de CJB.