Statuten

van de Communistische Jongerenbeweging van Nederland (CJB)

Artikel 1 – Naam, zetel en duur.

1.1. De naam van de jongerenorganisatie is: Communistische Jongeren Beweging (Nederland), bij afkorting C.J.B.

1.2. De C.J.B. is een vereniging met zetel te Amsterdam en opgericht voor onbepaalde duur.

1.3. De C.J.B. verenigt op basis van het democratisch centralistisch organisatie principe in haar rijen jonge werknemers, uitkeringsgerechtigde jonge, scholieren en studenten, die gezamenlijk opkomen voor de rechten en belangen van de jongeren.

Artikel 2 – Doel.

2.1. Het doel van de C.J.B. is opkomen voor de rechten en belangen van jonge werknemers, uitkeringsgerechtigde jongeren, scholieren en studenten in Nederland. De C.J.B. zet zich in voor de fundamentele rechten en belangen van jongeren, tegengesteld aan de werking van het kapitalisme.

Zij strijdt voor een socialistische maatschappij, die zal uitmonden in een klassenloze maatschappij genaamd het communisme.

2.2. Bij de klassenstrijd baseert de C.J.B. zich op de wereldbeschouwing het marxisme-leninisme ook bekend als wetenschappelijk socialisme en streeft naar een socialistische maatschappij. De basis voor deze wereldbeschouwing is gelegd door Karl Marx, Friedrich Engels en Lenin. Het is vanuit deze basis dat we kijken hoe het marxisme-leninisme concreet in het heden en de toekomst gehanteerd moet worden.

2.3. De C.J.B. zet zich in voor de verwezenlijking van de fundamentele rechten van jongeren, zoals uitgewerkt in haar beginselverklaring.

2.4. In de strijd voor vrede en socialisme, en strijd tegen fascisme en imperialisme, is de C.J.B. de jongerenbeweging van de Nieuwe Communistische Partij-NCPN.

2.5. Met diep respect voor alle antifascistische verzetstrijders, in het bijzonder Hannie Schaft, bestrijdt de C.J.B. elke vorm van fascisme en racisme, en probeert lessen te trekken uit de strijd van het verleden.

2.6. De C.J.B. zet zich in voor anti-imperialistische solidariteit en internationale samenwerking van de jongeren organisaties in de strijd voor de rechten van jongeren, voor vrede en een socialistische betere toekomst.

Zij onderhoudt en bevordert de vriendschap tussen volkeren. Daarom is zij solidair met volkeren en jongeren die tegen fascisme, imperialisme en voor onafhankelijkheid strijden. Daarom staat de C.J.B. aan de kant van de jongeren die tegen de multinationals en de kapitalistische uitbuiting vechten.

2.7. De C.J.B. bestrijdt elke vorm van anticommunisme. Zij erkent en waardeert de rol van de voormalige Sovjet-Unie en van voormalige en huidige socialistische landen, in de strijd voor vrede en vooruitgang in de hele wereld. De CJB is solidair met haar zusterorganisaties die zich ook baseren op het Marxisme-Leninisme.

2.8. Voorwaarts!, een actualiteiten tijdschrift in papier dan wel digitaal gericht op werkende, uitkeringsgerechtigde, studerende en schoolgaande jongeren verschijnt onder de verantwoording van het Algemeen Bestuur.

Artikel 3 – Vermogen/financiën.

3.1. De middelen C.J.B. bestaan uit contributies, donaties, giften en ander wettig verkregen inkomsten.

3.2. De contributie wordt jaarlijks door het Algemeen Bestuur vastgesteld.

3.3. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 4 – Lidmaatschap.

4.1. Lid van de C.J.B. kunnen worden: jongeren van vijftien tot en met vijfendertig jaar, die de statuten en de beginselverklaring erkennen en regelmatig hun contributie betalen. De afdelingsvergadering bekijkt de aanmelding van geval tot geval en kan aan het bestuur voordragen om van de leeftijdsgrens af te wijken.

4.2. Lidmaatschap aanvragen kan door het lidmaatschap aanvraagformulier van de C.J.B. in te vullen en op te sturen. Nadat er een kennismakingsgesprek is geweest met diegene die zich als lid heeft opgegeven, brengt de afdeling advies uit aan het Algemeen Bestuur. Diegene die zich als lid opgeeft wordt voor een periode van drie maanden aspirant lid. Op de eerst daarop volgende bestuursvergadering wordt het besluit genomen.

4.3. Het Algemeen Bestuur (tevens Dagelijks Bestuur)neemt leden aan op voordracht van de afdelingsvergaderingen. Wordt de aanmelding niet aanvaard, dan kan de persoon die zich heeft aangemeld in beroep gaan bij de Algemene Ledenvergadering.

4.4. Lidmaatschap van andere Nederlandse politieke organisaties, met uitzondering van de Nieuwe Communistische Partij-NCPN en progressieve organisaties, is onverenigbaar met het lidmaatschap van de C.J.B. Dit er beoordeling van het Algemeen Bestuur. (note: een lijst met progressieve organisaties wordt opgesteld door het algemeen bestuur)

4.5. Lidmaatschap eindigt door:
a.het overlijden van het lid;
b.opzegging namens lid of namens de vereniging;
c.ontzetting (royement).

4.6.1. Opzegging namens de vereniging vindt plaats wanneer het lid heeft opgehouden aan de vereisten van het lidmaatschap te voldoen en kan plaatsvinden wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet verwacht kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt door het Algemeen Bestuur.

4.6.2. Bij handeling in strijd met de statuten, de beginselverklaring en/of de besluiten van de C.J.B. en bij grove aantasting van haar aanzien en belangen, kan een lid worden geroyeerd.

4.6.3. Voorstellen tot royement dienen te worden behandeld door het Algemeen Bestuur op voordracht van de afdelingsvergadering of algemene ledenvergadering.

4.6.4. Bij royement door het Algemeen Bestuur, of vanuit de afdelingsvergadering of algemene ledenvergadering wordt de betrokkene binnen een maand schriftelijk van het besluit in kennis gesteld met opgave van redenen. Een voorstel tot royement is alleen geldig, als de betrokkene ten minste vier weken voor de afdelingsvergadering of algemene ledenvergadering waarop de voordracht tot royement werd behandeld, en schriftelijk voor de vergadering werd uitgenodigd. De bevoegde vergadering kan alleen een besluit tot voordracht van royement nemen, als ten minste de helft van de aangesloten leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit niet het geval is besluit een tweede vergadering, ongeacht het aantal aanwezigen.

4.6.5. Tegen het besluit tot royement kan door de betrokkene binnen vier weken voorafgaande de eerstvolgende algemene ledenvergadering beroep worden aangetekend.

4.6.6. Gedurende de periode ingaande het besluit tot voordracht voor royement tot aan het nemen van dit besluit of (bij beroeps) tot de beslissing op het beroep is het lid geschorst en niet bevoegd de in deze statuten toegekende rechten uit te oefenen.

Artikel 5 – Rechten en plichten van de leden.

5.1. Ieder lid van de C.J.B. heeft het recht om aan het verenigingsleven deel te nemen, te kiezen en gekozen te worden.

5.2. Ieder lid heeft het recht, binnen de vereniging, dus volgens de regels van het democratisch centralisme, op het werk van een lid, afdeling, regio, algemeen bestuur of vereniging in totaal, voorstellen te doen en aan publicaties mee te werken mits dit praktisch is.

5.3. Ieder lid heeft de plicht, zich voor de doelen van de C.J.B. in te zetten, de C.J.B. te versterken en de slagvaardigheid zeker te stellen en te vergroten.

5.4. Ieder lid doet aan opbouwende kritiek en zelfkritiek. Het is een recht om kritiek te ontvangen het is een plicht om kritiek te geven.

5.5 Voor deelname aan activiteiten is het verboden om onder inlvoed van alcohol of drugs te verkeren.

Artikel 6 – Opbouw en bestuur van de organisatie.

De vereniging kent:

6.1.1. Afdelingen: de afdelingen bezitten geen rechtspersoonlijkheid en omvatten alle leden in een bepaald gebied dat door het algemeen bestuur wordt vastgesteld. De afdelingen dienen regelmatig vergaderingen te houden. Met een minimum van één vergadering per kwartaal.

6.1.2. De afdelingsvergadering kiest uit haar midden een afdelingsbestuur, dat belast is met alle bestuurlijke taken binnen de afdeling. Het afdelingsbestuur verdeelt deze taken over zijn leden. De afdelingsvergadering kan de leden van het afdelingsbestuur te allen tijde ontslaan of schorsen. Deze verkiezing geschiedt met inachtneming van deze statuten, artikel 7.2.1 tot en met 7.2.5

6.1.3. Iedere afdeling kiest een afgevaardigde naar de regiovergaderingen van de regio, waartoe de afdeling behoort.

6.2.1. Regio’s. Deze omvatten alle afdelingen in een bepaald gebied, dat door het algemeen bestuur wordt vastgesteld. De regio’s dienen regelmatig vergaderingen te beleggen.

6.2.2. De regiovergadering omvat, indien geen afdelingen bestaan, alle leden van de C.J.B. in een regio.

6.2.3. Het algemeen bestuur neemt het besluit tot algemeen instelling en organisatie van de afdelingen en regio’s houdt zich daarbij aan hetgeen dat in de statuten staat.

6.2.4. Het algemeen bestuur beslist over de vorming van regiobesturen. Zodra hiertoe wordt overgegaan benoemt de regioledenvergadering uit haar midden een regiobestuur, dat belast is met de leiding van de regio, inclusief alle voorkomende bestuurlijke taken. Het regiobestuur verdeelt deze taken over zijn leden. De regioledenvergadering kan te allen tijde het regiobestuur ontslaan of schorsen. De verkiezing geschiedt met in achtneming van deze statuten, artikel 7.2.1 tot en met 7.2.5.

6.3.1. De leden van het algemeen bestuur worden op grond van hun politieke kwaliteiten gekozen door de algemene ledenvergadering. Het leidt de C.J.B. in de periode tussen twee algemene ledenvergaderingen in, dit houdt in, dat alle leden, afdelingen en regio’s gedurende deze periode verplicht zijn, de besluiten van het algemeen bestuur uit te voeren, voor zover deze niet strijdig zijn met de besluiten van de algemene ledenvergadering (zie artikel 6.6.1. tot en met 6.6.10 van deze statuten). Het algemeen bestuur roept ten minste eenmaal per twee jaar een algemene ledenvergadering bijeen.

6.3.2. Ieder lid van de C.J.B. is gerechtigd kandidaten te stellen voor het algemeen bestuur. Een kandidaatsbespreking commissie, aangewezen op voorstel van het algemeen bestuur, en gekozen op de algemene ledenvergadering, beoordeelt alle kandidaten en adviseert tot hun verkiezing.

6.3.3. De verkiezing van het algemeen bestuur geschiedt met inachtneming van deze statuten, artikel 7.2.1. tot en met 7.2.5.

6.3.4. Het algemeen bestuur verdeelt de verantwoordelijkheden over zijn leden.

6.4.1. De voorzitter en de vice-voorzitter van het algemeen bestuur vertegenwoordigen de C.J.B. in en buiten rechte.

6.4.2. Bij vertegenwoordiging buiten rechte is het algemeen bestuur bevoegd, in geval van verhindering van de voorzitter en de vice-voorzitter, andere leden te machtigen, de C.J.B. te vertegenwoordigen.

6.4.3. Het algemeen bestuur is gemachtigd, financiële transacties voor de C.J.B. te verrichten.

6.4.4. Afdelingen en regiobesturen kunnen zich ten alle tijde tot het algemeen bestuur wenden om opheldering of uitleg te vragen met betrekking tot te nemen of genomen besluiten.

6.4.5. Besturen kunnen onder geen beding activiteiten van de vereniging afstoten welke door een algemene ledenvergadering zijn besloten zonder uitdrukkelijke toestemming van de algemene ledenvergadering.

6.6. Het hoogste orgaan van de C.J.B. is de algemene ledenvergadering, waaraan die bevoegdheden toekomen, welke de Wet aan de algemene vergadering toekent. Voor zover bij deze statuten daarvan niet is afgeweken.

De algemene ledenvergadering besluit over:

6.6.1. de door het algemeen bestuur uitgebrachte verslagen over de nationale, internationale politieke toestand en het werk van de C.J.B.

6.6.2. alle vraagstukken van politiek, strategie, tactiek en organisatie in de periode tot de volgende algemene ledenvergadering.

6.6.3. verkiezing van algemeen bestuur;

6.6.4. financieel beleid en beheer; verkiezing van een kascontrolecommissie;

6.6.5. vaststelling, wijziging en aanvulling van de statuten, de beginselverklaring en voorstellen tot opheffing van de C.J.B.

6.6.6. Beroep, zoals bedoeld in artikel 4.6.4.;

6.6.7. naast de reguliere algemene ledenvergaderingen kunnen buitengewone algemene ledenvergaderingen worden gehouden, wanneer het algemeen bestuur dat wenselijk acht. Of zoveel regioledenvergaderingen het verzoek daartoe doen ten minste als minimaal een tiende gedeelte van het totaal aantal leden omvatten.

In de Buitengewone Algemene Ledenvergadering wordt of worden alleen de één of meerdere punten besproken die de initiatiefnemer(- s) van de buitengewone algemene leden vergaderingen. naar voren heeft of hebben gebracht en die ook beargumenteerd moeten worden. Het algemeen bestuur is dan verplicht die één of meerdere punten aan de buitengewone algemene leden vergadering toe te voegen.

6.6.8. Alle leden die niet geschorst zijn hebben toegang en stemrecht tot de algemene ledenvergadering. Tenzij het bepaalde in artikel 6.6.9. van toepassing is kan ieder lid een stem uitbrengen.

6.6.9. Overschrijdt het aantal leden van een afdeling of regio een door het algemeen bestuur vast te stellen grens dan worden de leden van de afdeling of de regio op de ledenvergadering vertegenwoordigd door een of meer afgevaardigden, die worden gekozen op de afdelingenledenvergadering of regiovergadering.

De afgevaardigden brengen op de algemene ledenvergadering een door het algemeen bestuur vast te stellen aantal stemmen uit, die evenredig is met het aantal door hen vertegenwoordigde leden.

6.6.10. Na de opening van de regelmatige algemene ledenvergadering is het algemeen bestuur in zijn geheel aftredend. De leiding van de algemene leden vergadering berust bij een, door de algemene ledenvergadering aan te wijzen presidium.

Artikel 7 – Besluitvorming en verkiezingen.

7.1. Over zaken wordt mondeling gestemd. Bij de stemming over zaken is een voorstel aangenomen, wanneer een absolute meerderheid van de op betrokken vergadering aanwezige stemgerechtigden voor stemt.

7.2.1. Over personen wordt schriftelijk en geheim gestemd, tenzij de betrokken vergadering unaniem besluit van stemming af te zien, door niet te reageren op de vraag van de voorzitter: ”Verlangt iemand stemming?” zodat dan de benoeming in de vacature bij acclamatie geschiedt.

Dit is alleen toegestaan bij enkele kandidaatstelling per vacature. Indien ten minste een aanwezige stemgerechtigde stemming verlangt, wordt prompt tot schriftelijke en geheime stemming over gegaan.

7.2.2. Voor de verkiezing van een kandidaat in een vacature is een absolute meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen nodig. Onthoudingen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

7.2.3. Indien meer kandidaten zijn gekozen dan er vacatures zijn, dan zijn diegenen gekozen, die aan de eisen van het kiesreglement voldoen.

7.2.4. Voor zover in de eerste stemronde vacatures niet bezet zijn geraakt doordat te weinig kandidaten de vereiste absolute meerderheid hadden, heeft een tweede ronde plaats. Hierbij wordt gekozen uit alle kandidaten, die in de eerste ronde niet zijn gekozen en die hun kandidatuur niet verzaken.

In de tweede ronde is een absolute meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen niet vereist: de kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald zijn gekozen.

7.2.5. Bij alle stemmingen geldt, dat het lot beslist over het al dan niet gekozen zijn van telkens twee of meer kandidaten, die een gelijk aantal stemmen op zich hebben verenigd, maar van wie er telkens een verkozen kan worden verklaard.

Artikel 8 – Besluitvorming over wijziging statuten of opheffing van de vereniging.

8.1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd met een meerderheid van twee/derde van het totaal aantal leden.

8.2. De vereniging kan slechts worden ontbonden als er een meerderheid van twee/derde van het totaal aantal leden er achter staat, nadat dat uit een ALV is gebleken.

8.3. Het Bestuur van de CJB heeft de bevoegdheid om te beslissen over datgene waarin de statuten niet voorzien.

Artikel 9 – Ontbinding van de vereniging

9.1. Bij opheffing van de vereniging geschiedt de vereffening door het Algemeen Bestuur, zoveel mogelijk gehoord de kascontrolecommissie.

9.2. De C.J.B. blijft na haar opheffing voortbestaan, indien voor zover dat voor de vereffening van haar zaken nodig is.

9.3. Gedurende de vereffening blijven de statuten  van kracht.

9.4. De algemene ledenvergadering, en indien dit onmogelijk is het bestuur, bepaald na betaling van alle schulden, aan wie de overgebleven bezittingen van de C.J.B. zullen worden gegeven, zolang het maar om een doel gaat dat gelijk of zoveel mogelijk in de buurt komt van het doel van de C.J.B.

 

Aangenomen door de Algemene Ledenvergadering van de C.J.B. op 18 oktober 2014 te Amsterdam.