Leden van de Communistische Jongerenbeweging kwamen 18 oktober jl. op het NCPN-kantoor in Amsterdam bijeen om de lijn van de organisatie te bepalen en een nieuw bestuur te kiezen. Onder het motto ‘Kameraadschap. Studie. Werk.’ besloten de CJB-leden door te zetten met het werken onder de massa’s werkende, studerende, schoolgaande en werkloze jongeren.

Matthijs Dröge

Ledenvergaderingen, congressen en andere organisatievormen: vakbonden, verenigingen en voetbalclubs kennen allemaal een hoogste orgaan, een plenaire vergadering waar alle leden (of een afvaardiging daarvan) de koers kunnen bepalen. Echte politieke junks kunnen partijcongressen zelfs live op televisie volgen.

Het klinkt vanzelfsprekend, maar de burgerlijke politiek is georganiseerd volgens de heersende opvattingen in de samenleving. Een plenaire vergadering is daardoor vaak een gelegenheid om individueel met mensen af te rekenen. Wie heeft er gefaald? Welke hoofden moeten er rollen? Voor de leden van een burgerlijke partij is het een uitlaatklep voor het gevoel van machteloosheid.

CJB-leden kwamen 18 oktober bijeen op de ALV.

CJB-leden kwamen 18 oktober bijeen op de ALV.

Hoe werkt zoiets in een communistische organisatie? Dat was duidelijk te zien op de ALV van de CJB op 18 oktober. Het eerste wat opvalt is hoe veel het ging over de omstandigheden van echte mensen, in plaats van over beleidspunten van bestuurders. Jongeren krijgen regelmatig het verwijt dat ze zich niet in politiek interesseren. Dit blijkt wel anders te liggen als ze de kans krijgen over hun eigen vraagstukken te praten, ervaringen uit te wisselen, hun belangen te leren begrijpen en daar ook wat mee te doen.

Dit was dan ook de insteek van de ALV. Zeker, er was een presidium dat de ALV in goede banen moest leiden. Het aftredend bestuur had de ALV voorbereid met een gedegen verantwoording en voorstellen voor de toekomst. Maar daar hield het niet mee op. De CJB-ALV was geen eenrichtingsverkeer van het presidium naar de leden, maar bovenal een interactie tussen de leden, begeleid door het presidium.

De toestand van werkende jongeren kreeg dan ook veel aandacht op de ALV. Het kapitaal gebruikt jongeren als goedkope, rechteloze arbeidskrachten. De CJB heeft daar sinds de ALV van 2012 veel aandacht aan besteed, onder andere in het werk in de supermarktsector en in de strijd tegen jeugdwerkloosheid. De ALV van 2014 nam een voorstel aan om in te zetten op die sectoren waar veel jongeren werken, zoals de supermarkten, land- en tuinbouw en horeca.

De ALV kon ook terugkijken op al langer lopende activiteiten in met name het hoger onderwijs. De studenten in de werkgroep onderwijs hebben meegedaan aan acties tegen het leenstelsel met een pamflet dat het belang achter de kapitalistische hervormingsagenda blootlegt. Daarnaast publiceerde Voorwaarts! tal van analyses over zaken als het reisrecht en het wegbezuinigen van opleidingen. De komende twee jaar zal de CJB zich verder concentreren op de studentenbeweging: hoe kunnen studenten een vuist maken tegen aanvallen als het leenstelsel?

Wat eerdere uitgaven van de CJB al noemden, maar wat niet in de ALV-resolutie stond, was het belang van de positie van studenten als toekomstige werknemers. Een wijziging vanuit de ALV legde vast dat de CJB hierop moet inspelen om het klassenbewustzijn van de studenten te versterken en de vakbeweging en studentenbeweging naar elkaar toe te trekken.

De ALV stelde tegelijkertijd dat de CJB zich niet op hoger onderwijs blind moet staren. Juist de lageropgeleide jongeren wordt stelselmatig een politieke stem ontzegd en tegelijkertijd een gebrek aan interesse in de politiek verweten, terwijl zij de meerderheid vormen van de jongeren die onderwijs volgen. De CJB heeft altijd wel leden in het mbo gehad, maar het is nog niet gelukt om daar activiteiten te ontplooien.

Hoewel de ALV grotendeels over het dagelijks optreden in de klassenstrijd ging, kon ook de interne organisatie niet onbesproken blijven. Veel CJB-leden voelen een sterke behoefte aan scholing. De instapdrempel is met name voor nieuwe leden soms te hoog door het theoretisch gehalte. De werkgroepen vakbondswerk en onderwijs voorzien hier voor een deel in: communistische theorie staat niet op zichzelf, maar moet aansluiten bij de ervaring van mensen. De werkgroepen helpen de vertaalslag tussen praktijk en theorie te maken.

Ook is de CJB nog onvoldoende in staat geweest de historische ervaring van de communistische jeugd te verwerken. Een aantal CJB-leden gaat hier nu onderzoek naar doen. Dit moet antwoorden bieden voor de vraagstukken van nu. Hoe streden de communisten in het verleden bijvoorbeeld tegen de militarisering? Des te belangrijker nu het imperialisme steeds wilder om zich heen slaat naarmate de situatie in de wereld verslechtert. Ook in Nederland zien we dat Defensie steeds meer jonge vakkrachten aan de maatschappij onttrekt.

Job Pruijser sprak namens de NCPN over de noodzaak om de communistische beweging te versterken.

Job Pruijser sprak namens de NCPN over de noodzaak om de communistische beweging te versterken.

Job Pruijser sprak namens het partijbestuur van de Nieuwe Communistische Partij Nederland de ALV toe. De CJB is politiek gelieerd aan de NCPN. De NCPN en CJB hebben het afgelopen jaar de samenwerking versterkt, onder andere om het over dit soort politieke vraagstukken te hebben, elkaar te versterken en meer jongeren bij de partijopbouw te betrekken.

Job gaf aan dat de versterking van de communistische beweging hard nodig is. De internationale communistische beweging is in beroering. Er ontstaan stromingen naar vervlakking of opheffing van communistische partijen, die de duidelijkheid van het marxisme-leninisme willen lozen en de klassenstrijd buiten beschouwing willen laten.

Het mag duidelijk zijn dat de ALV van 2014 een belangrijk moment voor de CJB is geweest. De hele middag vergaderen over deze onderwerpen en meer eiste veel van de discipline van de leden, maar de beloning op het eind maakte veel goed. De ALV werd traditioneel afgesloten door samen de Internationale te zingen, waarna de leden samen gingen eten en drinken. Het bleef nog lang onrustig aan de Haarlemmerweg.