Op zaterdag 3 december 2016 kwamen leden van de Communistische Jongerenbeweging samen voor de Algemene Ledenvergadering. De Algemene Ledenvergadering (ALV) heeft als hoofddoel het uitzetten van de politieke en strategische koers voor de komende periode. Ook wordt de nieuwe leiding gekozen. Als CJB hechten wij grote waarde aan het democratisch vormgeven van deze koers. Voor ons betekent democratie dat ieder lid, en iedere afdeling, hun steentje bijdragen aan het vormgeven van de koers van de CJB.

Op deze manier bundelen we als CJB op zo’n dag alle ervaringen die de afgelopen twee jaar zijn opgedaan, kijken we daar kritisch naar, en zorgen we dat we onze ervaringen gebruiken om door te groeien. Concreet betekent dat dat we onze focus op klassenstrijd, de strijd tegen het kapitalisme en voor het socialisme, willen gaan verscherpen. Daarvoor is het noodzakelijk om als jongerenbeweging bij die jongeren aansluiting te zoeken die de onhoudbaarheid van het kapitalisme dagelijks voelen. Ons bewustzijn dat we onderdeel uitmaken van de opbouw van de communistische beweging, samen met de NCPN, werd op deze dag daarom weer herbevestigd.

De CJB houdt om de 2 jaar een ALV. Dat vereist dus dat we als gehele CJB kritisch kijken naar onze eigen ontwikkeling de afgelopen 2 jaar. Tot in hoeverre is het ons gelukt om de doelstellingen die we onszelf gesteld hebben te bereiken? Hebben we stappen in de goede richting gezet? Waar hebben we de plank misgeslagen, waar is het juist goed gegaan? Als leidraad gebruiken we hierbij een verslag van werkzaamheden, die thematisch de verschillende aspecten van de CJB van de afgelopen 2 jaar belicht. Deze zelfkritiek, of zelfkritische houding, vormt de basis voor het maken van een concrete analyse van onze concrete omstandigheden. Dat wil zeggen, ze vormt de basis voor de koers die we de komende 2 jaar uitstippelen.

Elke afdeling kreeg de gelegenheid om amendementen in te dienen, die vervolgens besproken werden op de ALV zelf. Dit geeft elke afdeling de gelegenheid om eerst de stukken te lezen, en er vervolgens samen over te discussiëren. Vervolgens worden de amendementen systematisch afgewerkt op de ALV. Daar werd dit keer gretig gebruik van gemaakt; een gevolg van het feit dat we als organisatie zowel kwalitatief als kwantitatief stappen vooruit hebben gezet.

De ALV herbevestigde onze koers om jongeren op hun werkplekken, op hun (hoge)scholen, universiteiten en MBO’s, te organiseren voor hun collectief belang, voor de klassenstrijd. Daarbij is de opbouw van de CJB en haar afdelingen niet weg te denken. Ook wordt de noodzaak van scholing steeds duidelijker; het Marxisme-Leninisme biedt ons een leidraad voor het handelen, leert ons wetenschappelijk naar onze omgeving kijken en laat ons de weg zien naar een maatschappij zonder uitbuiting. Daarbij hebben we een schat aan werken van Marx, Engels, Lenin, maar ook anderen die ons een ideologische basis verschaffen.

Er is nog een hoop werk aan de winkel. Het kapitalisme raakt steeds meer verstrikt in haar eigen tegenstellingen, waarbij de welvaart aan de ene kant ophoopt ten voordele van een handjevol kapitalisten, en aan de andere kant de werkende klasse en andere lagen van de onderdrukte bevolking zoals kleine zelfstandigen, studenten, scholieren, gepensioneerden etc. in snel tempo al hun verworvenheden verloren zien gaan. In haar winstzucht grijpt het kapitaal terug op verwerpelijke vormen van heerschappij zoals het fascisme, wat we kunnen zien in de opkomst van Wilders die met progressief klinkende eisen de arbeidersklasse voor de gek probeert te houden en probeert te maskeren dat hij en zijn partij een steunpunt zijn van het grote kapitaal in haar aanval tegen de werkende bevolking.

Wij achtten als CJB de fascistische tendens in het kapitalisme als bijzonder gevaarlijk. Niet alleen zaait het fascisme verdeeldheid onder de werkende bevolking, maar het bereid ook jongeren voor om voor de belangen van het kapitaal te vechten in de nieuw opgelaaide brandhaarden over de hele wereld. Ook hierom bevestigen wij na de ALV de strijd tegen het fascisme als een van de speerpunten van de CJB. Wij leggen hier expliciet de verbinding met kapitalisme en oorlog, en benadrukken dat als het socialisme niet op de agenda staat van de arbeidersbeweging, deze op een dwaalspoor gezet zal worden. Meer dan ooit is een communistische partij en jongerenbeweging noodzakelijk om voor het socialisme te strijden.