De 13e Meeting of European Communist Youth Organisations (MECYO) vond van 24 tot en met 26 februari 2017 plaats met de volgende leus: “100 jaar na de grote socialistische Oktoberrevolutie houden wij het vaandel van oktober hoog! We versterken de strijd van de jongeren in Europa voor een nieuwe maatschappij zonder imperialistische oorlogen, crises, vluchtelingen, werkloosheid, armoede en kapitalistische uitbuiting. Het socialisme is onze toekomst!”

Als communistische jongerenorganisaties die deelnamen aan de 13e MECYO herbevestigen we deze leus. We hebben op kameraadschappelijke wijze onze gedachten en strijdervaringen uitgewisseld. We verklaren ons solidair met de strijd van de TKP en TKG en met de arbeidersklasse en de jeugd van Turkije.

De bijeenkomst vond plaats in een periode waarin het reactionaire en historisch gedateerde karakter van het kapitalisme steeds meer naar voren komt. Het blijkt eens te meer dat de jeugd geen enkele keuze heeft behalve georganiseerd strijden voor een klasseloze maatschappij, zonder uitbuiting en onderdrukking.

De jongste generaties staan voor ernstige problemen. Lage lonen worden afgedwongen terwijl het stakingsrecht wordt gecriminaliseerd. Onderwijs en gezondheidszorg worden geprivatiseerd en omgevormd van een recht tot een voorrecht; toegang tot sport, cultuur en huisvesting is voor velen geen werkelijkheid. Het kapitalisme biedt de mensheid vandaag de dag niets dan crisis, oorlog, fascisme en vluchtelingenproblematiek. Hoewel de jeugd de strijd van de twintigste eeuw niet heeft meegemaakt, delen we de communistische verantwoordelijkheid om hun strijd en die van de arbeidersklasse wereldwijd te leiden. We zetten ons gezamenlijk in voor de belangen van de werkende jongeren in hun bedrijf, van de studenten in de universiteit, van de scholieren in het middelbaar onderwijs, en van de werkloze jongeren.

Voor elke stap die we zetten halen we onze motivatie en ons doorzettingsvermogen uit onze communistische idealen. De communisten moeten onder moeilijke omstandigheden, veroorzaakt door de crisis, een leidende rol spelen in het voorbereiden van de georganiseerde strijd van de jeugd, zowel ideologisch als politiek. We moeten aantonen dat socialisme het enige ware alternatief voor de bevolking en voor de jeugd is.

Nu de economische en politieke tegenstellingen toenemen na de ontwikkelingen in de VS en de EU, wordt het duidelijk dat het een grote leugen is dat de effecten van de crisis van 2008 voorbij zouden zijn. Terwijl de werkloosheid toeneemt, wordt er geen enkele kuur voorgesteld behalve bezuinigingsmaatregelen tegen de bevolking, flexibilisering van de arbeidsmarkt en afbraak van de verworven rechten van de arbeidersklasse. Miljoenen vluchtelingen en immigranten, die met hun goedkope arbeidskracht het kapitalisme nieuw leven moeten inblazen, worden als dekmantel voor de hoge werkloosheid gebruikt. Fascisten vinden daardoor een voedingsbodem voor hun ideeën. Imperialistische oorlogen, interventies door de NAVO en de EU en armoede worden verergerd, alsof dit niet de ware oorzaken van de vluchtelingencrisis zijn.

De crisis van het kapitalisme verhevigt de strijd om dominantie tussen de imperialistische centra en nieuwe wereld- en regionale machten. Terwijl de economieën van de EU en de VS minder snel groeien, zien landen als China, Rusland en India een toenemende ontwikkeling in de kapitalistische productieverhoudingen. Dit creëert financiële, politieke en militaire agressie. De hegemonie van de VS, NAVO en EU wordt in twijfel getrokken.

Naarmate zijn hegemonie zwakker wordt, wordt het VS-imperialisme steeds agressiever. Het provoceert oorlogen, zoals in Oekraïne en Syrië. Ondanks de bloeddorstige plannen en de enorme militaire uitgaven voor deze regio’s, geeft de bevolking het niet op maar houdt zij zich staande tegen de imperialistische beproevingen. Het imperialisme is zonder meer verantwoordelijk voor de dood van duizenden jonge mensen.

Door de groeiende tegenstellingen nemen de mogelijkheden voor een algemene imperialistische oorlog ook toe. Als zo’n oorlog zou uitbreken, zou dat op geen enkele manier in het belang van de bevolking zijn. Het zou een conflict tussen de grootmachten worden om de regio’s onderling te verdelen. Jongeren moeten geen kant kiezen in de conflicten binnen het kapitalistische systeem. De kapitalistische barbarij en al haar deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de crisis. De plaats van de jeugd is aan de zijde van de arbeidersklasse in de strijd tegen de imperialistische oorlog, samen met de vredesbeweging en de anti-imperialistische beweging.

In Turkije, honderd jaar na de Oktoberrevolutie het gastland van de 13e Europese bijeenkomst, offeren jongeren hun leven op voor de invasie van Syrië. Deze invasie dient de belangen van de Turkse burgerij en de duistere plannen van de imperialisten. Zolang het kapitalistische systeem niet omvergeworpen wordt, kan Europa de oorlogsdreiging en de gevolgen van de imperialistische agressie niet tegenhouden.

Wij volgen het pad van de bolsjewieken. 100 jaar na de Oktoberrevolutie is het socialisme nog steeds het enige ware alternatief.

De communisten moeten de tegen de bevolking gerichte plannen van de sociaaldemocratie en de opportunisten ontmaskeren, die op dit moment nog posities hebben onder de bevolking. Reformistische standpunten die de strijd voor het socialisme loslaten, moeten nooit goedgepraat worden. Communisten zien de socialistische machtsvorming als hoogste doel, zowel in revolutionaire als niet-revolutionaire omstandigheden, dit binnen het kader van specifieke omstandigheden en prioriteiten in de strijd.

Het socialisme is historisch noodzakelijk om de tegenstellingen van het kapitalisme te overwinnen, die met name in het tijdperk van het imperialisme miljoenen mensen onderdrukken en slachtofferen, en die zelfs het bestaan van onze planeet bedreigen. Honderd jaar geleden brak de bolsjewistische partij het ijs en riep zij het tijdperk van de socialistische revoluties uit. De grote socialistische Oktoberrevolutie inspireert nog steeds wereldwijd de strijd voor gelijkheid, vrijheid en vrede, en jaagt de uitbuitende klassen nog steeds angst aan.

Als gevolg van de Oktoberrevolutie heeft de Sovjet-Unie de geschiedenis van de mensheid verlicht en aangetoond dat een nieuwe maatschappij mogelijk is. De opbouw van de socialistische samenleving bood de bevolking en de mensheid onbegrensde mogelijkheden. Elektrificatie, industrialisering, collectivisering, gratis en kwalitatief goede gezondheidszorg, betere arbeidsomstandigheden en beter onderwijs behoorden tot de vorderingen die in een korte tijd door de eerste arbeidersstaat gerealiseerd werden. Ook nam zij grote stappen in de strijd tegen religieus fundamentalisme en racisme en voor de gelijkheid van vrouwen.

Door de invloed van het socialisme verwierf de bevolking in de kapitalistische staten ook vele rechten, die de kapitalisten nu terug proberen te draaien.

Nu de crisis verergert doen de burgerij en haar partijen er alles aan om zo snel mogelijk anticommunistische wetten aan te nemen, die de rechten van alle mensen inperken. De kapitalisten zijn bang voor de massale, georganiseerde, gezamenlijke strijd van de arbeiders- en volksbeweging met de communistische partijen als enige ware voorhoede.

Het is dan ook geen toeval dat met name de opportunistische organisaties de Sovjet-Unie aanvallen en het anticommunisme en de burgerlijke propaganda ondersteunen. Binnen het burgerlijk-democratische systeem is hun rol het desoriënteren van de arbeidersklasse, om haar weg te houden van haar georganiseerde voorhoede en van haar belangenstrijd.

De Partij van Europees Links speelt ook precies deze rol door te beweren dat de Europese Unie hervormd kan worden. Zij steunt de EU, een imperialistische unie die openlijk de belangen van het Europees monopoliekapitaal behartigt. De last van de crisis wordt bij de arbeidersklasse en de bevolking gelegd door middel van memoranda die door de EU worden opgelegd, samen met het IMF, de ECB en de nationale regeringen.

25 maart wordt de zestigste verjaardag van het Verdrag van Rome gevierd, dat echter alleen maar maatregelen tegen de bevolking heeft gebracht. Het versterkte de imperialistische integratie die door de Europese monopolies is doorgevoerd om de accumulatie en concentratie van kapitaal te bevorderen.

Ze zijn terecht bang voor de erfenis van de Sovjet-Unie, die de weg wijst om de bevolking wereldwijd te verenigen. De communistische jeugd strijdt overal in Europa. De internationale solidariteit en het internationalistische gevoel van de communisten vertegenwoordigt de historische rechten van het proletariaat in heel Europa tegen het imperialistische systeem. Als onderdeel van onze strijd voor een wereld zonder oorlog en uitbuiting versterken we de Wereldfederatie van Democratische Jeugd (WFDY), die vooraan moet blijven staan in de anti-imperialistische strijd van de jongeren.

We roepen de jongeren, de arbeiders van vandaag en morgen, op zich te verenigen tegen het kapitalistische systeem en de vlag van de Oktoberrevolutie honderd jaar later hoog te houden. Er is geen enkele andere uitweg voor de jeugd. Er is geen enkele andere weg die de spanningen van onze tijd politiek kan overleven. Het enige ware alternatief voor onze toekomst is het socialisme!

Solidariteit met onze kameraden tegen de anticommunistische hetze

Het kapitalisme haalt alles uit de kast om de onvermijdelijke crisis uit te stellen en te verbergen. Dit verklaart waarom er wereldwijd rechtse maatregelen tegen de bevolking worden genomen. Terwijl het imperialisme met zijn bloeddorstige en hypocriete politiek oorlogen creëert, met alle gevolgen van dien, voeren de regeringen in eigen land de ene roekeloze anticommunistische campagne na de andere.

Omdat ze weten dat het kapitalisme zich op een doodlopend pad bevindt, kunnen ze alleen maar het alternatief, het socialisme, onderdrukken. Wij veroordelen de reactionaire aanvallen tegen onze kameraden in Polen, Servië, Rusland, Oekraïne, Bulgarije, Litouwen en vele andere Europese landen. We verklaren ons solidair met onze kameraden die onder moeilijke omstandigheden strijden ten tijde van de honderdste verjaardag van de grote socialistische Oktoberrevolutie. Het socialisme zal overwinnen!

Wij steunen de bevolking en de jeugd van Syrië tegen de imperialistische interventies

Wij, deelnemers aan de 13e Meeting of European Communist Youth Organisations (MECYO), een eeuw na de Oktoberrevolutie, eisen een eind aan alle aanvallen van de VS, EU, Turkije en de Golfstaten tegen Syrië; de terugtrekking van alle buitenlandse mogendheden uit Syrië; en de vervolging van alle oorlogsmisdaden die door de imperialisten gepleegd zijn. Wij zullen tot het eind strijden voor de vrede, welvaart en gerechtigheid die het onverzettelijke Syrische volk verdient.

Religieuze groeperingen zoals ISIS, Al-Nusra en FSA (het Vrije Syrische Leger) worden door de imperialisten bewapend en gefinancierd. De imperialistische en terroristische NAVO voert dagelijks zijn militaire aanwezigheid in de regio op. Imperialistische landen in de regio, met name Turkije, Saoedi-Arabië en Qatar, ondersteunen het religieus fundamentalisme als onderdeel van hun militaire en politieke operaties tegen Syrië, die altijd het imperialisme dienen.

De crises en conflicten van het imperialisme maken het Syrische proces nog ingewikkelder en moeilijker om op te lossen. Te midden van de strijd om de winst komen miljoenen Syriërs om in het gevecht tegen de imperialistische ingrepen, of ze worden gedwongen hun land te ontvluchten.

Dit is één kant van het verhaal. Aan de andere kant zien we in Syrië een bevolking en jeugd die na een jarenlange strijd nog niet op hun knieën zijn gegaan voor de imperialistische machten. We zien dat de Syriërs de imperialistische acties in de regio hebben kunnen weerstaan. We verklaren ons nogmaals solidair met hun gelegitimeerde strijd tegen de imperialisten.

Wij protesteren tegen de imperialistische ingrepen die door het VS-imperialisme geleid worden.

Wij wijzen de aanwezigheid van NAVO in de regio af, en de militaire en politieke aanwezigheid van de NAVO-landen in Syrië.

Wij protesteren tegen de racistische en fascistische onderdrukking tegen de Syrische vluchtelingen, die hun land moesten ontvluchten door de imperialistische agressie; tegen hun uitbuiting door de kapitalisten als goedkope arbeidskracht; en tegen de smerige handel die door de Europese kapitalisten, met name in Turkije, over hun hoofden wordt gedreven.

We roepen de Europese arbeiders en jeugd op om de anti-imperialistische strijd te voeren aan de kant van de bevolking en de jeugd van Syrië, die zich na al die jaren nog steeds staande houden en zich nooit aan de imperialistische agressie hebben onderworpen. Wij roepen hen op om het bondgenootschap tussen de vluchtelingen en de Europese arbeidersklasse te verdedigen in tegenstelling tot het vuile burgerlijke vluchtelingenbeleid.

Ondertekende Organisaties:

 • Socialistische Jeugd – Kroatië
 • KSM – Tsjechië
 • SDAJ – Duitsland
 • KNE – Griekenland
 • FGC – Italië
 • CJB – Nederland
 • Jeugd van de KPP – Polen
 • RKSM(B) – Rusland
 • SKOJ – Servië
 • CJC – Spanje
 • UJCE – Spanje
 • SKU – Zweden
 • TKG – Turkije