Algemeen Bestuur CJB

Jonge communisten uit het hele land kwamen op 1 december in Amsterdam samen voor de 8e Algemene Ledenvergadering (ALV) van de CJB. Op de ALV wordt de lijn uitgestippeld voor de activiteiten van de CJB in de komende jaren

De besluiten van de ALV richten zich op de versterking van de communistische beweging in Nederland, van de CJB en de NCPN. Zo bieden de resoluties handvaten voor CJB’ers in het ontplooien van de klassenstrijd op werkplekken, MBO’s, (hoge-) scholen en universiteiten. Daarnaast geven de ALV-besluiten een raamwerk voor scholingsactiviteiten en het opleiden van kaderleden.

De ALV was de uitkomst van een periode waarin veel discussies hebben plaatsvonden. Maanden geleden zijn de conceptstukken voor de ALV door het oude Algemeen Bestuur opgesteld. Deze stukken zijn vervolgens besproken in alle afdelingen van de CJB. Elk lid heeft zo de gelegenheid gehad om kritiek te uiten en om bij te dragen aan de standpunten en de politieke oriëntatie van de CJB. Deze discussies leverden tientallen amendementen op, op basis waarvan de lijn van de CJB verder is versterkt.

De ALV van de CJB is dus een uiterst democratisch proces. Wat een contrast met burgerlijke jongerenorganisaties, waarin een ALV of andere plenaire vergadering vaak eerder een strijd is om de bestuursfuncties en een gelegenheid om met individuen af te rekenen. De werkelijke macht van de gewone leden is bij burgerlijke organisaties veelal nihil.

Niet in de CJB dus. Immers sluit niemand zich bij de CJB aan om carrière te maken in de politiek, maar om gezamenlijk een strijd te leveren voor een betere wereld, voor bepaalde gedeelde idealen. Een strijd die plaatsvindt onder moeilijke omstandigheden, met een zwakke arbeidersbeweging. Maar wel een strijd waarvan steeds meer jongeren de noodzaak inzien. Ook de afvaardiging namens het Partijbestuur van de NCPN benadrukte in haar bijdrage onder andere dat het van belang is om gezamenlijk de strijd te voeren en dat de CJB en de NCPN elkaar daarin versterken.

Die versterking van de communistische beweging is broodnodig. In de politieke inleiding namens het aftredend AB werd benadrukt dat de tegenstellingen van het kapitalisme toenemen. Terwijl de overgrote meerderheid van de bevolking blijft inleveren, wordt de welvaart in het bezit van enkele kapitalisten alsmaar groter. Met de tegenstellingen van het kapitalisme nemen ook de spanningen in de wereld toe. De groeiende concurrentie tussen verschillende kapitaalsgroepen, tussen imperialistische machten, brengt het gevaar van oorlogen dichterbij. Daarbij wordt haat gezaaid tussen mensen uit verschillende landen en zo wordt het racisme en het fascisme gevoed. De strijd tegen het kapitalisme en voor het socialisme wordt daarmee steeds urgenter.

De ALV van de CJB is dus een uiterst democratisch proces. Wat een contrast met burgerlijke jongerenorganisaties, waarin een ALV of andere plenaire vergadering vaak eerder een strijd is om de bestuursfuncties en een gelegenheid om met individuen af te rekenen. De werkelijke macht van de gewone leden is bij burgerlijke organisaties veelal nihil.

Maar die strijd komt niet vanzelf. Er is nog een hoop werk aan de winkel om de CJB en de NCPN op te bouwen, om een strijdbare communistische beweging te vormen die het voortouw neemt in de strijd van de werkende bevolking. Daarvoor moeten we onze standpunten uitwerken en meer mensen overtuigen. De ALV heeft voor de komende periode dan ook als doel gesteld om bepaalde vraagstukken beter te begrijpen en daarover meer naar buiten te treden.

Bijvoorbeeld over de dagelijkse problemen waar jonge werkers, scholieren en studenten mee te maken hebben. Zo moeten studenten steeds meer geld uitgeven aan hun studie en alsmaar stijgende huren, terwijl de koopkracht daalt. Tegelijkertijd kunnen jongeren die aan het werk gaan geen fatsoenlijk bestaan opbouwen door onzekere banen. CJB’ers moeten eraan bijdragen om jongeren aan het denken te zetten over de oorzaken van zulke problemen. We moeten onthullen waarom ze in het kapitalisme niet opgelost kunnen worden. Van een aantal andere vraagstukken is het ook belangrijk dat we onze standpunten verder uitwerken en beter uitdragen. Hoe kunnen we strijden tegen imperialistische oorlogen en interventies, die door de NAVO, EU en andere imperialistische bondgenootschappen worden aangewakkerd voor de belangen van monopolies? Waarom rukt racisme en fascisme op, wat is daarvan de oorzaak en wat kunnen we daartegen doen? Hoe zetten we ons in voor de emancipatie van vrouwen en andere groepen die achtergesteld zijn?

Als CJB willen we elke jongere die zich over deze en andere vraagstukken zorgen maakt bereiken, met de boodschap dat deze problemen niet eeuwig en vanzelfsprekend zijn. Het kapitalisme is een systeem dat historisch is ontstaan en waar andere productiewijzen aan vooraf zijn gegaan. Het kapitalisme is noch eeuwig, noch onoverwinnelijk.

Er is een maatschappij mogelijk zonder uitbuiting, armoede, werkloosheid en oorlogen. Met de lessen die we kunnen trekken uit de eerste reeks pogingen om het socialisme op te bouwen in de 20e eeuw, kunnen we daadwerkelijk een maatschappij opbouwen waarin de economie en de productie in dienst staan van wat de bevolking nodig heeft, in plaats van wat de meeste winst oplevert voor de monopolies. Een maatschappij van vrede, waarin zaken als onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting, toegang tot sport en cultuur voor iedereen gratis gegarandeerd zijn. Een maatschappij waarin elke mens de mogelijkheid heeft om zijn persoonlijkheid te ontwikkelen. Dat is de maatschappij waarvoor we strijden, het socialisme-communisme.

De ALV biedt de richtlijnen om hiermee aan de slag te gaan voor de CJB als geheel, voor het nieuw verkozen Algemeen Bestuur, voor alle afdelingen en individuele leden. Aan enthousiasme ontbreekt het zeker niet. De sfeer van kameraadschappelijkheid en solidariteit was te proeven op de ALV, die afgesloten werd met luid gezang van de Internationale.

Jongeren zijn de toekomst – de toekomst is socialisme!