Op 7 en 8 maart j.l. vond in Frankfurt am Main (Duitsland) de jaarlijkse bijeenkomst plaats van Europese jonge communisten. De CJB kon de bijeenkomst niet bijwonen, maar onderschrijft wel de gezamenlijke verklaring die door onze zusterorganisaties is opgesteld. Ter gelegenheid van de 70e verjaardag van de overwinning op het nazi-fascisme, die wereldwijd op 8 en 9 mei herdacht en gevierd wordt, plaatsen we de Nederlandse vertaling. N.a.v. de bijeenkomst en verklaring is ook een website opgezet: www.antifascistvictory.com

Gezamenlijke verklaring van de 11e bijeenkomst van Europese communistische jongerenorganisaties

Op 7 en 8 maart heeft in Frankfurt am Main de 11e Bijeenkomst van Europese communistische jongerenorganisaties plaats gevonden, onder de titel “70 jaar na de antifascistische overwinning van het volk: kapitalisme creëert nog steeds crisis, fascisme en oorlog. De hoop van de jeugd ligt in een socialistische toekomst”. Als deelnemende organisaties hebben we de volgende verklaring uitgebracht:

Op 8/9 mei 1945, werd het fascisme verslagen. Hiermee werd een van de grootste misdaden van de mensheid gestopt. De omverwerping van het fascisme was bereikt door een lang proces van strijd door het antifascistisch verzet, met een grote rol voor de Sovjet-Unie, nationale bevrijdingsbewegingen en de communistische partijen en hun jongeren. De troepen van het Rode Leger en de gehele bevolking van de Sovjet-Unie hebben de grootste offers gebracht, en droegen de zwaarste last om

Rode vlag wordt gevlogen boven de Reichstag

deze overwinning te verwezenlijken. Met de antifascistische overwinning kreeg de USSR veel bewondering wereldwijd.

We hebben alle reden en verantwoordelijkheid om te leren van het verleden, om de waarheid te achterhalen en er voor te vechten. De ervaringen en conclusies van de gigantische strijd van de bevolking voor sociale bevrijding, en voor relevante verbeteringen in levens- en werkomstandigheden voor de jeugd en het volk, moeten voor ons een leerschool zijn. We moeten ze eigen maken en integreren in onze hedendaagse strijd.

Vandaag de dag, en vooral na de contrarevolutie in de Sovjet-Unie en andere socialistische landen, is er een wereldwijd gecoördineerde campagne gestart om de geschiedenis uit te wissen en te herschrijven. De Europese Unie, met zijn officieel anticommunistisch beleid, staat voorop in de aanval in deze campagne. Door 9 mei uit te roepen tot “Europadag” probeert de EU de dag van de overwinning op het fascisme in Europa onschadelijk te maken door de grote rol van de Sovjet-Unie, en de communisten uit alle bezetten landen, uit de geschiedenisboeken te wissen. Dit gaat gepaard met het kweken van een rabiaat anticommunisme als officiële ideologie. De EU-instanties promoten een anti-wetenschappelijke en reactionaire theorie die communisme en fascisme als twee kanten van dezelfde medaille te bestempelen, en proberen hierbij het kapitalisme vrij te pleiten – terwijl fascisme als ideologie juist een gewelddadig onderdeel is van het kapitalisme in crisis. Tegelijkertijd wordt socialisme-communisme gedemoniseerd, aangezien zij dat als een reële bedreiging zien voor hun macht. Hierdoor laat de EU haar ware gezicht zien als een transnationale kapitalistische unie voor het belang van de monopolies.

70 jaar na de overwinning op het fascisme creëert het kapitalisme nog steeds crises, fascistische regimes en oorlogen. De situatie van jongeren in veel Europese landen verslechtert, ondanks de loze beloftes van de EU en zijn vertegenwoordigers die het tegendeel beweren:

 • Onzekerheid is de norm geworden: eindeloze tijdelijke contracten zonder uitzicht op vast contract, miezerige studiebeurzen voor en slecht of onbetaalde stages zijn maatregelen die opgelegd worden door de “Jeugdgarantie” van de EU. De arbeidersklasse en de meerderheid van de bevolking wordt steeds armer omdat zelfs gemiddelde inkomens de minimale basisbehoefte om te overleven meer kan voorzien.
 • Werkloosheid, wat onder het kapitalisme een gewoon en noodzakelijk onderdeel van de kapitalistische productiewijze is, blijft op historisch hoog niveau – vooral voor jongeren.
 •  Werkende vrouwen, vooral jonge vrouwen die keihard geraakt worden door de aanvallen op onze lonen en arbeidsvoorwaarden, worden door het kapitaal gedwongen onder nog slechtere omstandigheden te werken.

Het bewijst dat de EU zich heeft ontplooid als de materiële uitwerking van de belangen van het kapitaal, ondanks de concurrentie tussen het nationale grootkapitaal van de verschillende EU-lidstaten; het grootkapitaal van Europa heeft er gezamenlijk belang bij om de uitbuiting van de arbeidersklasse en werkende jongeren te versterken. Het bewijst dat er geen mogelijkheid is om de EU in het voordeel van de bevolking te besturen, zoals de sociaaldemocratie en opportunisten voorstellen. Zij leiden de arbeidersklasse en de jeugd af van het imperialistische karakter van de EU door ten onrechte te beweren dat er een mogelijkheid is om een socialere en meer democratische EU te creëren, in plaats van de bevolking en de jongeren er tegen te mobiliseren. Zij verdoezelen het ware karakter van de EU, stellen haar karakter niet in vraag, maar beloven een uitweg uit de crisis voor de arbeiders door middel van een socialere en meer democratische EU.

Tegelijkertijd heeft de diepe kapitalistische crisis de imperialistische tegenstellingen tussen verschillende machtsblokken weer aangewakkerd: de strijd van de monopolies voor hun marktaandeel, grondstoffen en transportroutes voor fossiele brandstoffen en producten. Imperialistische oorlogen en confrontaties breken met de dag uit. Het gevaar van een algemene imperialistische oorlog is hier inherent aan, zoals de situatie in Oekraïne bewijst. De Europese Unie, de VS, en de NAVO streven naar het onder controle krijgen van natuurlijke grondstoffen en fossiele brandstoffen van dat land en haar geopolitieke ligging. De agressie van de EU vindt zijn oorsprong in haar conflicterende belangen met kapitalistisch Rusland en heeft geleid tot een militaire omsingeling van Rusland, wat het gevaar voor een oorlog doet toenemen en de vrede in de regio, op het Europees continent, en in de wereld bedreigt. Op dezelfde manier werd ISIS gecreëerd en gebruikt om imperialistische plannen te in het Midden-Oosten te ondersteunen.

We roepen de jeugd van de bevolking op om niet hun bloed te verspillen voor de belangen van het grootkapitaal en het imperialisme. In tegenstelling daartoe roepen we op om de strijd te organiseren tegen het kapitalistische systeem dat imperialistische oorlogen en uitbuiting creëert.

In dit kader is het ook geen toeval dat er in de laatste jaren in bijna alle EU-lidstaten racistische en fascistische bewegingen groter zijn geworden. Racistische, fascistische en nationalistische partijen hebben zich vrij kunnen ontplooien, wat een nieuwe en gevaarlijke ontwikkeling is.

Het fascisme is geboren en getogen door het kapitalisme. Onder het kapitalisme zal fascisme nooit definitief worden verslagen, omdat een systeem van uitbuiting het blijft voeden. Het wordt achtergehouden als noodoplossing als het systeem problemen en scheuren toont. Het kapitaal gebruikt en ondersteunt het fascisme als de nood hoog is, en houdt het soms tijden in toom om het voor later weer te gebruiken. Het fascisme bundelt de meest reactionaire elementen van de burgerlijke ideologie en politiek, zoals nationalisme, racisme, fanatiek anticommunisme, haat tegen de menselijkheid en oppositie tegen sociale vooruitgang. Hun doel en rol is om de georganiseerde arbeidersbeweging te breken, bijvoorbeeld door de jeugd af te leiden met het idee dat het nationalisme sociale problematiek kan oplossen, ten koste van migranten.

Jongeren moeten doelbewust alle vormen van fascisme afwijzen. Fascisme kan nooit de belangen van de jeugd dienen, want het dient altijd de belangen van het kapitalistisch systeem van uitbuiting en onderdrukking. Het is noodzakelijk fascistische krachten te ontmaskeren als krachten die de belangen van het monopoliekapitaal dienen. 70 jaar na de antifascistische overwinningen, zijn we trots dat wij als jonge communisten de traditie in stand houden van degenen die het meest consequent tegen fascisme hebben gestreden en tegen het systeem dat het heeft voortgebracht. We zijn er van overtuigt dat de 21ste eeuw er een zal zijn van de versterking van de antikapitalistische en anti-imperialistische strijd, van nieuwe opstanden van de bevolkingsmassa’s.

70 jaar geleden, na de overwinning, verwierpen de jongeren oorlog, fascisme en imperialisme, waarbij in hetzelfde jaar de Wereldfederatie van Democratische Jeugd (WFDY) werd opgericht. Dit jaar vieren we de 70ste verjaardag van de WFDY, en we zijn trots op de verworvenheden van deze federatie en haar rol in het versterken van de eenheid tussen alle jongerenorganisaties die tegen imperialisme en voor vrede strijden. We zijn toegewijd aan haar versterking, het verdiepen van haar anti-imperialistisch karakter, en haar worteling in de dagelijkse werkelijkheid en strijd van jongeren wereldwijd, waaronder in Europa.
Wij, als Europese Communistische Jongerenorganisaties, roepen de jeugd, vrouwen en mannen van alle nationaliteiten, werkend of werkloos, op om in opstand te komen tegen het offensief van het grootkapitaal, om het verzet te organiseren. Verdeeldheid heeft nooit in ons voordeel gewerkt, maar altijd in het voordeel van degenen die ons uitbuiten en onderdrukken.

Thema van het 11e MECYO

In vele landen voeren studenten strijd in hun scholen, universiteiten en op straat tegen de bezuinigingen op onderwijs, tegen de verhoging van lesgelden, en voor een vrij, democratisch en openbaar onderwijs voor iedereen. Jonge werkers voeren strijd tegen werkloosheid, onzekerheid en lage lonen, tegen de aanvallen op de sociale zekerheid, met veel stakingen en demonstraties die moedig het offensief van de werkgevers te lijf gaan en de eenheid van de arbeidersklasse en de belangrijke rol van jonge werkers laten zien. Zij hebben de macht om succes te boeken en het klassenbewustzijn te verhogen.

We roepen de werkende en studerende jongeren van Europa op voor de mobilisatie van de gehele arbeidersklasse tegen de EU, om het terugdraaien van onze verworven rechten tegen te gaan, en in de tegenaanval te gaan voor de enige oplossing voor de toekomst van de jongeren van vandaag en morgen. De strijd die we vandaag de dag voeren kan succes boeken. We moeten strijden voor een samenleving zonder uitbuiting, zonder oorlog en onderdrukking, voor een samenleving van vrede en solidariteit, waar de politieke macht niet meer bepaald wordt door het monopoliekapitaal, maar in de handen van de arbeidersklasse: een socialistische-communistische samenleving.

Ondertekend door:

 • Communistische Jeugd Oostenrijk (KJÖ)
 • COMAC, België
 • Communistische Jeugd vam Catalonië (JCC)
 • Verenigde Democratische Jongerenorganisatie van Cyprus (EDON)
 • Communistische Jeugd Unie van Tsjechië (KSM)
 • Communistische Jongerenbeweging van Frankrijk (MJCF)
 • Socialistische Duitse Arbeidersjeugd (SDAJ)
 • Communistische Jeugd van Griekenland (KNE)
 • Communistisch Jeugdfront van Italië (FGC)
 • Portugese Communistische Jeugd (JCP)
 • Revolutionaire Communistische Jeugd – Bolsjewieken, Rusland (RKSMb)
 • Unie van Communistische Jeugd van Spanje (UJCE)
 • Collectief van Communistische Jeugd, Spanje (CJC)
 • Communistische Jeugd van Turkije (KG)