Redactie

De Communistische Jongerenbeweging (CJB) heeft onlangs een Conferentie met gedelegeerden uit alle afdelingen gehouden in Amsterdam. We blikten terug op een strijdbare periode vol acties, kameraadschap en groei. Ook spraken we over de toekomst van de CJB, over de ideologische, politieke en organisatorische versterking van de afdelingen en de CJB als geheel.

De Conferentie begon met een begroeting vanuit het Partijbestuur van de NCPN. Er werd verteld over de opbouw van de partij na de tweede wereldoorlog, maar ook in de periode na de oprichting van de NCPN. Er werd o.a. stilgestaan bij het belang van de strijd voor het overwinnen van opportunistische opvattingen en werkwijzen, zoals economisme, radicalisme of sektarisme, in het bijzonder in perioden van groei. Er werd trots gesproken over hoe goed het is om de jonge kameraden weer bij elkaar te zien, hoe mooi het is om te zien dat de CJB groeit en er werden ideeën geopperd over hoe de geschiedschrijving van de NCPN verwerkt kan worden in scholing.

Zoals de statuten van de CJB bepalen, werden vervolgens de financiën besproken, zodat het hard verdiende geld van onze leden en sympathisanten zo effectief en transparant mogelijk wordt ingezet. Daarbij deed de kascontrolecommissie verslag van haar bevindingen en werd de begroting voor komend jaar vastgesteld.

Op de Conferentie werd de voortgang besproken van de collectieve studie die de NCPN en CJB doen naar de opbouw van het socialisme in de 20ste eeuw. In aanloop naar de Conferentie was dit ook met alle leden in de afdelingen besproken, waar over het algemeen met enthousiasme is gereageerd op de stappen die gemaakt zijn. Op de Conferentie kregen de afgevaardigden de gelegenheid hun mening en die van hun afdelingsgenoten te delen. Op basis daarvan zal de studie worden voortgezet, om zo lessen te trekken uit zowel de succesvolle ervaringen als de tekortkomingen van de socialistische opbouw in de 20ste eeuw.

De Conferentie heeft zich ook beziggehouden met het uitwerken van de besluiten van de laatste Algemene Ledenvergadering over het werk van de CJB in de bedrijven en onderwijsinstellingen, en hoe jonge communisten in die omgevingen kunnen strijden voor hun rechten. De CJB gaat op korte termijn aan de slag met het scholen van CJB’ers over bedrijvenwerk en studentenwerk. Het is van belang dat jonge communisten aanspreekpunten worden binnen hun scholen en bedrijven, om zo bij te dragen aan de klassenstrijd en de opbouw van een klassengeoriënteerde arbeidersbeweging en studentenbeweging in Nederland.

Ook heeft de Conferentie zich beziggehouden met de afdelingsopbouw. Er wordt door het Algemeen Bestuur gesteld dat de afdelingen ondanks de pandemie goed werk hebben verricht. De CJB is alleen al in de eerste paar maanden van 2021 met 25% gegroeid, hier werd natuurlijk luid voor geklapt en gejuicht. Het Algemeen Bestuur wees op de belangrijkste uitdagingen die de CJB moet overwinnen om de afdelingsopbouw te bevorderen. Vervolgens was er de gelegenheid voor afdelingen om ervaringen uit te wisselen over successen en dingen die beter kunnen.

We kijken uit naar een toekomst met veel scholing, en zodra het mogelijk is, meer fysieke activiteiten. We zien dat de CJB steeds beter functioneert op basis van het democratisch centralisme en dat het waarborgt dat we belangrijke politieke kwesties bediscussiëren en daarna als eenheid werken.

Als CJB blijven we voorwaarts gaan. De groei van de gehele beweging op alle vlakken inspireert ons om verder te vechten voor het socialisme-communisme. Onze strijd gaat door! Doe jij mee? 

Ben je Nieuwsgierig?

Wil je lid worden,  meer over de CJB te weten komen, meedraaien in een afdeling of gewoon eens wat mensen van de CJB ontmoeten? Vul dan ons contact / lidmaatschapsformulier in.