Redactie Voorwaarts

De afgelopen tijd zal het niemand die betrokken is bij de CJB zijn ontgaan: de drukke discussies en voorbereidingen voor het 10e Congres zijn volop aan de gang. In deze periode, waarin jongeren geconfronteerd worden met tal van problemen die zich opstapelen, is het van groot belang dat de klassenbewuste voorhoede van de jongeren uit de arbeidersklasse, verenigd in de CJB, gezamenlijk haar strategie voor de komende tijd bepalen. We streven naar eensgezindheid om onze aanwezigheid te versterken waar de klassenstrijd in Nederland plaatsvindt, terwijl we ook werken aan het versterken van zowel de CJB als haar moederpartij, de NCPN.

Het Congres is het hoogste orgaan van de CJB. Op het Congres wordt de ontwikkeling van de CJB in de afgelopen jaren geëvalueerd. Met kritiek en zelfkritiek wordt de activiteit van de CJB en alle organen (niet alleen de landelijke leiding) geanalyseerd en worden zwakke punten gesignaleerd die we moeten verbeteren. Daarnaast stelt het Congres de politieke koers van de CJB voor de komende jaren vast, evenals de samenstelling van het Algemeen Bestuur. Deze koers wordt bepaald door middel van het Politiek besluit. Dit bevat een grondige analyse van de huidige internationale en binnenlandse ontwikkelingen en de situatie in de beweging. Op basis van deze analyse worden de algemene politieke doelen en de koers voor de CJB in de periode tot het volgende Congres vastgesteld.

Het Politiek besluit wordt net als andere congresstukken uitgebreid besproken in alle afdelingen in de maanden voorafgaand aan het Congres. Elk lid heeft de mogelijkheid vragen te stellen, vrij diens mening te uiten, kritiek te geven en voorstellen te doen om wijzigingen aan te brengen in de tekst. Vervolgens kiezen alle leden in de afdelingen afgevaardigden voor het Congres op basis van hun omvang. Tijdens het Congres zelf wordt het Politiek Besluit verder vormgegeven op basis van ingediende amendementen.
De vaststelling van het Politiek besluit op het Congres is een belangrijk moment, maar de discussie die eraan voorafgaat is even belangrijk, zo niet belangrijker. Goede discussie is namelijk onmogelijk als niet iedereen de gelegenheid heeft gehad om alle argumenten vóór en tegen een bepaald standpunt te horen en te overwegen. Zonder voldoende tijd voor discussie kan er geen eenheid worden bereikt en zullen meningsverschillen voortduren, wat de organisatorische kracht belemmert.

De discussies in aanloop naar het Congres van de CJB worden gevoerd op kameraadschappelijke wijze, waarbij het gaat om de politieke inhoud. Collectief proberen we een beter begrip te krijgen van de ontwikkelingen, de taken die voor ons liggen en hoe ieder lid daaraan kan bijdragen. Via de discussies in het kader van het Congres smeden we zo eenheid.

Deze werkwijze, gericht op het smeden van eenheid, is nauw verbonden met het communistische karakter van de CJB. De CJB baseert zich op het marxisme-leninisme en organiseert zich volgens het principe van democratisch centralisme, samengevat in de formule ‘vrijheid van discussie, eenheid in actie’. De vrije discussie die voorafgaat aan een Congres is dan ook geen toevalligheid, maar een essentieel en noodzakelijk element om eenheid in actie te waarborgen in de praktijk! De eenheid binnen de CJB wordt niet van bovenaf opgelegd door formele besluiten of bureaucratische structuren, maar wordt gesmeed door politieke discussies in het hele land, waarbij alle ervaringen, successen en tegenvallers worden samengebracht om een gezamenlijke richting te bepalen. Het Congres is vanuit dat oogpunt slechts het sluitstuk van een veel langer democratisch proces.

De communistische werkwijze die we in de CJB vinden, is tegengesteld aan de gebruikelijke werkwijzen die we zien in de burgerlijke politiek. De kapitalistenklasse heeft inherent interne tegenstellingen, die niet zomaar kunnen worden opgelost en vaak alleen tijdelijk opzij geschoven worden zolang de uitbuiting van de arbeidersklasse door kan gaan. Dit is een weerspiegeling van het feit dat het voortbestaan van de bourgeoisie gebaseerd is op economische concurrentie, op het principe van ‘de een z’n dood is de ander z’n brood’. Dit strekt zich uit tot het politieke, sociale en ideologische vlak. Een politiek stelsel waarin meerdere partijen of groepen strijden om hun punten door te drukken en zetels te behalen, zonder dat politieke tegenstellingen worden opgelost en werkelijk eenheid wordt gesmeed, past dus goed bij de kapitalistenklasse. Een voorbeeld hiervan is het burgerlijke parlementaire stelsel, of politieke partijen en jongerenorganisaties die fracties als basis voor hun functioneren hebben.

De kameraadschappelijke, inhoudelijke discussies en democratische procedures van het CJB-Congres staan dan ook in schril contrast met de schijndemocratie die vaak te vinden is in politieke jongerenorganisaties van burgerlijke partijen. Congressen of Algemene Ledenvergaderingen zijn vaak oppervlakkig, gericht op de korte termijn en het ontbreekt aan grondige analyses van de materiële omstandigheden. De procedures kenmerken zich veelal door halfslachtige voorbereidingen en de focus ligt vooral op de Congresdagen zelf, waar fracties strijden om hun moties door te drukken en om de bestuursposities te bezetten.

In tegenstelling tot de burgerij heeft de arbeidersklasse uit haarzelf geen onverenigbare interne tegenstellingen – zij is een klasse gebaseerd op samenwerking en solidariteit. Belangrijke tegenstellingen ontstaan alleen door externe ideologische invloeden van de bourgeoisie en het kapitalistische systeem zelf. Deze invloeden nemen verschillende vormen van opportunisme aan, zoals reformisme of radicalisme. Met deze kennis kunnen we concluderen dat het louter formeel of bureaucratisch overwinnen van deze invloeden weinig betekent – van belang is dat ze politiek-ideologisch overwonnen worden, dat hun essentie goed begrepen wordt door iedereen en dat ze op die basis ook verworpen worden. Echte eenheid onder de arbeidersjeugd kan alleen bereikt worden op politieke basis en niet op basis van formele regels.

De ontwikkelingen in Nederland en wereldwijd, en de zich opstapelende problemen, laten zien dat het kapitalisme jongeren niets meer te bieden heeft. De arbeidersjeugd raakt steeds meer teleurgesteld en ontgoocheld door het kapitalistische systeem. Het wordt steeds duidelijker dat dit systeem geen antwoorden heeft op de vragen en behoeften van de jeugd. In plaats daarvan leidt het alleen maar tot onzekerheid, onrecht en uitbuiting. De jeugd is steeds actiever op zoek naar alternatieven voor het kapitalistische systeem, omdat ze beseft dat het gebrek aan perspectief en de inherente destructieve aard van deze productiewijze hen geen toekomst biedt.

Het socialisme-communisme biedt een antwoord op deze problemen. Het biedt een alternatief gebaseerd op gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid en solidariteit; een maatschappij waarin de behoeften van de mensen centraal staan. Het socialisme creëert een wereld waarin jongeren zich volledig kunnen ontwikkelen, waarin wordt voorzien in hun behoeften en waarin ze niet worden overgeleverd aan de willekeur van de markt.

Het is essentieel om de rol van de CJB als voorhoede van de werkende jeugd verder te ontwikkelen om de klassengeoriënteerde strijdlijn onder jongeren te versterken. Hoe sterker we de positie van de CJB maken, hoe beter we in staat zijn om de belangen van de arbeidersklasse in de sociale beweging naar voren te brengen. Het democratische proces richting ons Congres is een cruciale stap in die richting.

Gezien de toenemende tegenstellingen binnen het kapitalisme en de groeiende inter-imperialistische spanningen, is de versterking van de klassengeoriënteerde koers in de beweging en het voortzetten van de strijd voor de omverwerping van het kapitalisme onmisbaar. De versterking van de NCPN en CJB is daarom van het grootste belang!