De CJB doet mee aan de jaarlijkse Bijeenkomst van Europese Communistische Jeugd Organisaties (MECYO). Daar worden ervaringen en kennis uitgewisseld over de strijd in onze landen. Dit jaar vond de 14e MECYO plaats op 23 en 24 september in Athene, met het grootste aantal deelnemende organisaties ooit. Het thema van de 14e MECYO was: ‘We versterken de communistische jongerenorganisaties! We versterken de strijd tegen imperialistische oorlogen en tegen de kapitalistische uitbuiting, voor moderne rechten van jongeren in het onderwijs, het werk en in hun leven.’ De onderstaande gezamenlijke verklaring is uitgebracht door 21 organisaties die aan MECYO deelnamen.

 

Verklaring van 21 Communistische Jeugdorganisaties die deelnamen aan de 14e Bijeenkomst van Europese Communistische Jeugd Organisaties (MECYO) in Athene, op 23-24 september 2018

 

Jeugd van Europa, sta op! Kom met ons mee in de strijd voor onze moderne behoeften in het onderwijs, het werk en in het leven!

Jongeren,

14e MECYO in Athene

Wij, de 21 communistische jongerenorganisaties die deelnamen aan de 14e Bijeenkomst van Europese Communistische Jeugd Organisaties (MECYO) in Athene op 23 en 24 september 2018, roepen je op te strijden voor onze moderne behoeften in het onderwijs, het werk en in het leven.

Gedurende deze bijeenkomst hebben wij als communistische jongerenorganisaties de enorme problemen waar de jeugd mee te maken heeft naar voren gebracht. We hebben elkaar geïnformeerd over de belangrijkste ontwikkelingen in elk van onze landen. We hebben gediscussieerd over de strijd van de jongeren, de essentiële conclusies die we daaruit hebben getrokken en we hebben daarover van gedachten gewisseld. We zien dat wij als communistische jeugdorganisaties in de afgelopen jaren aanzienlijke inspanningen hebben geleverd om de rechten van de jeugd te verdedigen en dat we belangrijke strijd hebben geleverd tegen het kapitalistische systeem in de huidige omstandigheden. Daarmee hebben we bijgedragen aan de versterking van de communistische en arbeiderspartijen in onze landen en doen we rijke ervaringen op die ons kunnen helpen om de toekomstige strijd nog effectiever te voeren.

De 14e MECYO werd georganiseerd door de Communistische Jeugd van Griekenland (KNE), in het kader van de 50e verjaardag van de KNE en het 100-jarig bestaan van de Communistische Partij van Griekenland (KKE). We waarderen het dat de KNE MECYO organiseert. Sinds 2001 is MECYO gehouden in Madrid, Lissabon, Athene, Istanboel, Praag, Barcelona, Brussel, Frankfurt en Rome. Dit jaar had de bijeenkomst het grootste aantal deelnemende communistische jongerenorganisaties ooit.

Kapitalisme, NAVO-EU en de burgerlijke regeringen vernietigen onze levens en onze toekomst!

Vandaag de dag heeft de jeugd uit de werkende klasse en de volkslagen te maken met de wrede gevolgen van het anti-volksbeleid dat in heel Europa wordt opgelegd. Dit leidt tot de huidige en toekomstige verslechtering van het levenspeil en afbraak van rechten. We zullen in slechtere omstandigheden leven dan onze ouders. Overal om ons heen zien we enorme productie van waren en welvaart, technologische verbeteringen en ontwikkelingen in wetenschap en onderzoek. Tegelijkertijd zien we dat dat allemaal niet bestemd is voor het bevredigen van onze behoeftes. In tegendeel, het is bestemd om de welvaart van de monopolies uit te breiden. Het gat tussen de weinig rijken en de vele armen groeit snel.

– We ervaren de kapitalistische uitbuiting, parttimebanen, de zogenaamde “flexicurity”, lage lonen, de hoge werkloosheid en onbetaalde arbeid (vaak in de vorm van stages of internships), terwijl jongeren emigreren uit onze landen op zoek naar een betere toekomst.

– We studeren, werken en leven in het kader van reactionaire hervormingen in het onderwijs, de zorg en de sociale zekerheid, en in dat kader worden we ideologisch gevormd. Op hetzelfde moment is de toegang tot educatie en sociale gezondheidszorg een privilege aan het worden voor de weinigen.

– De obstakels waarmee we geconfronteerd worden bij het bevredigen van onze basisbehoeften zijn toegenomen. Het gaat om basisbehoeften zoals vrije toegang tot sport, cultuur en recreatie, betaalbare huisvesting, toegang tot een onvervuild en kwalitatief milieu en het recht op vakantie.

– Er is toenemende propaganda voor het kapitalistische systeem dat gepromoot wordt door middel van het onderwijssysteem, culturele activiteiten, massamedia, het internet en sociale media. We hebben ook te maken met campagnes die gefinancierd worden door kapitalistische financiële belangen, die ons indoctrineren met de vervallen principes en idealen van het kapitalistische systeem. Dat gebeurd zodat we gaan geloven dat uitbuiting iets natuurlijks is. Zodat we ophouden te vechten voor onze rechten, onze belangen en onze dromen. Zodat we onszelf uit de strijd tegen de macht van de monopolies terugtrekken. Zodat we alleen de ‘geschiedenis’ leren die de burgerlijke klasse en haar staat ons wil leren, terwijl ze de geschiedenis die geschreven is met het bloed van de werkers, de volkeren en de jongeren verhullen of verdraaien.

De bovenstaande feiten zijn slechts enkele van de gevolgen voor onze levens die in heel Europa teweeggebracht zijn door het asociale beleid dat tegen de belangen van de bevolking ingaat. Die gevolgen zijn er zowel onder de omstandigheden van de economische crisis van het kapitalisme, als vandaag in omstandigheden van een instabiel, traag en zwak herstel en groei van de economie. Dit zijn de gevolgen van het unitaire, asociale beleid dat de stempel draagt van het kapitalisme, van de imperialistische instituties, zoals de NAVO en de EU, en van de burgerlijke politieke partijen en hun jongerenorganisaties. Dit beleid heeft de steun van zowel de klassieke liberale en sociaaldemocratische partijen die een vooraanstaande rol hebben in de burgerlijke regeringen, als ook van de zogenoemde eurosceptische krachten (waarvan sommige openlijk extreemrechts zijn). Ook heeft dit beleid de steun van de zogenaamd “linkse” krachten van de Partij van Europees Links, die nog steeds proberen de jongeren en de volkeren te overtuigen van illusies over een “menselijk kapitalisme”. Over het algemeen is er een belangrijke invloed op het politieke systeem van de interne ontwikkelingen in de economie en de behoeften van elke sector van het kapitaal, maar ook van de competitie tussen burgerlijke klassen. De heersende klasse probeert namelijk de staat elke keer volgens de nieuwe omstandigheden te organiseren.

Vandaag de dag zijn er een reeks ontwikkelingen die bewijzen dat we met grotere gevaren voor ons leven te maken hebben.

– Er vindt hevige competitie plaats, waarbij zowel economische als militaire middelen worden ingezet in een gevecht over de controle van welvaart producerende grondstoffen en transportroutes van energie en waren. De meeste oude sterke kapitalistische staten, waaronder de VS die de leidende kracht blijft, verliezen hun aandeel in de wereldwijde kapitalistische markt, voornamelijk aan China. De rivaliserende plannen en de pogingen van kapitalistische staten en monopolies, die proberen de “geostrategische positie” van hun eigen burgerlijke klasse te versterken, botsen tegen elkaar. Het zijn precies deze tegenstellingen die de verheviging van de imperialistische interventies veroorzaken, met lokale en regionale uitbraken van oorlogen en conflicten, zoals in het Midden-Oosten. Dit creëert nieuwe gevaren voor een algemene imperialistische oorlog en het bewijst dat oorlog de voortzetting is van politiek met andere, militaire middelen.

– De NAVO is de organisatie die al bijna 7 decennia de gewapende arm van het Euro-Atlantische imperialisme vormt, waarin de VS een leidende rol hebben. De NAVO heeft al van tientallen landen de bevolkingen in het bloed gedoopt. Dat heeft geresulteerd in miljoenen slachtoffers (doden, gewonden, emigranten). Nu is de NAVO nieuwe imperialistische interventies en oorlogen aan het orkestreren, zoals beschreven wordt in resoluties van de recente NAVO-top. De uitgaven voor de NAVO zijn in belangrijke mate toegenomen en er worden grotere inspanningen gedaan voor de uitbreiding van de NAVO in de westelijke Balkan en in andere regio’s van de planeet. Samen met de EU promoot de NAVO plannen die zelfs doelen op het veranderen van de grenzen in Europa en het oostelijk Middellandse Zeegebied. De NAVO en de EU ontwikkelen militaire missies over de hele wereld en zijn betrokken bij oorlogen en interventies die resulteren in het bloedvergieten van veel volkeren.

– De EU, als een verregaande vorm van kapitalistische interstatelijke integratie, leidt het opleggen van asociale maatregelen, versterkt het Euroleger en het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid. De EU implementeert toezichtmaatregelen en maatregelen die de vrijheden van de mensen beperken. Ook maakt de EU gebruik van de “noodtoestand”, waar burgerlijke partijen in parlementen voor stemmen, waarbij de sociale beweging in de landen van de EU in het vizier wordt genomen. De imperialistische EU plaatst muren en elektrische hekken om vluchtelingen te verbieden de EU te betreden. De EU ondersteunt criminele nazistische organisaties die de belangen van de burgerlijke klasse steunen. Tegelijkertijd vervolgt en criminaliseert de EU communistische partijen en symbolen, evenals jonge communisten en andere militanten. Als een bondgenootschap van kapitalisten, vecht de EU tegen de rechten van de werkers en “harmoniseert” ze de lonen en de voorwaarden voor sociale zekerheid naar beneden. Verder gebruikt de Europese bourgeoisie de EU om de uitbuiting veilig te stellen en nationalisme en fascisme te zaaien, om zo de bevolkingen van Europa tegen elkaar op te zetten, waarmee ze ons verdelen en de gemeenschappelijke vijand verdoezelen. We verwelkomen de strijd van grote delen van de jeugd in Brittannië en andere landen om uit de EU te treden en te vechten tegen de hele linie van burgerlijke politieke krachten. Wij verzetten ons tegen het gebruik van de Ierse grens door de imperialistische krachten in Brussel en Westminster als een ruilmiddel. We steunen de hereniging van Ierland door het volk van Ierland en steunen het recht op zelfbeschikking.

We versterken de communistische jongerenorganisaties in Europa en onze gezamenlijke strijd

Jongeren van Europa,

Wij moedigen jullie aan om je te mobiliseren op jullie scholen, universiteiten, werkplekken en buurten. De communistische jongerenorganisaties zullen aanwezig zijn daar waar de jeugd strijd levert voor een leven met rechten. Wij zullen onze standpunten bieden over wat nodig is voor de strijd, om de middelen en doelen van de strijd te versterken. Ook moedigen wij je aan om je in onze rijen aan te sluiten voor de strijd voor de rechten van de jongeren en voor het socialisme.

Gedurende de voorgaande periode, stonden al onze organisaties op de voorgrond van honderden stakingen, mobilisaties en demonstraties die de eisen van de jeugd en de werkers promootten, in het bijzonder in de sectoren waar jongeren sterk aanwezig zijn. Wij hebben ervoor gestreden om deze mobilisaties te organiseren en te politiseren in een klassengeoriënteerde richting. We hebben verschillende strijden geleverd waarin we het recht op waardig werk en gepaste rechten hebben geëist. We hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de strijd onder scholieren, in de strijd voor scholen zoals scholieren die vandaag de dag verdienen te hebben, in de strijd tegen de bezuinigingen op de reeds te lage staatsbudgetten voor onderwijs en de strijd tegen de commercialisering van het onderwijs door de monopolies. We stonden voorop is de strijd voor de eisen van studenten op universiteiten en hogescholen zodat ze goed onderwezen worden en hun studies kunnen afronden zonder belemmeringen. We vochten en we blijven vechten voor gratis en publiek hoger onderwijs, voor de afschaffing van collegegeld (in de landen waar dat bestaat) en voor gratis huisvesting en eten voor studenten. We hebben initiatieven genomen voor vrede en tegen imperialistische oorlogen. Daarmee hebben we een beroep gedaan op jongeren in onze landen om te strijden tegen de NAVO en de EU, om er voor te strijden uit deze organisaties te stappen en om deze bondgenootschappen samen met het systeem dat ze verdedigen te ontbinden. We strijden voor het sluiten van militaire bases van de VS, de NAVO en de EU die in veel landen bestaan, inclusief onze landen, en tegen nucleaire wapens en andere massavernietigingswapens.

In al onze landen was de strijdbare actie van onze organisaties de grondslag voor de verdere ontwikkeling van de convergente en gezamenlijke strijd van communistische jongerenorganisaties op Europees niveau. Onze organisaties hebben acties gepromoot die gewijd waren aan de 70e verjaardag van de Antifascistische Overwinning van de Volkeren in 2015, aan het vluchtelingen- en immigrantenvraagstuk in 2016, aan de 100ste verjaardag van de Grote Socialistische Oktoberrevolutie in 2017, en aan de Internationale Dag van Solidariteit met Palestijnse volk in 2018. Deze werden gepromoot door speciale webpagina’s en onze kranten. Sommigen van ons organiseerden Internationale Ideologische Seminars, hebben delegaties ontvangen en gestuurd, en hebben gezamenlijke solidariteitsverklaringen ondertekend. Door betere en diepere samenwerking zullen we de communistische jongerenorganisaties in de Europese landen versterken, als een voorwaarde voor nieuwe vooruitgang op alle continenten.

De slogan “Proletariërs van alle landen, verenigt u!” leidt de actie van al onze organisaties. We hebben grote strijdacties voor ons:

– Met evenementen van de communistische jongerenorganisaties over heel Europa zullen we nog besluitvoller de noodzakelijkheid en de actuele relevantie van het socialisme, de principes van de socialistische revolutie en de wetenschappelijke wetmatigheden van de opbouw van het socialisme verdedigen.

– Met ideologisch en politiek werk en met het voortzetten van de discussie, zullen we nog standvastiger de bijdrage, de geschiedenis en de waarden van de internationale communistische beweging verdedigen tegen het anticommunisme en de laster van het socialisme, dat aangevallen en verdraaid wordt door burgerlijke en opportunistische krachten. We zullen de bijdrage van de internationale communistische beweging aan de strijd van de volkeren verdedigen. In het 200ste jaar sinds de geboorte van Marl Marx, blijven we ons inspannen voor de studie en verspreiding van zijn geniale werken onder de jeugd.

– Met mobilisaties over heel Europa versterken we de coördinatie van de strijd van de communistische jongerenorganisaties en de jongeren tegen de imperialistische competitie en oorlogen. We verwelkomen de verscherping van de confrontatie tegen de burgerlijke klassen en regeringen in elk land en de verheviging van de strijd tegen de NAVO en de EU, tegen hun militaire bases en tegen het kweken van fascistische ideeën en organisaties. De communistische jongerenorganisaties staan op de voorgrond van de strijd van de Wereld Federatie van Democratische Jeugd (WFDY) tegen imperialisme en voor de vrede van de volkeren.

– We blijven vastberaden onze solidariteit uiten aan de rechtvaardige strijd van de volkeren. We zullen nog standvastiger alle bevolkingen steunen die strijd leveren en die het doelwit zijn van de imperialisten, zoals de bevolkingen van Cuba, Venezuela, Syrië, Oekraïne, Cyprus, Irak, Libië, Westelijke Sahara, Jemen en natuurlijk Palestina – in het bijzonder na de provocatieve actie van de regering van de VS om Jeruzalem te erkennen als de hoofdstad van Israël.

– We versterken de strijd tegen werkloosheid en onzeker werk, voor echte loonsverhogingen, verkorting van de werkweek en voor het vastleggen van moderne rechten voor jonge werkers. We blijven de strijd leveren voor publiek en gratis onderwijs op alle niveaus tot en met de universiteit. We blijven vechten voor een beter leven voor jongeren, waar rechten zoals huisvesting, gezondheidszorg, cultuur en sport zijn gegarandeerd.

– In aanloop naar de Europese verkiezingen van mei 2019, een belangrijke politieke strijd voor de organisaties tussen ons die strijden in lidstaten van de EU, roepen we de jonge mannen en vrouwen van de werkende klasse, van de arme volkslagen, op om de communistische en arbeiderspartijen te steunen die strijden tegen de EU, om de krachten die de EU en haar beleid steunen te verzwakken, om de strijd voor hun moderne rechten te versterken.

Socialisme is het enige hoopvolle perspectief voor de jeugd

Jonge mannen en vrouwen van Europa, sta op! Niets is voorbij!

Uitbuiting, werkloosheid, armoede, onderdrukking, oorlogen en gedwongen emigratie kunnen en zullen niet onze toekomst zijn! We hebben ons hele leven voor ons. De toekomst ligt in onze handen. We kunnen de toekomst veroveren met onze strijd! We kunnen een wereld bouwen van echte vrijheid, gebaseerd op de principes van maatschappelijke rechtvaardigheid en vrede. Een wereld waarin iedereen kan genieten van het resultaat van onze arbeid en waar we moderne rechten in onderwijs, werk, cultuur en sport zullen hebben. Die wereld is niet het historisch achterhaalde kapitalisme. Die is het socialisme, een nieuwe wereld.

We leren van onze geschiedenis! We trekken lessen uit de grote revoluties en opstanden, de grote mobilisaties en confrontaties van de werkende klasse tegen de kapitalisten, die zowel verworvenheden als tegenslagen kennen. We weten dat de geschiedenis van alle maatschappijen tot nu toe, sinds de verdeling van de maatschappij in klassen, een geschiedenis is van klassenstrijd. De geschiedenis eindigt niet met dit agressieve, criminele en onmenselijke systeem. De grote revoluties en opstanden, de grote mobilisaties en confrontaties van de werkende klasse tegen de kapitalisten laten de weg zien voor een mooie toekomst voor de wereld. De jeugd kan een belangrijke rol spelen in de sociale en politieke strijd, in de mate dat de jeugd de strijd van de werkende klasse steunt en de rol van de werkende klasse erkent als voorhoede en opkomende maatschappelijke kracht, als een klasse die strijd voor de verovering van de politieke macht.

Want de toekomst behoort aan het socialisme.

We zullen overwinnen!

 

De Europese communistische jongerenorganisaties die de verklaring ondertekenen:

 1. Communistische Jeugd van Oostenrijk, KJÖ
 2. Bond van Jonge Communisten van Brittannië, YCL
 3. Jonge Socialisten van de Socialistische Arbeiders Partij van Kroatië
 4. Communistische Jeugd Vereniging, KSM – Tsjechische republiek
 5. Communistische Jeugd van Denemarken
 6. Jeugd van de Communistische Arbeiders Partij van Finland
 7. Socialistische Duitse Arbeiders Jeugd, SDAJ
 8. Communistische Jeugd van Griekenland, KNE
 9. Connolly Jeugd Beweging, CYM
 10. Front van Communistische Jeugd, FGC – Italië
 11. Jeugd van Socialistische Arbeiders Partij van Letland
 12. Communistische Jongeren Beweging, CJB – Nederland
 13. Jeugd van de Communistische Partij van Polen
 14. Unie van Socialistische Jeugd, UTS – Roemenië
 15. Leninistische Communistische Jeugd Unie van de Russische Federatie, LKSM RF
 16. Revolutionaire Communistische Jeugd Bond (Bolsjewieken), RKSM(b) – Rusland
 17. Jonge Communistische Bond van Joegoslavië, SKOJ – Servië
 18. Collectieven van Jonge Communisten, CJC – Spanje
 19. Communistische Jeugd Unie van Spanje, UJCE
 20. Communistische Jeugd van Zweden, SKU
 21. Communistische Jeugd van Turkije, TKG