De NCPN en CJB organiseerden een actie bij de Poolse ambassade in Den Haag, om te protesteren tegen de vervolging van communisten in Polen. Op 3 maart vindt namelijk de volgende zitting plaats van de rechtszaak die loopt tegen leden van de Communistische Partij van Polen. Het Poolse strafrecht is vorig jaar aangepast en er staat nu een gevangenisstraf van drie jaar op het verspreiden van communistische gedachten of symbolen.

De Poolse ambassade deed niet open om in gesprek te gaan met de demonstraten, maar er is wel is een brief afgegeven. Naast de NCPN en CJB waren ook leden van de Communistische Partij van Griekenland (KKE) en de Communistische Jeugd van Griekenland (KNE) die in Nederland wonen aanwezig op de protestactie om hun solidariteit te uiten met de communisten in Polen.

Naast de vervolging van communisten, probeert de Poolse regering ook alle straatnamen en monumenten te verwijderen of te veranderen die iets te maken hebben met de geschiedenis van het socialisme. Het anticommunistische beleid van de Poolse regering is verbonden met het anticommunistische beleid van de EU. Er is een toespraak gehouden waarin wordt ingegaan op de situatie en op het anticommunisme van de EU, die we hieronder publiceren.

Toespraak bij protestactie Poolse ambassade

Er loopt een rechtszaak tegen de redactie van de krant van de Communistische Partij van Polen, Brzask. Deze rechtszaak loopt al vier jaar. Op 18 januari 2019 werden ze vrijgesproken, omdat de rechtbank het bewijs van de aanklagers niet voldoende vond om aan te tonen dat ze totalitaire ideologie propageren. Tegen dat besluit is de aanklager in beroep gegaan, en zo is de zaak dus weer geopend. De eerste zitting is nu op 3 maart. Het is natuurlijk geen geheim dat deze rechtszaak sterk beïnvloed is en aangestuurd wordt vanuit de regering. Daarom heeft de Communistische Partij van Polen dus gevraagd om acties bij Poolse ambassades te houden.

Naast deze rechtszaak is ook het strafrecht in Polen verandert, waarmee het uiten van communistische symbolen en ideeën strafbaar wordt gesteld met een gevangenisstraf van 3 jaar. In artikel 256 van het strafboek staat nu:

  1. “Who publicly promotes Nazi, communist, fascist or other totalitarian state system (…) is subjected to the penalty of deprivation of liberty for up to 3 years. The same punishment is imposed on who publicly propagates nazi, communist and fascist ideologies or an ideology calling for use of violence to influence political or social life.”
  2. “The same penalty shall be imposed on anyone who, for the purpose of dissemination, produces, records or imports, acquires, sells, offers, stores, holds, presents, transports or transmits a print, recording or other object (…) which is the carrier of the Nazi, communist, fascist or other totalitarian symbolism, used in a way that propagates the content.”

Ondertussen heeft de Poolse regering ook een beleid dat ze monumenten en straatnamen die iets te maken hebben met de geschiedenis van de revolutionaire arbeidersbeweging in Polen of de opbouw van het socialisme in de vorige eeuw weghalen of veranderen. Dat heeft overigens ook op protesten gestuit in Polen.

Dit is dus waarom we vandaag hier staan bij de Poolse ambassade.

Maar dit staat allemaal niet los van algemenere ontwikkelingen in de EU. Het anticommunisme is een van de kernelementen van de ideologie van de EU. Er zijn een reeks besluiten en richtlijnen waarmee de EU het anticommunisme steeds meer promoot.

In 2008 was er een grote internationale conferentie in Tsjechië, georganiseerd door de reactionaire Tsjechische regering, over het ‘Europese Geweten en het Communisme’. Het resultaat van die conferentie was de Verklaring van Praag op 3 juni 2008. Die is ondertekend door zo’n 50 leden van het Europees Parlement en tientallen andere reactionaire politici, journalisten en historici uit heel de EU.

In die verklaring werden een heleboel oproepen gedaan. Zoals om 23 augustus als “day of remembrance of the victims of both Nazi and Communist totalitarian regimes” in te stellen. Op die dag in 1939 werd het Molotov-Ribbentrop pact ondertekend. Dat was een niet-aanvalsverdrag dat de Sovjetunie ondertekende met Nazi-Duitsland om tijd te winnen om zich voor te bereiden op de aankomende Duitse invasie. In de burgerlijke geschiedschrijving wordt het voorgesteld als een bondgenootschap tussen de Sovjet-Unie en Nazi-Duitsland; complete onzin natuurlijk. Ook roept het op tot: “public debate about the commercial and political misuse of Communist symbols”. Verbod op communistische symbolen durfden ze in 2008 nog niet te zeggen, dus ze formuleerden het toen zo. Verder roept het op tot “adjustment and overhaul of European history textbooks so that children could learn and be warned about Communism and its crimes in the same way as they have been taught to assess the Nazi crimes.” Dus ook een oproep om actief de geschiedenis te herschrijven en kinderen te leren hoe ‘slecht’ het communisme is. Verder wordt communisme dus gelijkgesteld aan nazisme, wordt beweerd dat communistische regimes agressieve oorlogen zouden zijn begonnen, dat ze systematisch extreme terreur gebruikten en alle menselijke vrijheden onderdrukten, en dat ze hele naties en groepen uitmoorden en deporteerden. Het communisme wordt zelfs de ergste ramp van de 20ste eeuw genoemd.

Dus de grootste misdaad van de 20tse eeuw is niet de Tweede Wereldoorlog die begon als de grootste invasie ooit tegen de socialistische Sovjet-Unie, waar niet alleen Nazi-Duitsland maar ook het VK en Frankrijk op aanstuurden. De grootste misdaad van de 20ste eeuw is niet de kolonisatie van ¾ van de wereld door de imperialistische machten waar mensen als slaven werden behandeld en waar veel wrede koloniale oorlogen zijn gevoerd die miljoenen mensen het leven hebben gekost. De grootste misdaad is niet de Eerste Wereldoorlog tussen de imperialistische machten. Ook niet de wrede oorlogen in Vietnam, Korea en vele andere landen.

Wat volgens hun de grootste misdaad van de 20ste eeuw is, is dat er mensen waren die streden tegen al deze imperialistische oorlogen, tegen het kolonialisme, tegen de opkomst van het fascisme, tegen de tweede wereldoorlog, tegen de andere imperialistische interventies en oorlogen in de vorige eeuw. De grootste misdaad is dat mensen daartegen vochten en streden voor een beter leven, voor vrede en voor socialisme. Vanuit het oogpunt van de kapitalistenklasse is dat natuurlijk allemaal heel misdadig.

Op 2 april 2009 heeft het Europese Parlement een resolutie aangenomen waarin de Verklaring van Praag wordt genoemd en waarin veel van deze zaken worden overgenomen. Zo is er sinds 2009 dus een ‘Europese herdenkingsdag voor de slachtoffers van het stalinisme en het nazisme’ op 23 augustus. De resolutie zegt: “Europe will not be united unless it is able to form a common view of its history, recognises Nazism, Stalinism and fascist and Communist regimes as a common legacy.” De gelijkstelling van communisme en fascisme, ook wel bekend als de hoefijzertheorie, wordt hiermee dus ook officieel door het Europees Parlement vastgelegd. Alle Nederlandse Europarlementariërs hebben hier toen voor gestemd. Ook de PvdA, ook GroenLinks, en zelfs ook Erik Meijer die er toen namens de SP in het Europarlement zat.

Wat erg gevaarlijk is, is dat de EU met dit beleid ook allerlei extreemrechtse en fascistische krachten witwast. Want in de resolutie vinden we een hele hoop antifascistische en antiracistische retoriek; racisme en xenofobie worden zogenaamd veroordeelt. Maar dat is puur retoriek en hypocrisie, want onder de voorstanders en zelfs de initiatiefnemers van deze resolutie vinden we juist veel extreemrechtse partijen die nazicollaborateurs ophemelen.

Recentelijk, op 19 september 2019, heeft het Europees Parlement nog een resolutie aangenomen met de titel ‘over het belang van Europese herinnering voor de toekomst van Europa’. Daarin wordt nog een paar stappen verder gegaan. Niet alleen worden communisme en het fascisme aan elkaar gelijkgesteld, maar de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog wordt volledig verdraaid en herschreven. De resolutie gaat zelfs zover dat het de Sovjet-Unie voorstelt als een bondgenoot van Nazi-Duitsland en ervan beschuldigt medeverantwoordelijk te zijn voor de Tweede Wereldoorlog. Dat terwijl de USSR en de hele internationale communistische beweging alles uit de kast heeft gehaald om de Tweede Wereldoorlog te voorkomen. Met de resolutie wordt ook min of meer opgeroepen communistische symbolen, monumenten en communistische partijen te verbieden en te bestrijden. Ook die resolutie had de steun van PvdA en GroenLinks. De SP heeft geen zetels in het Europees Parlement, maar zover wij weten hebben ze zich er niet tegen uitgesproken. De enige Nederlandse tegenstem kwam van de Partij van de Dieren, die overigens niet bij de groen fractie zit in het Europees parlement maar bij GUE, waar verschillende communistische en ook opportunistisch-linkse partijen in zitten.

Wat erg gevaarlijk is, is dat de EU met dit beleid ook allerlei extreemrechtse en fascistische krachten witwast. Want in de resolutie vinden we een hele hoop antifascistische en antiracistische retoriek; racisme en xenofobie worden zogenaamd veroordeelt. Maar dat is puur retoriek en hypocrisie, want onder de voorstanders en zelfs de initiatiefnemers van deze resolutie vinden we juist veel extreemrechtse partijen die nazicollaborateurs ophemelen. Denk aan regerende partijen van veel Oost-Europese Landen, waaronder Polen, waar de vervolging van communisten gepaard gaat met het ophemelen van nazicollaborateurs. De resolutie wordt ook gesteund door nagenoeg alle extreemrechtse partijen in de EU die racisme verspreiden en meer of minder openlijk fascistische standpunten innemen. Zo werd de resolutie gesteund door het Nederlandse Forum voor Democratie, maar ook het Franse ‘Rassemblement National’, de Italiaanse ‘Lega Nord’, de ‘Vrijheidspartij van Oostenrijk’, de ‘Deense Volkspartij’, ‘Vrijheid en Directe Democratie’ (Tsjechië), ‘Griekse Oplossing’ en een reeks andere reactionaire partijen. Voor die extreemrechtse partijen is het geen probleem om een resolutie te ondertekenen waarin het nazisme wordt veroordeeld, want zij verspreiden hun racistische en andere extreemrechtse opvatten nu onder andere symbolen dan de swastika. Het fascisme wordt alleen formeel veroordeeld, in de verschijningsvorm van de tijd rond de Tweede Wereldoorlog, en niet inhoudelijk. De huidige verschijningsvormen ervan krijgen vrij spel.

Voor ons is het niet vreemd dat de EU zo opreed. Het is immers een imperialistisch bondgenootschap van kapitalistische landen, wat wil zeggen dat het in dienst staat van de belangen van de grote bedrijven. De EU-wetgeving bevordert de afbraak van alle sociale verworvenheden, de afbraak en privatisering van het sociale zekerheidsstelsel, gezondheidszorg; ze bevorderen flexwerk; het onderwijs wordt met EU-richtlijnen uitgehold en steeds duurder gemaakt. Mensen moeten steeds meer en harder werken voor minder, terwijl het grootkapitaal enorme winsten maakt over de rug van de werkende bevolking. Wat het achterliggende doel is, in Polen in de hele EU, is dat er geen écht verzet komt, dat mensen niet strijden voor een alternatief. Daarom proberen ze iedere poging om de arbeidersbeweging weer op te bouwen tegen te werken en proberen ze communistische partijen te verbieden.

Vandaag staan we dus hier om onze solidariteit te uiten met onze kameraden van de Communistische Partij van Polen en om het anticommunisme van de Poolse regering en de EU te veroordelen. Dus hoog de internationale solidariteit!