Dit jaar was de CJB aanwezig bij het jaarlijkse driedaagse festival van de Communistische Jeugd van Griekenland (KNE). Het festival, dat niet alleen in Athene maar ook in tientallen andere gemeentes, dorpen en eilanden wordt georganiseerd, was dit jaar gewijd aan het 100-jarig bestaan van de Communistische Partij van Griekenland (KKE) en het 50-jarig bestaan van de KNE. Met meer dan 120.000 bezoekers alleen al bij het festival in Athene was het een zeer groot succes. Een bijzonder moment was de toespraak van Ahed Tamimi, het 17-jarige Palestijnse meisje dat maanden in de Israëlische gevangenis heeft gezeten en symbool is geworden van het Palestijnse verzet tegen de Israëlische onderdrukking. Naast de CJB waren er vertegenwoordigingen van wel 40 communistische en anti-imperialistische jongerenorganisaties uit de hele wereld aanwezig.

In het kader van het festival organiseerde de KNE een internationaal seminar met als onderwerp: ‘200 jaar sinds de geboorte van Karl Marx – De actualiteit en het belang van de leer van Marx over de kapitalistische uitbuiting’. Hieronder de bijdrage van de CJB aan dit seminar.

Samen met alle communistische jeugdorganisaties over de wereld, herdenkt de CJB dit jaar de 200 jaar sinds de geboorte van Karl Marx. De wereld is veel veranderd sinds Marx zijn werken schreef in de 19e eeuw. Er zijn grote ontwikkelingen geweest in de technologie en de wetenschap, in de economische productie en distributie, in de politiek, in de cultuur en in elke sfeer van de maatschappij. Maar wat niet is veranderd, is dat de grote meerderheid van de mensen niet kan genieten van de welvaart die ze geproduceerd hebben. Aan de ene kant, zien we dat de meeste mensen te maken hebben met steeds slechtere werkomstandigheden, werkloosheid en onzekerheid. Met de zogenoemde ‘flexibele banen’ wordt de arbeidsmarkt georganiseerd volgens de belangen van de grote werkgevers. Aan de andere kant is er een kleine groep mensen die de welvaart ophoopt die de werkende klasse produceert. De jonge werkers en studenten kunnen hun ‘lot’ accepteren, accepteren dat hun generatie slechtere leefomstandigheden zal kennen dan de vorige generaties, ondanks dat de economische mogelijkheden indrukwekkender zijn dan ooit. Maar wij roepen ze op om dit perspectief af te wijzen, want de jeugd kan kiezen om te strijden voor een alternatief.

Maar om de maatschappij te veranderen, moet men begrijpen hoe de maatschappij werkt. Men moet het karakter van de maatschappij begrijpen, met alle interne tegenstellingen en wetten die het verloop van de ontwikkeling van de maatschappij bepalen. Karl Marx was de eerste die het voor elkaar kreeg de maatschappij te bestuderen volgens een consistente wetenschappelijke wereldbeschouwing, het dialectisch materialisme. Samen met zijn vriend Friedrich Engels, was Marx geïnspireerd door de bevindingen van de dialectische methode zoals deze ontwikkeld was door o.a. Hegel, maar ook de materialistische filosofie. Maar het is niet zo dat Marx en Engels enkel de dialectiek en het materialisme bevatten en combineren. Door alle grote prestaties van de natuurwetenschappen en de geschiedenis indertijd in acht te nemen, hebben ze zowel de dialectische methode als de materialistische wereldbeschouwing ook overtroffen en verder ontwikkeld. Het dialectisch materialisme en de toepassing ervan op de studie van de ontwikkeling van de menselijke maatschappij (het historisch materialisme) stond Marx en Engels toe om de wetten van de ontwikkeling van de maatschappij wetenschappelijk te bestuderen en bloot te leggen.

Marx en Engels spendeerden veel jaren om de tegenstellingen en de wetmatigheden van de kapitalistische productiewijze de ontdekken. Ze legden de fundamentele tegenstelling bloot die het kapitalisme creëert. Aan de ene kant het in toenemende mate maatschappelijk karakter van de productie. Honderden en duizenden van werkers zijn betrokken in het productieproces van de producten die geconsumeerd worden. Aan de andere kant heeft het resultaat van deze productie een privaat karakter, aangezien het wordt toegeëigend door een kleine groep mensen, de kapitalisten, dankzij het feit dat zij eigenaar zijn van de productiemiddelen. In het kapitalisme geniet een kleine minderheid, die niets toevoegt aan het productieproces, van de welvaart die de meerderheid heeft geproduceerd. Op die basis produceert het kapitalisme onvermijdelijk problemen voor de werkende klasse. Uitbuiting, werkloosheid, anachronistische werkomstandigheden en -verhoudingen, armoede, de extra uitbuiting van etnische minderheden, vrouwen en andere sociale groepen, en niet te vergeten de imperialistische oorlogen die gedreven worden door de winsthonger van de kapitalisten.

Dankzij de wetenschappelijke studie van Marx en Engels, is het socialisme niet langer een utopische theorie. Zij toonden de mogelijkheid en de noodzakelijkheid van een andere organisatie van de economie en de maatschappij aan, waar de productiemiddelen eigendom zijn van degenen die de welvaart produceren en waar de economie niet langer geregeerd wordt door de winst. In plaats daarvan zullen de behoeftes van de mensen bepalen wat er geproduceerd wordt en hoe de welvaart verdeeld wordt. Op die manier boden Marx en Engels de werkende klasse een alternatief.

Ze bestudeerden ook kwesties die gerelateerd zijn aan de strategie van de arbeidersbeweging om zulk een alternatief te realiseren. Ze benadrukten de noodzaak van een autonome politieke organisatie van de werkende klasse, de communistische partij, waar de revolutionaire theorie en de revolutionaire beweging van de arbeidersklasse elkaar ontmoeten. Ze namen deel aan de strijd van de arbeidersbeweging en bestudeerden de resultaten daarvan, wat waardevolle bijdragen leverde aan de strategie van de arbeidersbeweging, in het bijzonder na de Commune van Parijs.

In Nederland zijn we niet de enigen die de 200e geboortedag van Marx vieren. Verschillende burgerlijke en opportunistische krachten leveren een grote inspanning om hun ideeën te promoten over de relevantie van Marx vandaag de dag. Ze nemen citaten van marx, zonder de noodzakelijke context te bieden, waarmee ze de betekenis van wat Marx probeerde te vertellen volledig verdraaien. Op die manier verwijderen ze ieder revolutionair aspect van het marxisme (wat juist de essentie van het marxisme is). Ze beschrijven Marx als een verdediger van de burgerlijke democratie en als een sociaaldemocraat. Door de oppervlakkige veranderingen in de maatschappij sinds de 19e eeuw uit te vergroten, verdedigen ze dat de essentie van de meest belangrijke werken van Marx gedateerd is. Ze stellen dat het marxisme-leninisme een dogmatische interpretatie van Marx is, die poogt een theorie toe te passen die niet langer relevant is. Alles wat gerelateerd is aan de opbouw van het socialisme in de 20e eeuw wordt bestempeld als dogmatisch en misdadig. Met citaten van Marx zelf, mobiliseren ze Marx tegen het marxisme, tegen de revolutionaire theorie. Op die manier proberen ze jonge mensen te bereiken die geconfronteerd worden met de problemen die het kapitalisme veroorzaakt. Ze proberen de radicalisering van het bewustzijn van die jonge mensen te voorkomen, door ze te leiden naar een pad dat onschadelijk is voor de huidige orde.

De CJB ziet het als haar taak om deze verdraaiingen van het marxisme te confronteren. In het algemeen, vinden wij het grootste belang om de ideologie van het kapitaal te confronteren. We hebben een lessenreeks afgerond die vorig jaar begonnen is in alle afdelingen op basis van het ‘Communistisch Manifest’ en bereiden een meer compleet scholingsprogramma voor dat volgend jaar van start gaat. We hebben een lijst gepubliceerd met werken van Marx, Engels, Lenin en sommige andere auteurs, om het proces van zelfscholing van onze leden en sympathisanten te bevorderen. Op dit moment zijn we bezig met de organisatie van een nationaal evenement op 6 oktober stil te staan bij zowel de 200 jaar sinds de geboorte van Karl Marx en de 15 jaar sinds de oprichting van onze organisatie, de CJB.

We leven in moeilijke tijden. Soms maken we belangrijke stappen voorwaarts. Andere keren zijn we verplicht wat stappen terug te nemen. Desalniettemin zijn we vastbesloten om een sterke jongerenbeweging te worden, met diepe wortels in de arbeiders- en studentenbeweging, en om bij te dragen aan de wederopbouw van de communistische partij in Nederland, de NCPN.