De Communistische Jongeren Beweging hield zaterdag 6 oktober in een kameraadschappelijke sfeer haar Algemene Ledenvergadering. Jonge communisten uit het hele land kwamen bijeen om de afgelopen bestuursperiode te evalueren, de koers te bepalen voor de komende twee jaar en een nieuw bestuur te kiezen.

De CJB wil een perspectief bieden in een tijd waarin er door de kapitalistische crisis veel op het spel staat, voor met name jongeren. Daarom is juist nu een strijdbare Communistische Jongeren Beweging van het grootste belang!

De zoekende generatie

Roberto Dias da Silva, vicevoorzitter van het aftredend bestuur, schetste in zijn inleiding een beeld van de situatie waarin wij, jongeren, ons in bevinden.  ,,Weinig kansen op een vaste baan,  slechte opleidingskwaliteit en weinig inspraak over ons eigen leven. Jongeren worden namelijk verplicht om in deze situatie van crisis en werkloosheid bij hun ouders te blijven wonen en laag betaalde baantjes aan te nemen. Nederland kent op dit moment een werkloosheidspercentage van ruim 6,5 procent maar er heerst een grote schijnwerkeloosheid van mensen, voornamelijk jongeren, die zich staande moeten houden met slecht betaalde bijbaantjes. En onbegrijpelijk is het dat jongeren zich geen eigen huis kunnen veroorloven terwijl er nog nooit zoveel leegstaande woningen in Nederland hebben gestaan.’’

Er heerst veel onzekerheid onder jongeren, onzekerheid over hun toekomst. De jeugd wordt nu al de ‘verloren generatie’ genoemd, maar nee, ,,wij zijn een zoekende generatie’’ verbeterde Roberto. Overal in de wereld zien we inspirerende voorbeelden: de Occupy-beweging in de VS, protesterende studenten in Chili voor beter onderwijs onder leiding van communistische jongeren en stakingen in Griekenland en Québec. Aan ons de taak om valse tegenstellingen (zoals jong tegenover oud) te bestrijden en de woede om te zetten in klassenbewustzijn.’’

Deelnemen aan dagelijkse klassenstrijd

Op uitnodiging van de CJB, hield Job Pruijser een inleiding namens de NCPN. Pruijser wenste de CJB veel succes met haar ALV en de opbouw van haar organisatie die door de partij ideologisch en materieel ondersteund wordt. In zijn inleiding wees hij op het belang  verder te kijken dan de economische strijd, omdat we vanuit het wetenschappelijk socialisme weten dat klassenstrijd ook politieke en ideologische strijd inhoudt. ,,In deze tijd komt de hoofdtegenstelling tussen kapitaal en arbeid bloot te liggen. Waakzaamheid en optreden is vereist tegen antidemocratische ontwikkelingen via bijvoorbeeld de EU, en in het ergste geval het fascisme.’’

,,Als wij de noodzaak van revolutie onderkennen, hoe gaan we daar dan mee om in niet-revolutionaire tijden? Het idee van socialisme komt niet zomaar bij mensen naar boven. Het is van groot belang om het ideologische gevecht te voeren. Een belangrijk wapen daarvoor is de krant Manifest en ook de CJB heeft haar eigen communicatiemiddelen. De partij zet in op het werken in bedrijven en vakbeweging. Door deel te nemen aan de dagelijkse klassenstrijd, wordt er naar je geluisterd en kun je het klassenbewustzijn verhogen.’’

Een week voor de ALV organiseerde de NCPN samen met de CJB een conferentie over jongeren- en bedrijvenwerk. ,,Het was een inspirerende bijeenkomst waaruit bleek dat het ook in deze tijd mogelijk is om zelf het initiatief te nemen. We hoeven niet passief te wachten op acties die ontstaan, we kunnen ook zelf in de praktijk strijd organiseren. Het is ook een verdienste om de vonk naar de partij te laten overslaan en de slapende ervaringen in de partij los te weken.’’

Belangenstrijd jongeren centraal

Op de vorige ALV van 2010 zette de CJB de belangrijke stap om meer te gaan werken in massa organisaties. Dit kwam de afgelopen twee jaar tot uitdrukking door onder meer deelname van leden aan solidariteitsacties met de stakende schoonmakers, aan Bondgenootje en zitting in het bestuur van de Groninger Studentenbond. Een zeer leerzame ervaring die CJB’ers in aanraking bracht met actieve vakbondsstrijd. Het zette de CJB op de kaart en het wist de waardering te winnen van onder meer de stakende schoonmakers en andere vakbondskaders.

De komende twee jaar wil de CJB de volgende stap zetten in haar ontwikkeling door de belangenstrijd van jongeren centraal te stellen. Inzicht krijgen in de leef-, studie- en werkomstandigheden van jongeren en van daaruit eisen ontwikkelen om succesvol georganiseerd de strijd aan te gaan! De betrokkenheid van een CJB-er bij de actie op zijn werkplek (Albert Heijn) is een goed voorbeeld van wat de CJB verder wil ontwikkelen.

De CJB telt onder haar leden werkenden, studenten van het hoger onderwijs, scholieren, mbo’ers en uitkeringsgerechtigden. Om de ervaringen en inzichten zo goed mogelijk te kunnen delen, nam de ALV voorstellen aan over het oprichten van werkgroepen Werk en Hoger Onderwijs. Voor scholieren en mbo’ers zijn werkgroepen op dit moment nog niet levensvatbaar. Wel werden de belangen van scholieren en mbo’ers nog eens extra onderkend mede omdat het hoger onderwijs voor veel jongeren steeds meer onbetaalbaar wordt. Daarom zal een onderzoekgroep aan de slag gaan om te kijken naar de bestaande belangenorganisaties en de strijdvormen die nog ontwikkeld kunnen worden.

Afgevaardigden op de ALV met de vlaggen van de NCPN en CJB.

Met de oprichting van een Nationale Raad beschikt de CJB nu over een extra middel om zo goed mogelijk de opgedane ervaringen en inzichten te kunnen delen. Kaderleden zullen halfjaarlijks bijeenkomen om de uitvoering van politieke lijn met elkaar te bespreken.

De CJB gaat onderzoek doen naar haar eigen geschiedenis (en de voorgangers van de CJB) en hierover een brochure uitgeven. De leden kunnen hiermee de historische ervaringen eigen maken die noodzakelijk zijn om onder de huidige omstandigheden een juiste politieke lijn te ontwikkelen.

De ALV nam verder resoluties aan over scholing en het ontwikkelen van internationale solidariteit. Er komt een scholingsprogramma die aan de concrete ervaringen, vragen en problemen van leden, en de CJB in het algemeen, voldoen. Ten slotte zet de CJB in op het verder ontwikkelen van de internationale solidariteit in de wetenschap dat het kapitalisme ons verdeelt. De ontwikkeling van de strijd van jongeren in andere landen is in het belang van onze strijd en andersom. De CJB zal op een later tijdstip meer naar buiten brengen over het uitwisselen van ervaringen met haar zusterorganisaties en het uitdragen van solidariteit.

Om de CJB in de periode naar de volgende ALV te leiden werd een nieuw Algemeen Bestuur verkozen. Hierna was het tijd voor ontspanning met een drankje en een pizza en konden we tevreden terugkijken op een geslaagde ALV.