Op 14 oktober is op 85-jarige leeftijd overleden, Koert Stek, een van de medeop­rich­ters van de NCPN.

Koert Stek ( 1926 – 2012 )

Koert heeft al op jonge leeftijd het fascisme leren kennen. Zijn vader, Luppo Stek, werd met een groot aantal plaatsgeno­ten, als lid van de CPN, door de Duitse bezetters van ons land opgepakt en via kamp Amersfoort, naar Buchenwald versleept en daar vermoord.

Koert werd mede daardoor, net als twee broers, in 1945 lid van de CPN, waarin hij diverse (bestuurs)functies vervulde even­als binnen de NCPN. Voor de CPN was hij afdelings- en dis­tricts­bestuurder, alsmede lid van het par­tijbe­stuur.

Koert was jarenlang lid van de gemeenteraad van Beerta en 14 jaar wethou­der. Ook was hij acht jaar lid van het colle­ge van Gedeputeerde Staten voor de CPN. Koert doorliep bovendien de partij­school in Moskou.

In zijn werkwijze stond steeds voorop de vraag: doe ik het goed voor de partij en voor de bevolking? Zo werkte hij en op dezelfde wijze leerde hij ook jongere kameraden hoe ze moesten optreden. Of het nu ging om acties in de vredesbeweging, zoals de strijd tegen de neutronenbom, om huuracties of om het open­hou­den van scholen, maakte geen verschil.

Koert was ook nauw betrokken bij de Groningse Volkscongressen in de jaren zeventig en tachtig. Hij was betrokken bij de ver­dediging van de CPN tegen lieden die de partij van binnen uit wilden vernietigen, zoals de Bruggroep in de jaren vijf­tig. Maar ook bij de strijd tegen de opheffing van de CPN en het opgaan in GroenLinks. Hij vocht met veel anderen in Oost-Gro­ningen voor het behoud van de CPN.

Toen die strijd helaas werd verloren, ging hij niet bij de pakken neerzit­ten, maar werd hij landelijk één van de initiatief­nemers voor de oprichting van de NCPN.

Een van de hoogtepunten in de loopbaan van Koert voor de CPN was dat hij als loco-burgemeester van de gemeente Beerta in 1982 als eerste en enige CPN-burgemeester in Nederland de ambtske­ten mocht omhangen.

Met het opgaan van de gemeente Beerta in Reiderland is Koert ook raadslid voor de CPN en NCPN geweest en in de periode 1994 tot 1998 wethouder.

Nadat hij op 71-jarige leeftijd stopte als raadslid, werd hij benoemd als ereburger van de gemeente Reiderland, waarbij hij trouwens zelf niet aanwe­zig was.

Hij hoefde niet als persoon in de belangstelling te staan. Wel bleef hij actief lid van de NCPN op talrijke punten. Tot zijn laatste werkzaamheden behoorde die van contributieloper in zijn dorp Beerta.

Hij kon al het werk voor de partij doen omdat hij de volle ondersteuning van zijn vrouw en kinderen had. Wij wensen hen veel sterkte om dit verlies te verwerken.

Koert bedankt voor al je inzet welke je hebt verricht als communist in het belang van de bevolking.

Partijbestuur NCPN

Koert Stek en zien Tjakkie rieden in n Lada veurbie

Alex Vissering – Groanrepubliek