Redactie

De extreem rechtse partijen die meedoen aan de Tweede Kamer verkiezingen doen alsof ze tegen de elite zijn, tegen het systeem, en voor de gewone hardwerkende Nederlander. Ze zouden de ‘waarheden’ uitspreken die de ‘linkse media’ en ‘de politiek’ ons niet willen vertellen. Terwijl PVV en FvD juist bijna altijd hetzelfde stemmen als de VVD. Toch houden de media dit beeld in stand. Dat gaat  totaal voorbij aan het feit dat hun racistische ‘waarheden’ al lang genormaliseerd zijn in politiek en media. Men doet alsof de rijken en machtigen in ons land anti-racistisch zouden zijn. Alsof vrijheid en democratie niet zouden worden bedreigd door de macht van het grootkapitaal in de vorm van Shell, Unilever, Heineken, Ahold, Philips en het koningshuis, maar door moslims zonder enige politieke invloed. Alsof kleine kapitalisten ‘goed’ zijn en niet gewoon grote kapitalisten willen worden.

Alsof de Europese grenzen ondertussen niet bijna volledig gesloten zouden zijn voor immigranten. Alsof het inburgeringstraject niet steeds complexer zou worden. Alsof er niet onlangs een niqab verbod zou zijn ingevoerd.

Alsof mensen met migratieachtergrond niet zelfs door leiders van de PvdA zouden worden beledigd (‘Marokkanen hebben een etnisch monopolie op overlast’). Alsof Tweede Kamer leden van de SP hun eigen partij collega’s niet zouden aanvallen als zij bijvoorbeeld een keertje Turks praten op sociale media.

Alsof de partij die sinds 1994 aan de macht is met maar een korte onderbreking, de VVD, niet zou worden geleid door ene heer Rutte die al in 2007 werd veroordeeld voor het aanzetten tot rassendiscriminatie omdat hij inwoners van Somalische komaf extra liet controleren.

Alsof niet onlangs pas is gebleken dat de belastingdienst Nederlanders met migratieachtergrond stelselmatig discrimineert.

Baudet en Wilders werpen zich op als slachtoffers van media discriminatie terwijl ze juist voortdurend alle aandacht krijgen.

Partijen als Forum voor Democratie (FvD), Partij voor de Vrijheid (PVV) en hun afsplitsingen onderscheiden zich niet van de andere partijen doordat zij iets anders zouden willen. Ze onderscheiden zich doordat ze het racisme, dat onlosmakelijk is verbonden met de kapitalistische orde, tot hun kernprogramma hebben gemaakt. Doordat ze hun racisme niet verpakken en consequent alle grenzen van het fatsoen overschrijden.

Racisme is repressie tegen de arbeidersklasse

Ras, superieure cultuur, zuiverheid van bloed, deportaties, al deze afschuwwekkende ideeën komen op tafel. Het racistische beleid dat ze concreet voorstellen komt dan ook neer op een enorme versterking van de macht van de politie en het leger. In de naam van vrijheid en democratie willen ze politieke vrijheden inperken en het leger versterken, zogenaamd om ons te verdedigen tegen de komst van mensen met andere culturen. Maar wie profiteert er van miljarden extra uitgaven voor defensie? In de eerste plaats de wapenindustrie, en in de tweede plaats de andere kapitalisten die het Nederlandse leger gebruiken om hun toegang tot grondstoffen, markten en handelsroutes in de hele wereld vrij te schieten. De werkende Nederlander houdt er in het beste geval een baan als soldaat aan over met een aansluitend arbeidsongeschiktheidspensioen vanwege zijn opgelopen handicap of traumatisering.

Meer arbeiders in de gevangenis gooien

En wie wordt geraakt door hardere straffen, de afschaffing van minimumstraffen, de afschaffing van taakstraffen enzovoort? Iedere kansarme Nederlander, die ook maar één keer over de schreef gaat. Iedere jongere die in een moeilijke thuissituatie opgroeit en een keer ontploft. Wie wordt er geraakt door meer agenten op straat? Iedere jongere die zijn slaapkamer moet delen met zijn broertjes en zusjes en daarom op straat met vrienden afspreekt en vervolgens als ‘straattuig’ met ‘zero tolerance’ wordt aangepakt. Daar komt nog bij dat de volledige rechtspraak van openbare aanklagers tot rechters en gevangenisbewakers weet dat zwaardere straffen en minder taakstraffen de kans op nieuw crimineel gedrag juist vergroten.

De ‘waarheden’ die PVV en FvD uitspreken over mensen met migratieachtergrond in Nederland zijn in lijn met het racisme van alle gevestigde partijen, en de oplossingen die PVV en FvD voorstellen raken vooral de kansarme Nederlanders, met name de jongeren uit de werkende klasse. En toch lukt het extreemrechts niet alleen om zich sterk te profileren op dit onderwerp maar gaat men zelfs zo ver om de afschaffing van de publieke omroepen te eisen.

Media overleveren aan de elite

Wie profiteert er van de afschaffing van de publieke omroep? De kapitalisten, die vervolgens de enige eigenaar van nieuwsmedia zijn en het publieke debat dus volledig kunnen afleiden van hun weerzinwekkende rijkdom die in zo groot contrast staat met het onzekere bestaan van miljoenen studerende, werkende, werkloze en gepensioneerde Nederlanders en hun kinderen.

Democratie? Niet op de werkvloer, niet op straat!

En waar Wilders spreekt van een nep-parlement, en Baudet van het partijenkartel, hebben ze het beiden niet over het feit dat ieder bedrijf in Nederland een dictatuur is en bijna iedere markt wordt gedomineerd door een handjevol grote bedrijven. Sterker nog, ze willen het recht op politieke en religieuze vereniging inperken vanwege het zogenaamde gevaar van de islam.

Maar los van de repressie, die extreemrechts wil ontketenen onder de dekmantel van hun racisme, willen zij een nog grotere aanval openen op het werk en inkomen van de bevolking. Ze staan voor een kapitalisme dat alle pretenties van verzorgingsstaat achter zich laat, waarin de zwakken, de armen, en de werkende klasse in het algemeen op geen enkele steun meer kunnen rekenen. Waarin de vakbonden nog verder worden teruggedrongen zodat de arbeiders hun laatste invloed in Nederland verliezen. 

Van hun beleid zal geen enkele witte Nederlandse werker profiteren.

Het FvD is tegen werkers:

 • zieke werkers al na één jaar in de uitkering trappen
 • minder ontslagbescherming
 • meer onzekere arbeidscontracten (flexibilisering van de arbeidsmarkt)
 • minder sociale huurwoningen (maximaal 30%)
 • vakbonden uit de pensioenfondsen schoppen
 • geen verplichte pensioenopbouw meer
 • tegen het de verhoging van het minimumloon

PVV en FvD zijn tegen uitkeringsgerechtigden:

 • nog sneller korten
 • nog meer eisen voor een uitkering
 • helemaal geen uitkering voor bepaalde mensen
 • uitkeringen verlagen ten opzichte van het minimumloon

PVV lult sociaal maar stemt asociaal

Het PVV programma staat juist vol met ‘sociale’ eisen. Lagere huren, hogere lonen, meer zorgpersoneel, meer onderwijzers, goedkopere zorg, lagere pensioenleeftijd en zo voort. Maar omdat de PVV, net als FvD, tegelijkertijd de rijken minder wil belasten zijn al deze eisen enkel loze kreten. Vier jaar geleden paste het verkiezingsprogramma van de PVV nog op een A4-tje en stond er ten minste een financiële verantwoording… hoewel die nergens op sloeg…

In 2021 mist hun verkiezingsprogramma elke financiële onderbouwing en wordt gewoon beweerd dat na alle belastingverlagingen we kunnen stoppen met de ‘linkse hobby’s’ om zodoende alle andere zaken te financieren. Naast financiële onderbouwing mist ook inhoudelijke concretisering, waardoor de eisen meer lijken op vage zoethouders dan op een programma voor de werkende klasse. Bijvoorbeeld eist de PVV een verhoging van het minimumloon, maar zonder te zeggen wat zij als een leefbaar minimumloon zien. Het is overduidelijk dat de PVV er nu voor kiest om zich tegenover het FvD als ‘sociaal rechts’ te profileren. Het zijn holle frasen. Dat wordt duidelijk als we naar het stemgedrag van de PVV kijken:

 • voor de verhoging van de pensioenleeftijd
 • voor een hogere eigen bijdrage in de zorg
 • voor bezuinigingen op ouderenzorg
 • tegen het recht op jeugdzorg
 • voor extra belasting voor sociale woningbouwcorporaties
 • voor een verbod op algemeen verbindende cao’s (hoe moeten de lonen dan omhoog?)
 • tegen een verbod van incassobureaus die over de schreef gaan
 • voor de verlaging van de werkloosheidsuitkeringen
 • voor de volledige afschaffing van de bijstand voor jongeren zonder opleiding
 • tegen kleinere klassen op school

PVV houdt arbeiders linksom voor de gek – FvD rechtsom

De strategie van PVV en FvD verschillen enigszins. De PVV wil arbeiders naar de mond praten om vervolgens het tegenovergestelde te doen van wat ze beloven. Het FvD vertegenwoordigt open en bloot de belangen van het kapitaal en doet alsof de kleine en middelgrote kapitalisten het hart zijn van de economie, en werkers beter af zouden zijn als ze worden uitgebuit door een baas die hun persoonlijk kent. Hun eis van een structurele verhoging van het aantal IC-bedden is hier een cynisch voorbeeld van: niks doen aan de pandemie, maar wel zorgen dat iedereen netjes op de intensive care kan overlijden. Zo wordt de winst van bedrijven voorop gesteld en wordt tegen arbeiders gezegd dat ze hun gezondheid moeten riskeren voor hun baan, in plaats van indamming van corona te eisen in combinatie met goede steun aan werkers die thuis zitten.

De illusie van ‘links’ kapitalisme

Bij de komende verkiezingen is er geen partij die werkelijk staat voor de arbeidersklasse. We hebben enkel de keuze of we het kapitalisme meer of minder racistisch willen laten besturen, meer of minder milieu en klimaat willen laten vernietigen, meer of minder mensen in armoede willen laten storten, meer of minder vrijheden willen verliezen. Maar de keuze om géén racisme meer te hebben, milieu en klimaat te redden, armoede te overwinnen, en echte vrijheid en gelijkwaardigheid te bereiken, die keuze hebben we niet. En hoewel er dus zogenaamd linkse partijen zijn, die ten minste eisen stellen tegen racisme, tegen armoede, tegen ongelijkheid, tegen klimaatverandering en voor politieke vrijheden moeten we ons realiseren dat bijna al deze partijen al eens aan de macht zijn geweest, zij het in de gemeente, de provinciale staten of zelfs in het kabinet. Ze hebben keer op keer ingestemd met sociale afbraak en racistische wetten zoals het niqab verbod of Europese migratie regels. En voorbeelden uit andere landen (Podemos in Spanje, Syriza in Griekenland) leren dat ook nieuwe ‘linkse’ partijen het grootkapitaal dienen zodra ze een kans op regeringsmacht krijgen.

Strijd is de weg uit de crisis

Voor ons arbeiders is er maar een weg voorwaarts. Strijd, gebaseerd op onze eigen kracht. De opbouw van een sterke vakbond en een sterke communistische partij. De opbouw van een beweging die niet mee sukkelt in alle schijntegenstellingen tussen de rechter en de linkerflank van onze onderdrukkers, maar die zelfbewust opstaat voor ons belang. Voor verdediging van de politieke vrijheden, voor uitbreiding van de sociale zekerheid, voor hogere lonen, uitkeringen en pensioenen.

Alleen verenigd over alle grenzen van afkomst, religie, cultuur en seksuele voorkeur kunnen wij, de arbeidersklasse, ons bevrijden van onze uitbuiting en onderdrukking. Alleen door strijd voor een andere maatschappij kunnen wij echte democratie en gelijkwaardigheid realiseren. Het kapitalisme is namelijk gebaseerd op uitbuiting en ongelijkheid. Zolang dat de basis is van onze samenleving zal ook ongelijkheid tussen mensen met verschillende huidskleur, afkomst of religie onvermijdelijk zijn. Daarom strijdt de CJB voor een nieuwe maatschappij, gebaseerd op gelijkwaardigheid, gebaseerd op maatschappelijke eigendom van de economie – het socialisme-communisme. Zodat de economie niet langer de dictatuur is van een handjevol rijkaards, maar collectief en democratisch wordt bestuurd door alle werkers in ons land. Zodat armoede en discriminatie tot het verleden horen.

Iedereen die overweegt om zijn stem te geven aan een partij ‘tegen de elite’ roepen wij op om lid te worden van een vakbond en daadwerkelijk de strijd tegen de elite te voeren. Iedereen die wil strijden voor een andere maatschappij kan lid worden van de NCPN en CJB, want de arbeidersklasse heeft haar eigen partij nodig, de communistische partij.

Geef je stem niet aan racisme, maar geef je vuist aan het verzet! 

Voor democratie en gelijkwaardigheid – voor socialisme!