Verklaring Algemeen Bestuur CJB

Vorig jaar was de CJB, op valse voorwendselen, uitgesloten van de intromarkt in Utrecht. Inmiddels hebben de Utrechtse Introductie Tijd (UIT), Universiteit Utrecht (UU) en Hogeschool Utrecht (HU) de beslissing geëvalueerd en hun excuses aangeboden aan de CJB. Dit jaar is de CJB wel aanwezig op de intromarkt.

De reden die ons indertijd, na doorvragen, werd gegeven voor de beslissing om de CJB uit te sluiten, was dat de CJB “niet [past] bij het karakter bij de UIT waar iedereen zich vrij en thuis moet voelen. Gezien jullie standpunten en huidige maatschappelijke ontwikkelingen voelt het niet goed om jullie toe te laten tot de infomarkt,” waarbij werd verwezen naar “de huidige omstandigheden in Oekraïne.”

De universiteit heeft nu erkent dat de reden voor uitsluiting ongegrond was. De CJB veroordeelt immers de imperialistische oorlog in Oekraïne de rol die de verschillende imperialistische machten – Rusland en zijn bondgenoten enerzijds en de NAVO, VS en EU anderzijds – daarin spelen. De CJB stelt consequent dat de bevolking het slachtoffer is van de strijd om markten, grondstoffen, transportroutes en invloedsferen, tussen enerzijds Rusland en zijn bondgenoten, en anderzijds de NAVO, VS en EU. Wij roepen, in al onze uitingen, op tot vrede.

Meer specifiek stellen de Universiteit en Hogeschool in hun excuses: “Hierbij is geconstateerd dat deze keuze, waarover destijds afstemming tussen het UIT-bestuur en projectleiders van de hogeschool en universiteit heeft plaatsgevonden, is genomen op basis van een verkeerde aanname. Deze aanname was dat de CJB de Russische invasie in Oekraïne steunde. Toen de CJB erop wees dat dit niet klopte, is de beslissing niet afdoende heroverwogen.”

Naar ons inzicht, is het niet helemaal correct dat de verkeerde beslissing uitsluitend toegewezen wordt aan de verkeerde aanname dat de CJB de Russische invasie zou steunen. Immers hebben wij dat opgehelderd en dat heeft niet geleid tot een andere beslissing. Ook andere overwegingen lijken dus een rol te hebben gespeeld.

Misschien is het onze strijd voor gratis en toegankelijk onderwijs voor iedereen waar men zich aan stoorde, strijd voor goede en betaalbare huisvesting, strijd voor onderwijs en wetenschap in dienst van de bevolking en niet de eisen van de markt, of de strijd voor de bevrijding van de arbeidersklasse, waar ook het merendeel van de studenten onder vallen. Punten die de heersende klasse niet goed uitkomen, maar voor verreweg de meeste studenten juist van essentieel belang zijn.

De uitsluiting van de CJB kan naar ons inzicht niet los gezien worden van het anticommunisme dat zowel in Nederland als in de Europese Unie wordt bevorderd, met de onwetenschappelijke en onhistorische gelijkstelling van het communisme met het fascisme. In de hele EU worden communistische jongerenorganisaties en partijen de mond gesnoerd, vindt geschiedvervalsing plaats en neemt repressie tegen communisten in allerlei vormen toe. Communisten worden uitgesloten van verkiezingen, betogingen worden onderdrukt met politiegeweld, communistische pers en leden van communistische partijen worden vervolgd. Ook de oorlog in Oekraïne wordt gebruikt als voorwendsel om communisten aan te pakken, terwijl het niet communisten maar juist de imperialisten zijn, die imperialistische oorlogen voeren waarbij duizenden sterven en miljoenen worden ontheemd.

Ondanks dat wij de argumentatie bij de excuses dus niet helemaal correct vinden, is het van groot belang dat dankzij ons protest tegen de beslissing om de CJB uit te sluiten, de Universiteit en Hogeschool nu erkennen dat de beslissing onterecht was.

Dit is van groot belang van voor de studenten in Utrecht, zodat er geen verkeerd precedent wordt gesteld. Immers is de CJB geen organisatie die van buitenaf met de studenten spreekt. De CJB is een organisatie van communistische jongeren; jongeren die midden in de samenleving staan en dus ook jongeren die studeren, zoals in Utrecht. Wij zijn deel van de studenten zelf. Op de intromarkten in andere steden waar wij wel welkom waren, hebben wij, als studenten, zonder problemen met onze medestudenten gepraat en was er veel interesse naar onze benadering op de problemen waar jongeren uit de werkende klasse dagelijks mee geconfronteerd worden. Ook over de imperialistische oorlog in Oekraïne hebben wij met studenten gepraat en veel studenten konden zich vinden in onze analyse. Het idee dat de CJB niet zou passen bij het karakter van een intromarkt of dat studenten zich niet “vrij en thuis” zouden voelen door onze aanwezigheid, valt dus helemaal niet terug te vinden in de praktijk.

Hoe dan ook zullen wij als communistische jongeren ook komende introductieperiode door heel Nederland, ook in Utrecht, aanwezig zijn op de introductiemarkten, om in gesprek te gaan met onze medestudenten, om ze kennis te laten maken met de CJB en de beginselen waar wij voor staan, met een organisatie die werkelijk strijdt voor de belangen van studenten. Een strijd die wij samen met de werkende en studerende bevolking voeren, een strijd voor socialisme-communisme!