Commissie Internationaal

De Venezolaanse regering voert de aanval op de Communistische Partij van Venezuela (PCV) op. In een poging de PCV te verbieden, heeft het hooggerechtshof de onrechtmatige beslissing genomen een nieuwe leiding aan te stellen, bestaande uit mensen die aangestuurd worden door de sociaaldemocratische PSUV-regering en die geen PCV-leden zijn. De poging van de sociaaldemocratische regering om de PCV op geniepige wijze te verbieden, hangt samen met het afbraakbeleid dat de PSUV-regering voert, waarbij de inkomens en rechten van de arbeidersklasse worden opgeofferd voor de belangen van de monopolies. De NCPN en CJB hebben het onderstaande solidariteitsbericht gestuurd naar de PCV, die zich verzet tegen het afbraakbeleid, in een videoboodschap opgenomen tijdens het CJB zomerkamp. We publiceren hieronder ook een stuk van de PCV dat nader ingaat op de situatie.

Solidariteitsbericht van NCPN en CJB aan de PCV

Beste kameraden van de PCV,

Vanuit Nederland sturen wij een solidariteitsboodschap aan het rechtmatige Centraal Comité van de PCV, gekozen op het 16e Congres, met Oscar Figuera als algemeen secretaris. De NCPN en CJB veroordelen ten zeerste de onrechtvaardige en illegale uitkomst van de recente rechtszaak, waarin het hooggerechtshof ingreep in de PCV, waarbij de statuten van de PCV en de democratisch tot stand gekomen besluiten van haar 16e congres werden genegeerd, door de vorming van een nieuwe leiding bestaande uit niet-leden te bevelen. De nieuwe leiding, opgelegd door het hooggerechtshof, wordt gevormd door elementen die onder instructie staan van de sociaaldemocratische PSUV-regering. 

Deze aanval van de burgerlijke Maduro-regering op de PCV en haar interne aangelegenheden maakt in wezen de weg vrij voor de illegalisering van de PCV en de vorming van een neppartij die als marionet van de PSUV-regering zal fungeren. Het is een aanval op de hele arbeidersklasse van Venezuela. Een poging om haar voorhoede, die de oppositie vormt tegen de regering Maduro en het afbraakbeleid dat zij voert, te onderdrukken. Deze aanval op de PCV bewijst dat de zogenaamde ‘socialisten’ van de PSUV handelen in het belang van de heersende klasse van Venezuela, de bourgeoisie.

Deze aanval zal niet slagen! En het zal niet onopgemerkt blijven in de internationale communistische beweging en de arbeidersbeweging. Wij betuigen onze solidariteit aan het CC dat tijdens het 16e Congres van de PCV werd verkozen, aan kameraad Oscar Figuera als de rechtmatige algemeen secretaris van de PCV, en aan alle communistische militanten die zich verzetten tegen deze anticommunistische aanval van de PSUV-regering. We staan klaar om actie te ondernemen en onze Venezolaanse kameraden te steunen in het licht van deze gebeurtenissen en in het geval van verdere escalatie.

Weg met het anticommunisme!

Lang leve de internationale solidariteit!

Handen af van de PCV!

Commissie Internationaal van het PB van de NCPN

Commissie Internationaal van het AB van de CJB

 

Klik hier om de videoboodschap te zien.

 

Nieuwe anticommunistische aanval op de legale status van de PCV

We publiceren hieronder een stuk van de PCV dat nader ingaat op de situatie in Venezuela en de poging van de burgerlijke regering om de PCV te verbieden. Het stuk is geschreven voordat het hooggerechtshof een beslissing had genomen. De NCPN en CJB zijn solidair met de Venezolaanse communisten die zich verzetten tegen het afbraakbeleid en met de Venezolaanse bevolking, die te leiden heeft onder de imperialistische sancties en inmenging enerzijds, en het afbraakbeleid van de regering anderzijds. 

In dit schrijven willen we jullie informeren over de voortgang van het anticommunistische plan van de top van de regering van president Nicolás Maduro en van de Verenigde Socialistische Partij van Venezuela (PSUV) om via een gerechtelijke interventie de Communistische Partij van Venezuela (PCV) haar legale status te ontnemen. Daarnaast willen we ook reageren op de lastercampagne die door hun propaganda-afdelingen wordt opgezet.

Afgelopen maandag, 10 juli, besloot de top van de PSUV-regering de belangrijkste stap te zetten in haar aanval op de PCV: ze gaf een haar ten dienste staande huurlingengroep de opdracht om naar het Hooggerechtshof te gaan met het doel om de PCV illegaal te laten verklaren.

Bij deze geplande actie, die kon rekenen op de financiële, logistieke en politieke steun van de regering, gingen mensen die geen lid zijn van de PCV maar gekleed gingen met onze symbolen en kleuren, naar het Hooggerechtshof met het formele verzoek om het XVIe Nationale Congres van de PCV, gehouden van 3 tot 5 november 2022, ongeldig te verklaren en om de benoeming te eisen van een ad hoc leiding bestaande uit PSUV-functionarissen die zich sinds afgelopen februari hebben voorgedaan als leden van de PCV.

Een vergelijkbaar illegaal script en format werd eerder al toegepast tegen de linkse partijen Patria para Todos, Tupamaros en tegen enkele rechtse oppositiegroepen, met het grote verschil dat ze in het geval van de PCV mensen gebruikten die niet tot onze organisatie behoren.

Zoals de media en sociale netwerken hebben aangetoond, bewijst de gigantische logistieke en communicatieve inzet voor deze valse vlag-interventie dat de leiding van de PSUV-regering de volledige verantwoordelijkheid draagt als de intellectuele auteur en materiële ondersteuner ervan. PSUV-militanten en ambtenaren werden aangevoerd in bussen van staatsinstellingen en gepresenteerd als leden van de PCV. Het meest onthullende aspect was de brede media-aandacht, in een omvang die alleen door de regering, de PSUV of de rechtse oppositie kan worden gemobiliseerd.

De beschuldigingen en waarschuwingen die het Politiek Bureau van het Centraal Comité van de PCV sinds vorig jaar heeft gedaan, zijn uitgekomen. De PSUV-leiding heeft onze oproepen om het gezond verstand te gebruiken en de politieke rechten van de PCV te respecteren genegeerd. Integendeel, haar arrogantie, hoogmoed en anticommunisme hebben gezegevierd.

Ze waren niet in staat en zullen niet in staat zijn om de waardigheid van onze leden te breken. 

De sociaaldemocratische leiding van de PSUV heeft gefaald in al haar pogingen om het revolutionaire geweten van onze militanten te ondermijnen en de interne eenheid van de Partij te breken. Ze is op een rotsvaste muur van waardigheid gebotst.

Met al hun macht, drukmiddelen en aanbiedingen van geld en posities om te proberen onze organisatie te breken, zijn ze er niet in geslaagd ook maar één lid van de PCV of de jongerenafdeling JCV mee te sleuren in hun verraderlijke plan. We hebben een overduidelijke politieke en morele nederlaag toegebracht aan hun burgerlijke praktijken om te proberen een prijs te zetten op het geweten van onze leden.

Er is geen verdeeldheid binnen de PCV: het is een geplande actie betaald door de PSUV
Tegenover de communicatiecampagne van leugens en manipulaties die een aantal kwaadwillende en laffe mensen verspreiden, willen we benadrukken dat er geen verdeeldheid is binnen de Communistische Partij van Venezuela. De PCV is verenigd en stevig gegroepeerd rond de Politieke Lijn die unaniem werd goedgekeurd tijdens het XVIe Nationale Congres van november 2022. (…) 

De realiteit is dat tijdens dit congres, dat voorafgegaan was door conferenties op wijk-, plaats- en regioniveau, op geen enkel niveau van het proces ook maar één voorstel ter ondersteuning van het beleid van de regering van Nicolás Maduro werd gedaan. Integendeel, na de flagrante schending door de PSUV-leiders van de PSUV-PCV Gezamenlijke Kaderovereenkomst, ondertekend in februari 2018, en de definitieve wending van het economisch beleid van de regering in de richting van neoliberalisme, ontmanteling van sociale verworvenheden en vernietiging van arbeidsrechten, werd de vastberadenheid van de hele partij om verder te gaan met een beleid van onafhankelijke krachtenbundeling gericht op de opbouw van een revolutionair alternatief tegen het verraad van de PSUV, verdiept.

In de mate dat de regering en de PSUV hun antinationale en anti-arbeiderspakket verder radicaliseerden – met hun misdadige beleid van aantasting van lonen en arbeidsrechten, criminalisering van vakbondsstrijd, privatisering van overheidsbedrijven, concessies aan de Amerikaanse en Europese oliemonopolies, dollarisering van de economie, overdracht van rijkdom en allerlei garanties aan de kapitalisten, naast de verdieping van corruptie en ethische ontbinding in hun gelederen – verstevigde onze Partij haar overtuiging in de juistheid van onze politieke lijn.

De hele partij is vastberaden verenigd in het beleid om de tegen het volk gerichte wending van de regering-Maduro te bestrijden en nog veel meer in de verdediging van haar politieke instrument tegen de dreiging van het illegaal verklaren ervan, die de klassenvijand probeert te realiseren.

Je kunt je afvragen hoe het mogelijk is dat mensen die geen lid zijn van de PCV via een gerechtelijke interventie van de rechtbank om de nietigverklaring van het XVIe Congres kunnen vragen? Dit kan alleen maar verklaard worden door de autoritaire koers en het machtsmisbruik van de regering en de PSUV-leiders. Het is een overtuigend bewijs voor de manier waarop zij hun allesoverheersende controle over de openbare macht van de staat gebruiken om hun specifieke politieke belangen op te leggen, waarbij ze allerlei onwettigheden begaan tegen de grondwet en de wetten in die betrekking hebben op de democratische vrijheden die de arbeidersklasse heeft veroverd.

De Venezolaanse ervaring bevestigt de lessen van processen in het verleden, die ook begonnen met een progressieve en anti-imperialistische inhoud. Het klassenoverstijgende en sociale hervormingsgezinde karakter van de leidende krachten leidt vroeg of laat tot verraad van de aspiraties van het volk en dient als vehikel voor het zonder verzet opleggen van maatregelen ten dienste van het kapitaal. Dat is de historische rol van de sociaaldemocratie, die ook vandaag door de PSUV wordt vervuld.

In het geval van Venezuela heeft de crisis van het afhankelijk rentenierskapitalisme, nog verergerd door de misdadige en illegale eenzijdige imperialistische dwangmaatregelen, geleid tot de versterking van de burgerlijke en anticommunistische stromingen binnen de PSUV, waardoor de ernstige verrotting is ontstaan die we vandaag zien. De PSUV is de zoveelste partij van het burgerlijk systeem, die de zakenwereld en de imperialistische machten ervan probeert te overtuigen dat zij een betrouwbare garantie is voor hun belangen.

De intentie om de PCV wettelijk te neutraliseren is samen met de felle vervolging en criminalisering van de arbeidersstrijd de concrete uiting van het karakter van de regering van Nicolás Maduro als een gendarme ten dienste van de belangen van de zakenwereld. 

Over de vermeende alliantie van de PCV met ultrarechts en het imperialisme 

Een andere grote leugen die door de propaganda-afdelingen van de regering wordt verspreid om haar anticommunisme te vergoelijken, is de vermeende steun van de PCV aan ultrarechts en de valse beschuldiging van banden met het imperialisme.

Deze aantijgingen zijn niet nieuw, want sinds 2020 probeert de PSUV-regering de kritiek van de PCV op haar beleid te presenteren als een onderwerping van de communisten aan de plannen van het imperialisme. Hooggeplaatste vertegenwoordigers van de PSUV gingen zelfs zover om op een kwaadaardige en onverantwoordelijke manier te beweren dat de PCV financiering ontving vanuit de Verenigde Staten.

Onlangs werd een persconferentie van het Politiek Bureau van de PCV, waarin het de illegale praktijk van politieke uitsluiting door administratieve organen zoals het Bureau van de Controleur-generaal van de Republiek afwees, gemanipuleerd en gepresenteerd als steun voor de kandidatuur van het extreemrechtse oppositielid María Corina Machado. (…) 

De PCV is juist duidelijk geweest over de rol van María Corina Machado in de imperialistische agressie tegen ons volk. Bovendien hebben we laten zien dat politieke uitsluiting niets anders is dan een mechanisme dat door de PSUV-regering wordt gebruikt om politieke rechten te beknotten en dat tijdens de laatste regionale verkiezingen niet de reactionaire partijen maar de PCV – waarvan meer dan tien kandidaten op een willekeurige manier werden geweigerd – het grootste slachtoffer was van deze ongrondwettelijke manoeuvres. 

Het is duidelijk dat er een immuniteitspact bestaat tussen de regering van president Nicolás Maduro en de oppositiegroepen die beschermd worden door de regering van de Verenigde Staten. Alle Venezolanen weten dat Juan Guaidó, Leopoldo López en Antonio Ledezma het land hebben verlaten met instemming van de PSUV-regering, en dat María Corina Machado niet wordt aangeklaagd vanwege het bestaande pact tussen de elites.

De alliantie van de regering van Nicolás Maduro met de grote federatie van Venezolaanse bedrijfssectoren Fedecámaras – verantwoordelijk voor de werkgeversstaking van 2002, vijand van de arbeidersklasse, financier van alle destabilisatiepogingen in het land – is ook geen geheim; evenzo de uitverkoopafspraken van de regering met de Amerikaanse oliemaatschappij Chevron; Maduro’s ontmoetingen met de CIA en afgezanten van de Amerikaanse regering; laat staan de beelden van de hartelijke betrekkingen van belangrijke functionarissen van de PSUV met leden van ultrarechts, waaronder María Corina Machado zelf.

Over het beleid van de PCV

We herhalen hier dat de Communistische Partij van Venezuela een duidelijk beleid voert van confrontatie met dit pact tussen elites en dus van strijd tegen de twee blokken van de bourgeoisie, vertolkt door de partijen van de traditionele rechtervleugel aan de ene kant en de sectoren van het kapitaal vertegenwoordigd door de PSUV, aan de andere kant.

Onze lijn is de opbouw van een alternatief voor de arbeidersklasse en de onderdrukte lagen van de bevolking, en het bevorderen van de hergroepering van alle krachten die zich verzetten en vechten tegen de neoliberale wending.

Hiermee maken we duidelijk dat de PCV geen enkele alliantie voorstelt met sectoren van de traditionele rechtervleugel, en nog minder met de rechtervleugel van de PSUV. Onze inspanningen zijn gericht op de opbouw van een nieuw politiek referentiepunt voor de revolutionaire krachten in Venezuela.

Het succes van onze aanpak – mede het gevolg van de radicalisering van de aanvallen door de regering op de rechten van de arbeidersklasse, de corruptie en de verschrikkelijke sociale ongelijkheid – is een van de oorzaken achter de plannen van de leiders van de PSUV-regering om de PCV te vervolgen. Ze willen de strijd van de arbeiders en de bevolking neutraliseren en voorkomen dat deze vorm krijgt in een politieke groepering, onafhankelijk van de valse polarisatie van de twee burgerlijke blokken.

 Wat is de volgende stap in het plan van de PSUV om de PCV aan te vallen?

De volgende stap in het aanvalsplan is dat de regering het Hooggerechtshof opdracht geeft een vonnis te wijzen dat de interventie formaliseert en de partij over te dragen aan de politiek verantwoordelijken van de PSUV.

Je wilt misschien niet geloven dat dit zou kunnen gebeuren onder een “progressieve en anti-imperialistische regering”, maar de realiteit is dat er al eerder iets dergelijks heeft plaatsgevonden met andere partijen. En onlangs vaardigden deze zelfde rechtbanken ten gunste van het staatsstaalbedrijf Sidor een grondwettelijk illegaal bevel uit dat de grondwettelijke rechten van de arbeiders op vakbondsorganisatie en -strijd schendt en dat als wettelijke basis diende om de ontvoering en gevangenneming van twee vakbondsleiders van dat bedrijf te rechtvaardigen.

 Deze maatregel zou in feite het illegaal maken van politieke actie door de echte PCV betekenen – dus het stellen van kandidaten onmogelijk maken – en zou tevens de wettelijke voorwaarden scheppen om de criminalisering en vervolging van de communistische leiders en leden in Venezuela te intensiveren. 

Vanuit de PCV zullen we zowel nationaal als internationaal blijven strijden voor de verdediging van de politieke en democratische rechten van de Communistische Partij.

Het illegaal verklaren van de PCV komt alleen de bourgeoisie, de anticommunistische krachten en het imperialisme ten goede. De PSUV en de regering van Nicolás Maduro zullen de geschiedenis van ons land ingaan als de verantwoordelijken voor de vierde periode van illegaliteit van de PCV en tegelijkertijd als aanstichters van een nieuwe poging van de lokale bourgeoisie om de Communistische Partij van Venezuela te vernietigen.

Kameraden, we willen jullie bedanken voor jullie solidariteit en we geven jullie de volledige zekerheid dat deze nieuwe poging om de PCV te vernietigen zegevierend zal worden overwonnen, zoals dat in het verleden samen met de strijd van de arbeiders en de uitgebuite mensen ook is gebeurd.

Niemand vernietigt de PCV!

We zullen blijven vechten en overwinnen!

 Politiek Bureau van het Centraal Comité van de Communistische Partij van Venezuela (PCV)

Bron: Solidnet | CP of Venezuela, Update on the anti-communist plan of judicial intervention and usurpation of the legal status of the Communist Party of Venezuela (PCV)

Vertaling: Louis Wilms