Partijbestuur NCPN & Algemeen Bestuur CJB

Vrijdagmiddag (vrijdag 15 januari) diende premier Rutte het ontslag van het kabinet in bij de koning – slechts twee maanden voordat de Tweede Kamerverkiezingen zullen plaatsvinden. De aanleiding voor de val van het kabinet is de zogenaamde “toeslagenaffaire”, waarbij we beter kunnen spreken van een verschrikkelijk schandaal.

Een misdadig schandaal dat voortkomt uit een onmenselijk systeem

Bij het toeslagenschandaal zijn ongeveer 26.000 ouders die kinderopvangtoeslag ontvingen onterecht bestempeld als fraudeur. Deze ouders werden vervolgens gedwongen om enorme sommen geld (vaak tienduizenden euro’s) terug te betalen – geld waar ze eigenlijk recht op hadden. Hierbij zat ook een racistisch element aangezien de belastingdienst etnisch profileren toepast. Deze misdadige “jacht op fraudeurs” heeft vele mensenlevens verwoest. Gezinnen zijn hierdoor diep in de schulden beland en hebben jarenlang in armoede geleefd.

Er wordt gedaan alsof het een toevallig schandaal is, dat het komt door het “falen van instituten”, een “verkeerde cultuur” binnen ministeries, het “schenden van beginselen van de rechtsstaat”, of de onoplettendheid van enkele ambtenaren. Dat zijn allemaal slechts deelaspecten. Het schandaal is in de eerste plaats het resultaat van het bewuste beleid dat de afgelopen jaren door de verschillende regeringen is gevoerd, dat gericht is op de afbraak van sociale rechten en het onder druk zetten en zelfs criminaliseren van mensen die van de sociale zekerheid afhankelijk zijn.

Kinderopvang is enorm duur en de gezinnen van de werkende klasse verdienen te weinig om dat te kunnen betalen naast alle andere kosten die ze moeten dragen zoals huur, zorg etc. Toeslagen en andere sociale voorzieningen dienen als ‘pleisters’ om het wrede karakter van het kapitalisme te verzachten. De burgerlijke partijen, of die zich nu ‘rechts’ of ‘links’ noemen, voeren kapitalistisch beleid om deze rechten af te breken, omdat ze de winstgevendheid van het kapitaal in de weg staan. Het criminaliseren van mensen die slechts een toeslag ontvangen voor kinderopvang, staat dan ook in schril contrast met de enorme belastingvoordelen en steun die kapitalistische monopolies zoals KLM, Shell en Philips krijgen. Het is duidelijk dat de regering de belangen van het grootkapitaal dient, en niet die van het overgrote deel van de Nederlandse bevolking.

In de kern is het schandaal een gevolg van het feit dat het kapitalisme niet in de basisbehoeften van mensen kan voorzien. Kinderopvang zou immers een recht moeten zijn, een publieke voorziening die voor alle gezinnen gratis beschikbaar is. In plaats daarvan is het overgeleverd aan de markt en enorm duur.

Aftreden kabinet moet aanleiding zijn voor strijd voor onze rechten

Het kabinet klopt zichzelf op de borst dat zij nu de “hoogste politieke verantwoordelijkheid” heeft genomen voor dit schandaal, en ook in de media voert dit verhaal de boventoon. Praktisch betekent het aftreden echter vrij weinig gezien het al vlak voor de verkiezingen is. Sterker nog, eigenlijk is het aftreden een gunstige en strategische zet. Ten eerste zal de val van dit kabinet de volgende burgerlijke regering – los van welke partijen die zullen vormen – goed uitkomen: men kan weer beginnen met een “schone lei”. Ten tweede kunnen de burgerlijke politieke partijen die deelnemen aan de verkiezingen zich nu richten op de onderlinge schijngevechten in het politieke circus van de verkiezingscampagne.

Na de verkiezingen zal, ondanks de mooie beloftes van alle partijen, de rekening van de huidige hevige kapitalistische economische crisis gepresenteerd worden aan de werkende klasse met een nieuwe aanval op de sociale rechten en verworvenheden. Er is dan ook geen reden om genoegen te nemen met het aftreden van de regering, want schandalen zoals deze zijn slechts symptomen van een onmenselijk systeem, het kapitalisme. Alleen wanneer de werkende mensen zich organiseren en strijden tegen dit barbaarse systeem kunnen er sociale verbeteringen plaatsvinden.

De oplossing ligt dan ook niet in het hervormen van enkele burgerlijke overheidsinstituten of het veranderen van de regering, maar kan alleen liggen in de strijd voor een andere maatschappij waarin dit soort wantoestanden niet meer mogelijk zijn. Een maatschappij waarin de rijkdom niet in handen is van een kleine groep kapitalisten, maar van de werkende bevolking. Een maatschappij waarin iedereen recht heeft op kinderopvang en waarin zulke voorzieningen gratis beschikbaar zijn voor iedereen. Een maatschappij waarin de werkende mensen het voor het zeggen hebben en daadwerkelijk hun toekomst in eigen handen hebben – het socialisme-communisme.

De NCPN en CJB uiten hun solidariteit met de getroffen ouders en stellen de volgende eisen:

  • De gezinnen die slachtoffer waren van het misdadige toeslagenschandaal moeten per direct ruim worden vergoed en al hun schulden moeten worden kwijtgescholden.
  • De racistische praktijk van etnisch profileren, die in verschillende sectoren wordt toegepast door de staat, moet onmiddellijk worden gestopt.
  • Kinderopvang moet een recht zijn, een publieke voorziening die voor alle gezinnen gratis beschikbaar is.
  • Naast de kinderopvang moeten ook alle andere sociale voorzieningen en uitkeringen op de schop. Want ook bijvoorbeeld bij de bijstand worden mensen voortdurend als verdachten gezien en worden onmenselijke kortingen en straffen toegepast.
  • De sociale zekerheid moet een onvoorwaardelijk basisrecht zijn en geen aalmoes.

Partijbestuur NCPN

Algemeen Bestuur CJB

Binnenkort publiceert Voorwaarts een uitgebreide analyse over het toeslagenschandaal. Hou hiervoor de website en sociale media in de gaten.